6 ECTS credits
178 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4011556FEW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
History, Archaeology, Arts, Philosophy and Ethics
Onderwijsteam
Marc Van Den Bossche (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
100 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In deze cursus staat het thema van uitsluiting en marginalisering centraal, in het bijzonder gezien vanuit het perspectief van de omgang met wie als vreemdeling wordt beschouwd. We behandelen het werk van twee auteurs: Michel Foucault en Zygmunt Bauman. Doorheen hun denken komen we ook tot een analyse van moderniteit, postmoderniteit en vloeibare moderniteit. Bij beide auteurs zal ook ingegaan worden op de rol die kunst kan spelen in onze omgang met de vreemdeling of de ander.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden., (dit werk wordt via Canvas ter beschikking gesteld), Marc Van den Bossche, 2007, ASP
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie., De studenten kiezen verplicht zelf nog een eigen boek of enkele teksten in overleg met de titularis ter voorbereiding van het examen.
Bijkomende info

 

 

Leerresultaten

Algemene competenties

De student kan het aangeboden tekstmateriaal zelfstandig verwerken. De student bekomt zelfstandig eigen onderzoeksresultaten.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieƫn:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Op het examen brengen studenten verslag uit van hun eigen onderzoek naar het denken van Foucault. Het staat hen vrij een boek of enkele teksten van Foucault te kiezen en eventueel het daar behandelde thema (waanzin, de kliniek, macht, verzet, levenskunst, seksualiteit...)verder uit te werken aan de hand van andere lectuur.

Aanvullende info mbt evaluatie

Op het examen brengen studenten verslag uit van hun eigen onderzoek over Foucault en worden twee vragen gesteld over het werk van Bauman. Het staat hen vrij een boek of enkele teksten van Michel Foucault te kiezen, naast de lectuur van het boek ‘Vreemde wereld' van Marc Van den Bossche. 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: moraalwetenschappen en humanistiek
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: wijsbegeerte
Master in de sociologie: Standaard traject
Research Master of Philosophy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: geschiedenis (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: kunstwetenschappen en erfgoedstudies (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: wijsbegeerte (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: moraalwetenschappen en humanistiek (120 ECTS, Etterbeek)