6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4002738FEW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen
Onderwijsteam
Dirk Lafaut (titularis)
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
45 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
54 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Bio-ethiek is een interdisciplinair vakgebied dat ethische uitdagingen bestudeert in de (gezondheids)zorg, de geneeskunde en het medisch onderzoek.

In deze cursus bespreken we eerst enkel basisconcepten (zoals informed consent, vertrouwelijkheid, integriteit) en enkele basismethodieken (zoals principisme, casuïstiek en het breed reflectief evenwicht) uit de bio-ethiek.

Vervolgens besteden we aandacht aan een aantal recente stromingen binnen de bio-ethiek zoals de kritische bio-ethiek, de feministische bio-ethiek en zorgethiek, en de empirische bio-ethiek.

Tot slot bespreken we enkele actuele debatten binnen de bio-ethiek, zoals levensmoeheid, reproductieve rechtvaardigheid, eicel-invriezing en cultuursensitiviteit. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan een vrijzinnig-humanistisch perspectief. Tegelijkertijd besteden we aandacht aan het leren ontwikkelen en beargumenteren van een persoonlijke positie. Tijdens dit deel werken we ook interdisciplinair samen met studenten uit de MSc in het management en het beleid van de gezondheidszorg.  

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Syllabus beschikbaar, Canvas
Praktisch cursusmateriaal (Aanbevolen) : Slides en aanvullende teksten
Bijkomende info

.

Leerresultaten

Algemene competenties

De student kan de maatschappeijke en normatieve dimensie van een bioethisch probleem kritisch analyseren. De student kan verschillende moraalfilosofische theoriën toepassen op een bioethisch probleem.

De student kan een persoonlijk standpunt ontwikkelen en onderbouwen in relatie tot een ethische vraag of dilemma

 

Kennis

De student kent en heeft inzicht in de belangrijkste tradities en concepten op het gebied van bio-ethiek.

De student kent en heeft inzicht in de verschillende posities en morele argumenten in verband met enkele belangrijke ethische kwesties zoals levenseinde, reproductieve gezondheid, cultuursensitiviteit.

 

 

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer

ZELF Praktijkopdracht bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer

Binnen de categorie ZELF Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Praktisch oefeningen met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Praktische oefeningen met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer

Aanvullende info mbt evaluatie

Het examen bestaat uit drie vragen. Voor de vraag op 10 punten dienen de studenten een mondelinge presentatie van een examenpaper voor te bereiden, gevolgd door een discussie. Daarnaast zijn er twee vragen over de cursus, telkens op 5 punten. 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: moraalwetenschappen en humanistiek
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: wijsbegeerte
Research Master of Philosophy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: geschiedenis (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: kunstwetenschappen en erfgoedstudies (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: wijsbegeerte (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: moraalwetenschappen en humanistiek (120 ECTS, Etterbeek)