9 ECTS credits
250 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4011503DNW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, zijn geslaagd voor "Jeugdrecht en jeugdcriminologie". Inschrijven voor dit opleidingsonderdeel is enkel mogelijk voor werkstudenten. Dagstudenten kunnen enkel registreren voor opleidingsonderdelen waarvan de code eindigt met een R.
Onderwijstaal
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Criminologie
Onderwijsteam
Els Dumortier (titularis)
Yana Jaspers
Yana Demeyere
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
9 contacturen Lecture
18 contacturen Practical exercises
95 contacturen Self study
Inhoud

In dit profielvak wordt gewerkt rond actuele jeugdcriminologische vraagstukken. Deze vraagstukken zijn zowel betrokken op (1) fenomenen van jeugddelinquentie en slachtofferschap, (2) verklaringen van jeugddelinquent gedrag, en (3) vormen van aanpak van jeugddelinquentie en verontrustende situaties (VOS). 

De keuze van deze vraagstukken wordt jaarlijks herbekeken.

Deze thema's (kunnen) zijn:

 • Gender, criminaliteit en jeugdbeschermingspraktijken
 • Justitiële trajecten, impact en emerging adulthood
 • Detentie van jongeren
 • Kinderrechten
 • Politie en jeugd
 • Internationaal comparatief perspectief
 •  ... 

Deze thema’s worden in de hoorcolleges en de WPO’s uitgewerkt via de 4 verdiepingsniveaus:

 • theoretisch
 • toetsing theorie/praktijk
 • methodologisch
 • internationaal-comparatief

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verplichte hoorcolleges en WPO’s, die afwisselend worden gedoceerd. Een concrete invulling van hoorcolleges en WPO’s wordt bij aanvang van het semester gecommuniceerd.

De hoorcolleges en WPO’s zijn verplicht.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides en opdrachten worden beschikbaar gesteld op canvas, Canvas
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Een bibliografische lijst met verplichte literatuur betreffende de behandelde bijzondere vraagstukken, zie canvas, Canvas
Bijkomende info

Taal : Nederlands en Engels of Frans

Regeling voor werkstudenten: Dit opleidingsonderdeel wordt ook voor de werkstudenten in avondonderwijs aangeboden. Van werkstudenten wordt echter verwacht dat zij op een meer zelfstandige manier het studiemateriaal verwerken en de bijbehorende opdrachten afwerken. Drie avondsessies (interactieve seminaries) worden georganiseerd ter begeleiding. 

Studiemateriaal:

1. Verplichte teksten worden ter beschikking gesteld van de studenten en/of op Canvas wordt duidelijk vermeld welke teksten, boeken en/of documentaires, etc.  studenten op zelfstandige wijze dienen op te zoeken en te gebruiken.

2. Op Canvas worden bij aanvang van het academiejaar de verschillende opdrachten ter beschikking gesteld.

Voor Erasmus-studenten wordt er een reading course georganiseerd:

 De thema's worden elk academisch jaar herzien. In de afgelopen jaren zijn de volgende onderwerpen geanalyseerd:

 • Gender en jeugdcriminaliteit;
 • Gevangenisstraf voor jongeren;
 • Jeugd victimologie;
 • Criminologische praktijken van jongeren.

Studiemateriaal: reading course (te bespreken met de verantwoordelijke docenten).

Leerresultaten

Algemene competenties

Kennis en inzicht: 

 • Studenten hebben een verdiepend en kritisch inzicht in de centrale concepten en perspectieven uit de jeugdcriminologie. Zij begrijpen en kunnen deze concepten en perspectieven bespreken, uitleggen en illustreren aan de hand van concrete jeugdcriminologische thema’s.
 • Studenten kunnen de meest recente ontwikkelingen in het jeugdcriminologische domein op samenvattende manier herformuleren.

Vaardigheden

 • Studenten kunnen een jeugdcriminologisch thema ontleden en analyseren. Zij kunnen op basis hiervan een reflectie opbouwen steunend op een wetenschappelijke state of the art.
 • Studenten kunnen over een jeugdcriminologisch thema dat zij hebben geanalyseerd (wetenschappelijke state of the art) een mondelinge rapportage en presentatie uitbouwen.
 • Studenten kunnen ook in discussie treden m.b.t. een jeugdcriminologisch thema dat zij hebben geanalyseerd (wetenschappelijke state of the art) en op basis waarvan zij tot wetenschappelijk gefundeerde reflecties komen.

Attitudes

 • Studenten zijn zich bewust van de maatschappelijke en wetenschappelijke complexiteit van jeugdcriminologische vraagstukken en de daaruit volgende noodzaak van een open geest in het ontwikkelen van een wetenschappelijke en maatschappelijke démarche.
 • Studenten hebben een onderzoekende houding ten aanzien van jeugdcriminologische vraagstukken. Deze houding veronderstelt maatschappelijke criminologische nieuwsgierigheid en wetenschappelijke eerlijkheid. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 35% van het eindcijfer

HOC Paper bepaalt 35% van het eindcijfer

WPO Praktijkopdracht bepaalt 30% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen Schriftelijk met een wegingsfactor 35 en aldus 35% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie HOC Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Individuele examenpaper met een wegingsfactor 35 en aldus 35% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie WPO Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Praktijkopdrachten met een wegingsfactor 30 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Aan de hand van een individuele paper wordt de kennis en de toepassing van de behandelde wetenschappelijke literatuur getoetst. 

Daarnaast moeten studenten in het kader van de hoorcolleges en WPO’s individuele en/of groepsopdrachten maken (mbt de verplichte literatuur en/of de uitgenodigde gastsprekers en/of de bijgewoonde studiedagen, enz.).

Tot slot dienen studenten tijdens de examen periode een schriftelijk examen af te leggen dat bestaat uit open/gesloten en meerkeuzevragen.

De eindquotering bestaat uit drie onderdelen:

 • Individuele paper 35%
 • Praktijkopdrachten 30%
 • Schriftelijk examen 35%

VERPLICHTE WPO’s en hoorcolleges:

Studenten die ongewettigd afwezig zijn op de WPO’s of hoorcolleges en/of hun opdrachten/paper niet tijdig inleveren, worden doorverwezen naar de 2de zittijd. Zij dienen de hierboven vermelde opdrachten en individuele paper in op 16 augustus (tenzij dat op een zaterdag of zondag valt, dan geldt de eerstvolgende werkdag). Er is een overdracht van de deelcijfers tussen de twee zittijden. Er is geen gedeeltelijke overdracht, noch voor de WPO opdrachten, noch voor de individuele paper, van het ene naar het volgende academiejaar.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de criminologische wetenschappen: Standaard traject
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: criminologische wetenschappen (90 ECTS, Etterbeek)