5 ECTS credits
145 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1008048ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep en betrokken faculteiten/vakgroepen
Materialen & chemie
Toegepaste Natuurkunde en Fotonica
Wiskunde en Data Science
Onderwijsteam
Heidi Ottevaere (titularis)
Andreas Debrouwere
Decaan IR
Onderdelen en contacturen
20 contacturen Hoorcollege
56 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Deel: Wiskundige technieken (A. Debrouwere)
Logica en bewijstechnieken; vectorrekening in twee en drie dimensies ; scalair product en loodrechte stand ; vectorieel product, oppervlakte en volume. Complexe getallen. Functies van meer dan één veranderlijke, vectorwaardige functies, en vectorvelden, en hun meetkundige interpretatie. Rekenen met partiële afgeleiden ; differentiaaloperatoren (gradiënt, divergentie, rotatie). Integratie van eenvoudige differentiaalvergelijkingen : de methode van scheiding van veranderlijken (orde 1) en differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten (orde 2).

Deel: Meten en experimenteren (H. Ottevaere)
Het hoorcollege is opgebouwd rond 2 thema's : theorie der meetfouten en metrologie. Beide onderwerpen worden bondig behandeld op aanvangsniveau, waarbij de aandacht vooral gaat naar de praktische toepassing die aan bod komt in verschillende disciplines in de ingenieurswetenschappen.In het deel foutentheorie komt de problematiek van meetuitslagen en hun verwerking aan bod, ongeacht de methode waarmee de uitslagen zijn bekomen. Het betreft in essentie : (1) accuratiebepaling op rechtstreekse en onrechtstreekse metingen, (2) statistische verwerking van rechtstreeks en onrechtstreeks bekomen uitslagen, (3) regressieanalyse. Illustraties uit de verschillende disciplines worden behandeld.
Het deel metrologie wordt ingeleid met een bespreking van fysische grootheden, dimensieanalyse, eenheden en grootte-ordes. Vervolgens komen bondig aan bod : meetmethodes, basismeetinstrumenten en diverse sensoren.
Praktische ervaring hiermee maakt het onderwerp uit van het pakket "experimentele vaardigheden" in de practica.

Bij de start van de practica wordt er ook een inleidende les gegeven rond de risico's verbonden aan het werken met elektriciteit. (AREI -Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)

Deel: Communiceren, rapporteren, presenteren (T. Hauffman)
Dit deel omvat 4u hoorcollege, waarin de basisbeginselen van schriftelijke en mondelinge rapportering uiteengezet worden: (1) schriftelijke rapportering: opbouw en inhoud van een verslag en (2) mondelinge rapportering: opbouw en inhoud van een presentatie, voorbereiding transparanten, elementaire presentatietechnieken. Daarnaast zijn er 12u WPO voorzien, waarin de studenten zelfstandig een opdracht moeten uitvoeren. Het betreft een leesopdracht over een technisch-wetenschappelijk onderwerp waarover een korte mondelinge presentatie moet gehouden worden. Het schriftelijk rapporteren komt geïntegreerd met het deel “Meten en experimenteren” aan bod.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Ingenieursvaardigheden, Wiskundige Technieken, Caenepeel - Debrouwere, VUB, 2220170009445, 2022
Cursustekst (Vereist) : Ingenieursvaardigheden, Meten en experimenteren, H. Ottevaere, VUB, 2220170010229, 2023
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Handleiding voor de practica Meten en experimenteren, H. Ottevaere
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : PowerPoint presentaties Meten en experimenteren, Canvas
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : PowerPoint presentaties Communiceren, rapporteren, presenteren, Canvas
Bijkomende info

Een ongewettigde afwezigheid van 25 % of meer per WPO onderdeel, geeft aanleiding tot een score 0/20 in de examenbeoordeling van dat onderdeel.

Deel: Wiskundige technieken (A. Debrouwere)

S. Caenepeel, Ingenieursvaardigheden: Wiskundige Technieken, VUB .

Deel: Meten en experimenteren (H. Ottevaere)
H. Ottevaere, Meten en experimenteren, VUB
Dit cursusmateriaal wordt aangevuld met PowerPoint presentaties waarop de HOC gebaseerd zijn alsook een handleiding voor de practica.

Deel: Communiceren, rapporteren, presenteren (T. Hauffman)
Het studiemateriaal bestaat uit de PowerPoint presentaties waarop de HOC gebaseerd zijn. Ze dienen tegelijkertijd als syllabus en als voorbeeld.

Leerresultaten

Algemene competenties

Deel: Wiskundige technieken (A. Debrouwere)
Een eerste kennismaking met enkele begrippen uit de wiskunde die niet of nauwelijks aan bod komen in het Middelbaar Onderwijs, maar die wel gebruikt worden in andere studiedelen in het eerste jaar bachelor ingenieurswetenschappen (zoals Fysica en Mechanica). Enkele eenvoudige rekentechnieken worden aangeleerd ; de onderwerpen komen opnieuw aan bod - uitgebreider en meer gefundeerd - tijdens de studiedelen "Lineaire algebra" en "Analyse".

