6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1023004ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Metajuridica
Onderwijsteam
Frederik Dhondt (titularis)
Rodrick Van Der Smissen
Marlies Heirstrate
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
4 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
126 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

De interactieve hoorcolleges behandelen de Politieke Geschiedenis van België sinds de Revolutie tot heden in zes hoofdstukken, die thematisch zijn onderverdeeld in sociaal-economische, levensbeschouwelijke en communautaire evoluties. Door het gebruik van audiovisueel materiaal en de mogelijkheid om per smartphone de voorkeur aan te duiden bij stellingen over de stof (via Wooclap), worden de hoofdlijnen duidelijk. 

Door de coronamaatregelen is het mogelijk dat we slechts voor kleine groepen fysiek kunnen lesgeven. De hoorcolleges worden door streaming via Panopto live uitgezonden en zijn achteraf als opname beschikbaar.

De werkcolleges gaan op thematische wijze door de stof. Vanaf het begin van het academiejaar worden de studenten actief in contact gebracht met het handboek, dat ze thuis samenvatten. Door geleide discussies in kleine groepen over de eigen schema's, onder leiding van de assistent maken ze zich de structuur van het handboek eigen.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides bij de hoorcolleges (PDF), Canvas
Handboek (Vereist) : Politieke geschiedenis van België, Van1830 tot heden, E. Witte, D. Luyten & A. Meynen, Antwerpen: WPG/Manteau, 9789022333235, 2016
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Video-opnames hoorcolleges via Panopto, Panopto
Bijkomende info

Hoorcollege (75%)

De hoorcolleges volgen de structuur van het handboek. De belangrijkste ontwikkelingen worden op interactieve wijze aan de studenten uiteengezet en geïllustreerd met afbeeldingen, getuigenissen uit eerste hand (mémoires, toespraken, pers), en videomateriaal. Waar mogelijk wordt verwezen naar de actualiteit en worden de studenten erover ondervraagd. De studenten worden op die manier geprikkeld om het nieuws te volgen en te focussen op de concepten in de historische leerstof.  Door wekelijkse meerkeuzevragen via Wooclap kan de behandelde stof worden geplaatst binnen het geheel van de leerstof, en verwerkt de student de materie al tijdens het hoorcollege. 

De hoorcolleges worden via streaming op Panopto live ter beschikking gesteld indien de coronamaatregelen hybride onderwijsvormen noodzakelijk maken.

Voor werkstudenten worden 6 uren avondcollege ingericht. Bijkomende contactmomenten via MS Teams kunnen worden ingericht op vraag van de studenten.

WPO (25%)

De inhoudelijke werkcolleges begeleiden het leerproces. De studenten raken via begeleide zelfstudie en groepsdiscussie wegwijs in het handboek (E. Witte, e.a., Politieke Geschiedenis van België na 1830, editie 2016). Indien de coronamaatregelen dit noodzakelijk maken, worden de fysieke sessies vervangen door sessies via MS Teams.

Verder stimuleert het deelexamen (week 8) het leerproces actief, door feedback te genereren in een vroeg stadium. Het deelexamen vormt de gelegenheid voor de titularis om tijdens de hoorcolleges uit te gaan van werkelijk verworven kennis en inzicht. De studenten krijgen een collectieve feedback op Canvas en kunnen voor de inzage van hun kopij te rade gaan bij de assistenten.

Indien de coronamaatregelen de fysieke organisatie van het deelexamen onmogelijk maken, wordt dit een digitaal deelexamen met meerkeuzevragen via Canvas. 

In een eerste werkcollege bereiden de studenten een stuk uit het handboek zelf voor, volgens suggesties van de assistent. In het eigenlijke werkcollege brengen de studenten zelf hun bijdrage naar voor. De assistent brengt de groep op interactieve wijze tot inzicht in de eigen studiemethode. Dit zowel voor de samenvatten van een academische tekst, als om de thematische samenhang doorheen de chronologisch opgebouwde en gedoceerde cursus duidelijk te maken.

In een tweede werkcollege wordt het thema “sociaaleconomische verhoudingen” uit hoofdstuk 4 en 5 in kleine groep grondig besproken met de studenten, die worden geacht de stof in het handboek thuis te hebben voorbereid.

