5 ECTS credits
144 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1008111BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Wylleman (titularis)
Koen De Brandt
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
26 contacturen Lecture
20 contacturen Practical exercises
26 contacturen Self study
Inhoud

Dit studiedeel bestaat uit een theoretisch deel en uit practische oefeningen. Het theoretisch deel bestaat uit drie secties: (a) het werkveld van de sportpsycholoog en het toepassingsgebied van de sport- en bewegingspsychologie, (b) het belang van individuele kenmerken (persoonlijkheid, motivatie, spanning en stress) van deelnemers in hun deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten en (c) het belang van groepsprocessen, leiderschap en communicatie op de deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten. De practische oefeningen bestaan uit een individueel werkboek gestofeerd door oefeningen die zowel tijdens de hoorcolleges als na de hoorcolleges uitgevoerd worden. Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is verplicht.

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Foundations of sport and exercise psychology, Weinberg, R.S., & Gould, D., 7de, Champaign, IL: Human Kinetics, 9781492572350, 2003
Bijkomende info

Inzage in het handboek wordt aangekondigd tijdens het desbetreffende hoorcollege. Het cususmateriaal wordt gevormd door slides van het hoorcollege en wetenschappelijke artikels ter beschikking gesteld op Canvas en het individuele werkboek.

Leerresultaten

Algemene competenties

Dit studiedeel heeft tot doel de studenten: (a) inzicht bij te brengen over het wetenschappelijk gebied van de sport- en bewegingspsychologie en haar toepassingsvelden en (b) kennis te laten verwerven over specifieke onderwerpen die zowel in sport- en bewegingspsychologisch onderzoek als praktijk (begeleiding) aan bod komen.
De student moet na het volgen van dit opleidingsonderdeel in staat zijn een inhoudelijke beschrijving te geven van: (a) het werkveld van de sportpsycholoog en het toepassingsgebied van de sport- en bewegingspsychologie, (b) de rol van de individuele kenmerken (persoonlijkheid, motivatie, spanning en stress) op de deelname van deelnemers aan sport- en bewegingsactiviteiten en (c) de rol van groepsprocessen, leiderschap en communicatie die van invloed kunnen zijn op de deelname van deelnemers aan sport- en bewegingsactiviteiten.

OpleidingsLeerResultaten

1. Heeft inzicht in de bouw, ontwikkeling(sfasen) en functioneren van de mens in verschillende leeftijdsgroepen om de risico’s van een ongezonde levensstijl te begrijpen en het belang van beweging te promoten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)

2. Heeft kennis van verschillende gesprekstechnieken en bezit de nodige (schriftelijke en mondelinge) communicatievaardigheden om dit in praktijk (bij vakgenoten) toe te passen (manager, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)

3. Kan de opgedane competenties in het aanbod van bewegingsactiviteiten transfereren naar aanverwante bewegingsactiviteiten (educator & coach)

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 75% van het eindcijfer

WPO Presentatie bepaalt 25% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 50 en aldus 75% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie WPO Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Indienen individueel werkboek met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Een student zal niet toegelaten worden tot het examen indien deze niet voldaan heeft aan de verplichtingen van de practische oefeningen zoals vermeld tijdens het eerste hoorcollege en beschreven in de slides ter beschikking gesteld via Canvas, inbegrepen het indienen van het individueel werkboek.
Het eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel wordt samengesteld uit: (a) het examencijfer (telt voor 75% van het eindcijfer) en (b) de beoordeling van het individuele werkboek (telt voor 25% van het eindcijfer).

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel Arbeids- & Organisatiepsychologie en Profiel Klinische psychologie: Cognitieve en biologische psychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel Arbeids- & Organisatiepsychologie en Profiel Klinische Psychologie: Opvoedings- en gezinspsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel Arbeids- & Organisatiepsychologie en Profiel Klinische Psychologie: Levenslooppsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: cognitieve en biologische psychologie en Profiel klinische psychologie: opvoedings- en gezinspsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: cognitieve & biologische psychologie en Profiel klinische psychologie: levenslooppsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: opvoedings- en gezinspsychologie en Profiel klinische psychologie: levenslooppsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel Arbeids- & Organisatiepsychologie en Profiel Onderwijs
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: cognitieve en biologische psychologie en Profiel onderwijs
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie: opvoedings- en gezinspsychologie en Profiel onderwijs
Bachelor in de psychologie: profiel klinische psychologie: levenslooppsychologie en profiel onderwijs
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Verkort traject Profiel Sociale Agogiek
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: Verkort traject na vooropleiding professionele Bachelor onderwijs: secundair onderwijs met optie LO
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: topsport