6 ECTS credits
168 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1009838CNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om een inschrijving te kunnen nemen vr 'Experimentele cellulaire en moleculaire biologie III' moet men geslaagd zijn het eerste jaar bachelor biomedische wetenschappen EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor ‘Experimentele cellulaire en moleculaire biologie II’, ‘Bachelorproef: formuleren en verdedigen van een wetenschappelijke hypothese’ en ‘Kwaliteitsmanagement’. OF moet men ingeschreven zijn in het verkort Bachelor Programma Biomedische Wetenschappen EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor vr ' Experimentele cellulaire en moleculaire biologie II’, ‘Bachelorproef: formuleren en verdedigen van een wetenschappelijke hypothese’ en ‘Kwaliteitsmanagement’. OF moet men ingeschreven zijn voor het verkort bachelorprogramma Biomedische wetenschappen voor diplomahouders BMLT EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor ‘Expermimentele cellulaire en moleculaire biologie II : Onderzoek aan cellulaire eiwitten’
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Verantwoordelijke vakgroep
Pathologie/Moleculaire en cellulaire geneeskunde
Onderwijsteam
Karin Vanderkerken
Henry Heimberg (titularis)
Eline Menu
Dimitri De Bundel
Sophie Hernot
Yoni Baert
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
36 contacturen Lecture
105 contacturen Practical exercises
Inhoud

 

Op basis van deel I en II bouwt deel III van deze cursus verder en combineert

(i) HOCs in verband met recente ontwikkelingen in experimentele cellulaire en moleculaire biologie met

(ii) interactieve voorstellingen van wetenschappelijke artikels die doorbraken in experimentele cellulaire en moleculaire biologie beschrijven

(iii) Ontwikkeling van een onderzoeksprotocol

 

Inhoud van de cursus:

(i) Inhoud van de HOCs (lesgever HH) over recente ontwikkelingen in experimentele cellulaire en moleculaire biologie:

- Biologie van transcriptiefactoren en epigenetica voor gevorderden: gedetaileerde samenstelling en activiteit van de algemene transcriptiefactor machine en interacties met en tussen specifieke transcriptiefactoren, regulatie van epigenetische modificaties, regulatie van gen expressie om cellulaire fenotypes te induceren en behouden.

- Cell lineage tracing en reporter technologie

- Transgene technologie

- Vergelijking van experimentele modelsystemen

De studenten krijgen informatie over hoe onderzoeksvragen te kiezen en beoordelen, hoe een voorstel uit te werken op basis van bestaande literatuur, hoe preliminaire experimenten te plannen, het belang van doenbaarheid, originaliteit, sociale en economische waarde van een project. Er wordt inleidende informatie gegeven over beursinstellingen, het schrijven van beurzen en de evaluatie van beursaanvragen.

(ii) Interactieve voorstellingen van wetenschappelijke artikels die doorbraken beschrijven (probleemgericht denken):

De studenten ontvangen wetenschappelijke artikels die werden gepubliceerd in tijdschriften met hoge impact factoren om deze te analyzeren en aan hun medestudenten te presenteren onder begeleiding van de lesgever (HH). De medestudenten en lesgever evalueren de presentatie en het voorgestelde werk kritisch tijdens een groepsdiscussie.

(iii) Inleiding over hoe hierboven vermelde inzichten toe te passen op de ontwikkeling van een onderzoeksprotocol.

Het einddoel van de cursus is een oefening die de studenten stimuleert alle opgedane kennis binnen de cursussen ECMB I, II en III te combineren. Kleine groepjes studenten (5-6) ontwikkelen een onderzoeksprotocol onder begeleiding van de lesgevers (HH, EM en Sophie Hernot) tijdens directe contacten of via e-mail. De studenten hebben toegang tot internet en laboratoriumhandboeken en krijgen de mogelijkheid om in groep de uitgewerkte technieken in de praktijk te volgen. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van het onderzoeksprotocol dat kritisch wordt geëvalueerd door de lesgevers.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Cursus in de vorm van Powerpoint presentatie
Handboek (Aanbevolen) : Molecular Cell Biology, Lodish et al., 9de, Palgrave Macmillan, 9781319365486, 2021
Handboek (Aanbevolen) : Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Sambrook and Russell, 4de, Cold Spring Harbor Laboratory PressCunningham, 9781936113422, 2012
Praktisch cursusmateriaal (Aanbevolen) : Wetenschappelijke artikels besproken tijdens HOC en WPO
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Extracten van de besproken wetenschappelijke artikels, Canvas
Bijkomende info

