6 ECTS credits
172 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1005366BER voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Sociologie
Onderwijsteam
Sylvie Gadeyne (titularis)
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
24 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
143 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Hoe voer je degelijk sociaalwetenschappelijk onderzoek uit? In de cursus Inleiding Onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen wordt deze vraag beantwoord door middel van een overzicht van de fundamenten en de basisprocedures van sociaalwetenschappelijk onderzoek. De student leert hoe wetenschappelijke kennis zich onderscheidt van niet-wetenschappelijke kennis en kritisch om te gaan met onderzoeksresultaten in wetenschap en media.

Na de toelichting van de specifieke plaats van de mens- en maatschappijwetenschappen binnen de wetenschap en een kort historisch overzicht van het ontstaan van disciplines en de opvattingen rond wetenschappelijk onderzoek, wordt dieper ingegaan op de onderzoekscyclus, op de criteria van wetenschappelijk onderzoek, de strategieën van sociaal onderzoek (kwalitatief versus kwantitatief) en op verschillende onderzoeksdesigns. De rol van een degelijk onderzoeksplan, een goede literatuurstudie en ethische overwegingen wordt behandeld alvorens de verschillende observatiemethodes eigen aan wetenschappelijk onderzoek te bespreken en te illustreren, telkens met een kritische evaluatie van voor- en nadelen van elke observatiemethode.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Methodologie voor sociale wetenschappers, Een inleiding, Roose, Henk & Meuleman, Bart, Academia Press, 9789463969710, 2021
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides, Sylvie Gadeyne
Bijkomende info

Voor meer informatie omtrent de concrete inrichting van het studiedeel: zie Canvas

Leerresultaten

Algemene competenties

 • De student verwerft kennis van de belangrijke wetenschapsfilosofische stromingen
 • De student verwerft inzicht in de basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek
 • De student verwerft een diepgaand inzicht in de onderzoekscyclus
 • De student kan zelf een probleemstelling en onderzoeksvragen opstellen
 • De student kan een onderzoek opzetten in een onderzoeksplan
 • De student kan in functie van het onderzoeksonderwerp een gefundeerde keuze maken voor een geschikte onderzoeksstrategie en observatiemethode en kennen er de voor- en nadelen van
 • De student kan in functie van de gekozen methodologie de juiste conclusies te trekken
 • De student kan onderzoek kritisch beoordelen aan de hand van de criteria voor wetenschappelijk onderzoek
 • De student ontwikkelt een kritische attitude ten opzichte van onderzoeksresultaten in de maatschappij en media
 • De student kan in teamverband een kritische analyse brengen van de mate waarin een onderzoek aan de wetenschappelijke criteria voldoet

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 65% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 35% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 65% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Groepswerk met een wegingsfactor 1 en aldus 35% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie
 • Het schriftelijk examen bestaat uit 12 multiple choice vragen en twee open vragen.
 • In het groepswerk zullen studenten in groepjes van ca. 5 studenten een wetenschappelijk artikel analyseren en nagaan in welke mate het aan de cirteria van sociaalwetenschappelijk onderzoek voldoet. Na een aantal deelopdrachten, wordt deze analyse in een finale paper geïntegreerd.
 • Studenten dienen op beide onderdelen (schriftelijk examen en groepswerk) afzonderlijk geslaagd te zijn om te kunnen slagen in de totaliteit.

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor politieke wetenschappen
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - eerste bachelor
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor communicatiewetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor criminologische wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor geschiedenis
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor sociale geografie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor antropologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor samenleving en cultuur
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management en beleid van de gezondheidszorg
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor management, zorg en beleid in de gerontologie
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen, minor onderwijs
Schakelprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in de sociologie: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Arts in gender en diversiteit: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de sociologie: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Standaard traject