Deel: Meten en experimenteren (H. Ottevaere)
Dit deel helpt de ingenieurstudenten experimenteer- en onderzoekservaring op te bouwen. Dit houdt in het zorgvuldig plannen en uitvoeren van een experiment, het correct analyseren en verwerken van de meetuitslagen om tot de juiste besluitvorming te komen, het accuraat en beknopt in verslag rapporteren van het experiment op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. Tijdens de begeleidende practica zal de student de theorie toepassen op 8 experimenten uit de verschillende opleidingen in de Ingenieurswetenschappen en zal  de student ook vertrouwd gemaakt worden met basismeetapparatuur . Een handleiding bij zowel hoorcollege als practica wordt ter beschikking gesteld. Deze voorziet in de behoefte aan zelfstudie en zelfevaluatie.

Deel: Communiceren, rapporteren, presenteren (T. Hauffman)
De doelstelling van dit gedeelte van het studiedeel is de studenten de vaardigheden van schriftelijke en mondelinge rapportering bij te brengen. De cursus biedt een leidraad voor het vervullen van rapporteringsopdrachten in hun verdere carrière.

De hoger beschreven doelstellingen en eindtermen van dit inleidend opleidingsonderdeel voldoen m.a.w. aan de Dublin descriptoren voor een bachelor opleiding, namelijk opbouw van kennis en inzicht met als basis het ASO/TSO, leren toepassen van kennis en inzicht, ontwikkeling van wetenschappelijke oordeelsvorming, ontwikkeling van communicatievaardigheden en leervaardigheden, en zulks op aanvangsniveau.

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 17% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 66% van het eindcijfer

WPO Presentatie bepaalt 17% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • schriftelijk Wiskundige tech met een wegingsfactor 100 en aldus 17% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • schriftelijk Meten en exp met een wegingsfactor 50 en aldus 33% van het totale eindcijfer.
  • labowerk en verslagen Meten met een wegingsfactor 50 en aldus 33% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie WPO Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • presentatie CRP met een wegingsfactor 100 en aldus 17% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Wijze examineren
Deel WT: Wiskundige technieken (A. Debrouwere)
De studenten moeten de besproken rekentechnieken kunnen hanteren.
7de week: schriftelijke ondervraging
2de zittijd : schriftelijk examen

Deel M&E: Meten en experimenteren (H. Ottevaere)
1ste zittijd: schriftelijke evaluatie meetfouten en metrologie (gesloten boek : (50 %) + beoordeling practica (verslagen en labowerk) : 50 %

2de zittijd :
- schriftelijk examen meetfouten en metrologie (gesloten boek) : 50 % + beoordeling practica (verslagen en labowerk) : 50 % (dit WPO stuk wordt overgenomen uit eerste zittijd)

Deel CRP: Communiceren, rapporteren, presenteren (T. Hauffman)
De beoordeling gebeurt op basis van de presentatie (100 %) van de leesopdracht tijdens de 7de week.
2de zittijd : idem

Om te slagen voor het gedeelte CRP dienen alle studenten een verplichte taaltest af te leggen tijdens de WPO’s voor dit vak. Deelname aan de WPO’s is eveneens verplicht. Studenten die <60% scoren dienen contact op te nemen met ACTO en het voorgestelde remediëringstraject te volgen.

De verrekening van het eindcijfer voor Ingenieursvaardigheden gebeurt op basis van de studietijd voor elk onderdeel ervan :

Deel : Wiskundige technieken (A. Debrouwere) : 1/6
Deel: Meten en experimenteren (H. Ottevaere) : 4/6
Deel: Communiceren, rapporteren, presenteren (T. Hauffman) : 1/6

Een ongewettigde afwezigheid van 25 % of meer per WPO onderdeel, geeft aanleiding tot een score 0/20 in de examenbeoordeling van dat onderdeel. Alvorens de practica van Meten en Experimenteren kunnen gestart worden, dient de student de inleidende les rond elektriciteitsgerelateerde risico's gevolgd te hebben en hiervoor geslaagd te zijn.

Het behalen van een eindscore voor het studiedeel houdt in dat men deelneemt aan alle deelproeven. Niet-deelname aan een deelproef houdt in dat men afwezig is voor gans het examen. Men kan enkel slagen voor Ingenieursvaardigheden indien men op elk van de 2 deelproeven van M&E (HOC en WPO) minimum 8/20 behaald heeft. Indien hieraan niet voldaan is, dan is het maximale eindcijfer dat kan behaald worden voor Ingenieursvaardigheden een 8/20. 

Partiële overdracht van de score voor één van de 3 hoofddelen (WT, M&E, CRP) naar de 2de zittijd of naar het volgende academiejaar wordt toegestaan vanaf 10/20, op voorwaarde dat aan de 3 deelexamens deelgenomen werd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Dit studiedeel maakt geen deel uit van vastgelegde afstudeervereisten. Het is aldus een vrij keuzevak.