6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020126FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Esli Struys (titularis)
Jill Surmont
Thomas Caira
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
75 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Deze cursus biedt studenten een didactisch referentiekader aan van het onderwijs Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen en Brussel. In het eerste deel van de cursus worden een aantal basisconcepten en -theorieën uit de studie van tweedetaalverwerving en tweedetaalonderwijs aangereikt. In het tweede deel ligt de focus op het didactische referentiekader NT2, dat is opgebouwd rond zes componenten: de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven), grammatica en woordenschat. Het derde deel van de cursus bevat een aantal gastcolleges of -practica rond actuele thema’s in het domein van Nederlands als tweede taal, zoals alfabetisering en taalverwerving buiten de klas. In al deze onderdelen van de cursus wordt het verband verkend tussen de studie van tweedetaalverwerving en -onderwijs en de concrete lespraktijk van het Nederlands als tweede taal.

Deze cursus maakt gebruik van de principes van blended learning waarbij studenten zelfstandig of in groep bepaalde inhouden doornemen, die dan tijdens de colleges worden uitgediept aan de hand van klasdiscussies.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Aangereikt door de docent
Bijkomende info

Esli.Struys@vub.be

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten kennen en hebben inzicht in de basisconcepten en -theorieën in het domein van de tweedetaalverwerving en -onderwijs en kunnen deze concepten en theorieën toepassen op de dagelijkse lespraktijk van Nederlands als tweede taal (NT2).

De studenten kennen de bouwstenen van een wetenschappelijk gefundeerd didactisch referentiekader NT2 voor de domeinen taalvaardigheid, woordenschat en grammatica, ze hebben inzicht in de onderlinge relaties tussen deze domeinen, en zijn in staat het referentiekader te koppelen aan basisconcepten en -theorieën in het domein van de tweedetaalverwerving en -onderwijs.

De studenten kunnen toepassingsgericht nadenken over de implicaties van een wetenschappelijk gefundeerd didactisch referentiekader NT2 voor de praktijk.

De studenten kunnen de bevindingen van recent wetenschappelijk onderzoek in het domein van de tweedetaalverwerving en het tweedetaalonderwijs schriftelijk communiceren en ze kunnen kritisch reflecteren over dit onderzoek in het licht van de NT2-praktijk.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Paper met een wegingsfactor 20 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Alle informatie over de evaluatie wordt tijdig meegedeeld via het online leerplatform. De student is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij is ingeschreven op het online leerplatform. Indien de student problemen ondervindt bij de inschrijving op het online leerplatform moet de docent hiervan zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte worden gesteld.

Indien de student geen paper indient, krijgt hij/zij als eindresultaat ‘afwezig’.

Bij de evaluatie van de paper maakt de docent gebruik van plagiaatdetectiesoftware. Bij deze evaluatieopdracht is het gebruik van generatieve AI toegestaan om te ondersteunen op elke mogelijke manier.  Elk gebruik van generatieve AI moet op een passende manier worden aangegeven.

Voor de totstandkoming van de individuele quotering op de groepspaper zal ook gebruik gemaakt worden van een peer assessment (verplicht). Studenten dienen hierbij zichzelf en medegroepsleden te beoordelen op een aantal criteria. Het resultaat hiervan is een individuele aanpassingsfactor. De aanpassingsfactor zal gebruikt worden om het groepspunt (= de inherente waarde van het groepswerk) te individualiseren. Dit gebeurt door het groepspunt te vermenigvuldigen met de aanpassingsfactor. Het groepswerk heeft een gewicht van 100% in de quotering van hele opleidingsonderdeel. Als een student geen peer assessment invult binnen de gestelde deadline, kan de docent beslissen om de maximale aftrek van punten te hanteren. De docent heeft steeds het laatste woord en kan beslissen om de aanpassingsfactor te versterken, af te zwakken, of er zelfs helemaal geen rekening mee te houden, indien de bekomen scores niet betrouwbaar blijken te zijn. Deze beslissing zal in principe slechts in uitzonderlijke gevallen genomen worden, maar zal steeds gebaseerd zijn op duidelijke argumenten, analyses, en/of extra observaties/gesprekken.

De evaluatiecomponenten zijn dezelfde voor de eerste en de tweede zittijd. De resultaten van afzonderlijke onderdelen kunnen, op aanvraag van de student via e-mail, worden overgedragen naar de volgende zittijd.

Binnen deze cursus kunnen studenten de mogelijkheid krijgen een credit te verwerven door deel te nemen aan één of meerdere experimenten die binnen de onderzoeksgroep worden uitgevoerd. Studenten die niet kunnen of wensen deel te nemen aan het (volledige) experiment, krijgen een vervangopdracht die overeenkomt met de omvang van het experiment.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Master in de onderwijskunde: Standaard traject
Master in de psychologie: Afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie
Master in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Master in de wiskunde: onderwijs
Master in de biologie: onderwijs
Master in de taal- en letterkunde: profiel letterkunde - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel letterkunde - 2 talen
Master in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 2 talen
Master in de taal- en letterkunde: profiel intermedialiteit - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel intermedialiteit - 2 talen
Master in de taal- en letterkunde: profiel neuro- en psycholinguïstiek - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel neuro- en psycholinguïstiek - 2 talen
Master in de taal- en letterkunde: profiel meertaligheid en vreemdetaalverwerving - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel meertaligheid en vreemdetaalverwerving - 2 talen
Master in het vertalen: 1 hoofdtaal
Master in het vertalen: 2 hoofdtalen
Master in het tolken: 1 hoofdtaal
Master in het tolken: 2 hoofdtalen
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Literary Studies 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Literary Studies 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Psycholinguistics and Neurolinguistics 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Psycholinguistics and Neurolinguistics 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Intermediality - 1 language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Intermediality - 2 languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Literary Studies 1 Language Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Literary Studies 2 Languages Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 1 Language Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 2 Languages Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Psycho- and Neurolinguistics 1 Language Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Psycho- and Neurolinguistics 2 Languages Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism & Foreign Language Acquisition 1 Language Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism & Foreign Language Acquisition 2 Languages Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Intermediality 1 Language Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Intermediality 2 Languages Double Degree (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Physics and Astronomy: Minor Education (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de talen: 1 taal (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de talen: 2 talen (120 ECTS, Etterbeek)