Cursus in de vorm van Powerpoint presentatie

Aanvullend studiemateriaal:
Molecular Cell Biology, Lodish et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Sambrook and Russell (voor WPO)
Wetenschappelijke artikels besproken tijdens HOC en WPO

Leerresultaten

Algemene competenties

1.      Student begrijpt state-of-the art technieken uit de moleculaire en cellulaire biologie en weet welke technieken nodig zijn om specifieke onderzoeksvragen binnen biomedische wetenschappen op te lossen. 2.      Student kan publicaties uit wetenschappelijke tijdschriften analyseren, de meest relevante resultaten selecteren en in eigen woorden de gebruikte technieken uitleggen.
3.      Student kan de gebruikte technieken kritisch evalueren.

4. Student kan in teamverband een onderzoeksprotocol uitwerken.

Opleidingsgebonden leerresultaten:

De bachelor BMW kent

- de disciplines uit het biomedische domein met aandacht voor hun ontwikkeling, de structuur en functie van cellen, weefsels, organen en het menselijk lichaam als geheel en de moleculaire processen die aan de basis liggen, in gezonde en in ziekteomstandigheden,

- de basistechnieken en -methodologie van het biomedisch onderzoek met aandacht voor hun ontwikkeling,

- de beginselen van het werken met proefdieren met voortdurende aandacht voor het ethische aspect,

- de principes van veilig werken in een wetenschappelijk laboratorium.

De bachelor BMW kan

- analytisch en probleemoplossend denken,

- binnen een team functioneren en constructief bijdragen tot het bereiken van het beoogde eindresultaat,

- vlot en kritisch Engelstalige wetenschappelijke literatuur en relevante databases raadplegen, en daaruit gegevens verzamelen en interpreteren,

- onder begeleiding een eenvoudige onderzoeksvraag formuleren en een eenvoudig onderzoeksproject ontwerpen,

- met oog voor alle aspecten die daarbij een rol spelen, en dit ook rapporteren, presenteren en verdedigen,

- gebruikelijke biomedische laboratoriumtechnieken zelfstandig, correct en veilig uitvoeren,

- duidelijk communiceren en rapporteren over eigen en teamresultaten en over literatuurstudies en dit zowel mondeling als schriftelijk,

- het biomedisch onderzoek plaatsen in een ruime maatschappelijke context met oog voor ethische, sociale en economische aspecten.

De bachelor BMW heeft

- een voortdurende open en kritische houding tegenover zichzelf en de wetenschappelijke omgeving, oog voor het belang van internationale samenwerking binnen het biomedische domein,

- een houding van levenslang leren verworven en houdt zich dan ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het domein van de wetenschappen in het algemeen en het biomedisch domein in het bijzonder.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 65% van het eindcijfer

WPO Presentatie bepaalt 20% van het eindcijfer

WPO Praktijkopdracht bepaalt 15% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 65 en aldus 65% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Schriftelijk (combinatie van open en meerkeuze vragen).

Binnen de categorie WPO Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Paper presentatie met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Verslagen WPO en presentatie van virtueel project

Binnen de categorie WPO Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Onderzoeksprotocol met een wegingsfactor 15 en aldus 15% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Schriftelijk examen (combinatie van open en meerkeuze vragen). Presentatie en discussie wetenschappelijke papers. Schriftelijk onderzoeksprotocol.

Totale score = 65% HOC + 20% paper presentatie + 15% onderzoeksprotocol.

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Verkort traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: traject voor studenten met professioneel bachelordiploma Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Erasmus Hogeschool Brussel