6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1003422BNW voor werkstudenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit vak is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
History, Archaeology, Arts, Philosophy and Ethics
Onderwijsteam
Karin Nys (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
130 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

De volgende deelonderwerpen worden behandeld: de geschiedenis van collectievorming (geplaatst in zijn politieke, socio-economische en culturele context); de rol van de musea in de 21ste eeuw; museum/collectievorming en ethiek; de interactie met het publiek: a. verschillende benaderingen van tentoonstellen, b. het fenomeen van 'blockbuster' tentoonstellingen, c. het museum en de nieuwe media; praktische aspecten van de opbouw van tentoonstellingen; principes van museum management.

De leerstof wordt enerzijds aangeboden via hoorcolleges en anderzijds via leesopdrachten, die vervolgens worden besproken tijdens een klassikaal seminarie of via een discussieforum op het leerplatform.
Verschillende museologische aspecten worden via extra muros activiteiten onderzocht. Hierbij kunnen een of meerdere specialisten uit de museumpraktijk toelichting verschaffen. De studenten moeten ten slotte een museum naar keuze kritisch doorlichten vanuit het standpunt van de bezoeker.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Tekst- en beeldmateriaal wordt uitgedeeld tijdens de les en/of ter beschikking gesteld via het leerplatform., Canvas
Bijkomende info

Niet van toepassing.

Leerresultaten

Algemene competenties

Op het einde van dit opleidingsonderdeel

 • kan de student de veranderende betekenis van zowel collectievorming als van objecten doorheen de tijd verklaren
 • kan de student de evolutie van het instituut ‘museum’ en zijn missie duiden geplaatst in een socio-economische context
 • kan de student volgens eigentijdse museologische inzichten een museumzaal ontwerpen
 • kan de student ‘good practice’ in de gidsenpraktijk beargumenteren
 • kan de student een eigen standpunt vertolken en debatteren over het ethisch aspect van collectievorming
 • kan de student een museum naar keuze kritisch analyseren vanuit het standpunt van de bezoeker

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende leerresultaten van de bacheloropleiding Kunstwetenschappen en Archeologie:

Nr 3. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie brengt de voornoemde kennis in verband met kennis van een brede culturele en maatschappelijke context en heeft inzicht in hoe artistieke productie en materiële cultuur dragers zijn van veranderlijke culturele, sociale, economische en ideologische waarden.

Nr 4. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie heeft algemene kennis van en inzicht in de historische en actuele relaties tussen erfgoed, instituties en samenleving.

Nr 6. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie kan het referentiekader kritisch hanteren.

Nr 10. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie rapporteert mondeling en schriftelijk over het onderzoeksproces en –resultaten aan diverse doelgroepen.

Nr 12. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie faciliteert dialoog en participatie van hedendaagse betrokkenen (stakeholders) via bemiddeling en culturele makelaardij.

Nr 13. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie heeft een kritische, onderzoekende en integere houding, die getuigt van intellectuele nieuwsgierigheid en intellectuele eerlijkheid en een ingesteldheid tot levenslang leren.

Nr 14. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie is inventief, creatief en ondernemend en heeft geleerd zijn eigen weg te zoeken, met een open geest en vrij van vooroordelen.

Nr 15. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie is bereid zich vanuit humanistische waarden in te zetten voor een duurzame ontwikkeling van het maatschappelijk welzijn. Hij/zij is een wereldburger, die kan omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen in een globaliserende samenleving.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 35% van het eindcijfer

WPO Groepswerk bepaalt 20% van het eindcijfer

ZELF Paper bepaalt 45% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Mondeling examen met een wegingsfactor 50 en aldus 35% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: (50%) Mondeling met schriftelijke voorbereiding: beantwoorden van twee synthesevragen die peilen naar de verworven inzichten in een groter geheel van de cursus.

Binnen de categorie WPO Groepswerk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Discussieforum met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: (20%) Inbreng in de discussiefora en kritische reflectie over hun inhoud.

Binnen de categorie ZELF Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijke opdrachten met een wegingsfactor 30 en aldus 45% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: (30%) Schriftelijke museumopdracht + mondelinge bespreking op het examen

Aanvullende info mbt evaluatie

1. (35%) Mondeling met schriftelijke voorbereiding: beantwoorden van twee synthesevragen die peilen naar de verworven inzichten in een groter geheel van de cursus.
2. (20%) Inbreng in de discussiefora en kritische reflectie over hun inhoud.
3. (45%) Schriftelijke opdrachten

Indien men in eerste zittijd een onvoldoende heeft behaald voor het onderdeel 'discussiefora', dan moet men voor de tweede zittijd een paper maken over een vergelijkbare inhoud als behandeld tijdens de discussiefora.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de geschiedenis: minor Human Sciences
Bachelor in de geschiedenis: minor Social Sciences
Schakelprogramma Master of Arts in de kunstwetenschappen en de archeologie: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de kunstwetenschappen en de archeologie: Standaard traject