6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1006132ANW voor werkstudenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens studenten geneeskunde een inschrijving kunnen nemen voor ‘Gezondheidspsychologie' moeten ze geslaagd zijn voor de 1ste, 2de en 3de master Geneeskunde EN moeten ze ingeschreven of geslaagd zijn voor alle andere op te nemen vakken van de 4de master Sociale geneeskunde (waaronder 11sp keuze). Voor alle andere richtingen waarin dit vak gegeven wordt gelden er geen PRE's of CO's. Inschrijven voor dit opleidingsonderdeel is enkel mogelijk voor werkstudenten. Dagstudenten kunnen enkel registreren voor opleidingsonderdelen waarvan de code eindigt op een R.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Experimentele en Toegepaste Psychologie
Onderwijsteam
Jolan Kegelaers (titularis)
Onderdelen en contacturen
39 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
126 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Gezondheidspsychologie heeft tot doel studenten voor te bereiden op het begrijpen en aanpakken van de complexe psychologische en sociale factoren die de gezondheid beïnvloeden, en deze kennis toe te passen in klinische- en onderzoekssettings alsook voor  volksgezondheid. In deze cursus ligt de nadruk op de volksgezondheid.

 

Doelstellingen

1.   Inzicht in het biopsychosociale model van gezondheid en ziekte: De cursus gezondheidspsychologie is erop gericht studenten inzicht te geven in de manier waarop biologische, psychologische en sociale factoren op elkaar inwerken om gezondheid en ziekte te beïnvloeden.

2.   Inzicht in de rol van cultuur en diversiteit in gezondheid: betrekking hebben op de manieren waarop cultuur, etniciteit en andere sociaal-culturele factoren de gezondheidsresultaten en de toegang tot gezondheidszorg beïnvloeden. Studenten kunnen leren over culturele competentie en hoe zij cultuurgevoelige gezondheidszorg kunnen bieden.

3.   Het ontwikkelen van inzicht in gezondheidsgedrag: In deze cursus komen onderwerpen aan bod als gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het volgen van medische behandelingen. Studenten leren over theorieën van gedragsverandering en hoe deze toe te passen in klinische en volksgezondheidsomgevingen.

4.   Leren over psychologische interventies voor gezondheidskwesties: In deze cursus wordt aandacht besteed aan de invloed van pijn en stress, cognities, persoonlijkheid, ... op gezondheid en ziektebeheer. Technieken voor stressmanagement worden geïntroduceerd als manieren om de gezondheidsresultaten te verbeteren.

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Gezondsheidspsychologie, Val Morrison & Paul Bennett – NL bewerking: Hans Te Baerts, Laurent Voets & Josephine, 4, Pearson Benelux, 978-90-430-3457-9
Bijkomende info

De gebruikte slides en bijkomend studiemateriaal zullen beschikbaar gesteld worden op canvas.         
 

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten kunnen:
1. Inzicht verwerven in een globale en geïntegreerde visie/kennis over gezondheidspsychologie.
2. Inzicht verwerven in het belang van cognities, emoties, persoonlijkheid en sociale factoren bij ziekte en gezondheid.
3. Inzicht verwerven in de fysiologie van de stress- en de relaxatierespons, en in de manier waarop lichaam-geest interacties kunnen worden uitgelokt, opgewekt en gemeten.
4. Begrijpen hoe gedrag, stresshantering en gedragsverandering gezondheid, herstel en ziekte (mee) kunnen verklaren.
5. Hanteren van het biopsychosociaal model ten aanzien van ziekte, ziekte(rol)gedrag en gezondheidsgedrag.

6. Inzicht in gedragsverandering en de verschillende theoretische modellen;

7. Hanteren van de gedragsveranderende cyclus;
8. Toepassen van theoretische concepten en modellen op concrete gezondheidsvraagstellingen;
9. Kritisch ingesteld zijn op gezondheidsinformatie uit de media;

10. Mondeling kunnen toelichten van actieplannen ter bevordering van de gezondheid op populatieniveau.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 60% van het eindcijfer

WPO Groepswerk bepaalt 40% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 60 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Meerkeuze

Binnen de categorie WPO Groepswerk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Groepsopdracht met een wegingsfactor 40 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Eindcijfer voor de groepsopdracht bestaat uit een peer assessment en assessment door de docent

Aanvullende info mbt evaluatie

Toelichting:
Het meerkeuze-examen zal gequoteerd worden door positieve scoring met Hogere Cesuur. Er worden dus géén punten afgetrokken voor een fout antwoord. Het halen van punten door te gokken wordt daarentegen wél verwerkt in het eindpunt door de slaaggrens (= cesuur) te verhogen.
De cesuur voor het examen en de exacte omzettingstabel zal tijdig op Canvas en in de exameninstructies gecommuniceerd worden. De examenstrategie is door deze methode eenvoudig: doe je best op heel het examen, vragen die je niet weet of gedeeltelijk weet, gok je naar best vermogen, zonder zorgen over eventuele puntenaftrek.

Om te slagen voor dit opleidingsonderdeel dien je op beide evaluatie-onderdelen minstens de helft van de punten te behalen. Het schriftelijk examen bepaalt 60% van het eindecijfer en de groepsopdracht 40% van het eindcijfer.

Deelcijfers voor de groepsopdracht of het meerkeuze-examen worden overgedragen naar de tweede zittijd indien de student minstens de helft van de punten behaalde voor dit onderdeel.

De student kan afstand doen van zijn deelcijfer voor de opdracht/het meerkeuze-examen, mits hij dit per e-mail meldt aan de titularis uiterlijk op 15/08 (t.b.v. de 2e zittijd).

Eenmaal de student gemeld heeft afstand te doen van zijn deelcijfer, verliest hij het deelcijfer onherroepelijk.

Voor de opdracht is het toegestaan om alleen generatieve AI te gebruiken als brainstormtool voor het formuleren van gezondheidsbevorderend gedrag. Elk gebruik van generatieve AI moet op een passende wijze worden herkend.


De permanente evaluatie van de groepsopdracht bestaat uit: het opleveren van een gezamenlijk reflectieverslag. Groepsindelingen en de details waaruit het reflectieverslag moet bestaan, worden meegedeeld via Canvas.

Toelichting:
Het eindcijfer van de groepsopdracht zal bestaan uit een peer assessment (40%) en een assessment door de docent (60%). De student die niet heeft deelgenomen aan de permanente evaluatie, krijgt een Afwezigheid voor het hele opleidingsonderdeel.

De scoringsmatrix waarop het peer assessment gebaseerd wordt, zal ter beschikking worden gesteld via Canvas bij de start van het peer assessment.

Wanneer je dit vak opneemt tijdens 2de zit, kan je aan de slag met het digitaal materiaal. De beoordeling voor de groepsopdracht kan in 2de zit mogelijks anders verlopen.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie
Bachelor in de psychologie: Verkort traject Profiel Arbeids- en Organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Verkort traject Profiel Klinische Psychologie
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in de psychologie: Traject van 90 studiepunten met Profiel Arbeids- en Organisatiepsychologie
Schakelprogramma Master of Science in de psychologie: Traject van 90 studiepunten met Profiel Klinische psychologie
Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de gedragswetenschappen: Psychologie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de psychologie: profiel arbeids- en organisatiepsychologie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de psychologie: profiel klinische psychologie