Leerresultaten

Algemene Competenties

  • De student heeft inzicht in het verband tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de Belgische instellingen.
  • De student is in staat een omvangrijke academische synthese in eigen woorden te herformuleren, en daarover in discussie te gaan met medestudenten.
  • De student kent en begrijpt de belangrijkste politieke, economische, communautaire en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de Belgische hedendaagse geschiedenis, van 1830 tot vandaag.
  • De student is in staat de belangrijkste actoren en gebeurtenissen te situeren binnen een structuur van breuklijnen, zoals ontwikkeld in handboek en hoorcollege.
  • De student kent en gebruikt de in de cursus gehanteerde terminologi.
  • De student kan maatschappelijke, politieke en institutionele ontwikkelingen in de actualiteit verklaren aan de hand van historisch inzicht, en hun relativiteit duiden.
  • De student is in staat zijn/haar zelfstudieproces efficiënt te organiseren.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 75% van het eindcijfer

WPO Groepswerk bepaalt 25% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen Schriftelijk met een wegingsfactor 15 en aldus 75% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie WPO Groepswerk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Deelexamen en werkcollege met een wegingsfactor 5 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Hoorcollege (75%)

Het schriftelijk examen bestaat uit meerkeuzevragen, begripsvragen en open vragen. Indien de coronamaatregelen een fysiek examen onmogelijk maken, wordt dit een digitaal meerkeuze-examen via Canvas.

In geval van overmacht wordt door student en docent in onderling overleg gezocht naar een inhaalmoment, conform de in artikel 111 van het Onderwijs- en Examenreglement voorziene modaliteiten. 

WPO (25%)

De studenten krijgen in week 8 een deelexamen over de tot dan toe behandelde stof. Dit examen telt mee voor 4 van de 20 punten (20% van het eindtotaal). Dit examen vormt een voorafspiegeling van het eindexamen. Het bestaat uit meerkeuzevragen, begripsvragen en open vragen. Indien de coronamaatregelen het onmogelijk maken om dit fysiek in te richten, wordt dit een meerkeuze-examen via Canvas.

In geval van overmacht wordt door student en docent in onderling overleg gezocht naar een inhaalmoment, naar analogie met de in artikel 111 van het Onderwijs- en Examenreglement voorziene modaliteiten. Indien de coronamaatregelen het onmogelijk maken om dit fysiek te doen, wordt het deelexamen via een digitale meerkeuzetoets op Canvas ingehaald.

De actieve deelname aan de werkcolleges wordt gequoteerd op 1 punt (5%).

Aanwezigheid en participatie in de werkcolleges is verplicht en maakt integraal deel uit van het leerproces dat bijdraagt tot het behalen van de leerresultaten voor dit opleidingsonderdeel.

Het deelresultaat voor het onderdeel WPO wordt bij een resultaat vanaf 2,5/5 overgedragen naar de tweede zittijd. De student die het onderdeel WPO toch wenst te hernemen, contacteert de assistenten via inbox op canvas, uiterlijk op 15 juli.

Het deelresultaat van het onderdeel WPO wordt, bij een resultaat vanaf 2,5/5 overgedragen naar het volgende academiejaar. De student die het onderdeel WPO toch wenst te hernemen, contacteert de assistenten via inbox op canvas, uiterlijk voor de aanvang van het eerste werkcollege.

Voor aanvang van de tweede zittijd wordt een bijzondere schriftelijke proef georganiseerd. Het behaalde cijfer geldt als het cijfer voor het onderdeel WPO.

Studenten die gewettigd afwezig zijn, contacteren de assistenten via inbox op canvas. Wie zijn of haar afwezigheid niet kan staven met een bewijs van overmacht, verliest een half punt voor het onderdeel WPO. Wie op alle werkcolleges ongewettigd afwezig blijft, wordt uitgesloten van deelname aan het examen in eerste zittijd, en moet deelnemen aan de bijzondere schriftelijke proef om te kunnen deelnemen aan het examen in tweede zittijd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de rechten: Standaard traject
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Standaard traject