6 ECTS credits
176 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4011566FER voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen
Onderwijsteam
Marc Van Den Bossche (titularis)
Onderdelen en contacturen
18 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
108 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Het thema van gastvrijheid staat centraal in deze cursus. We lezen teksten van Immanuel Kant, Jacques Derrida, Michel Agier en Serena Parekh.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides en teksten, Canvas
Bijkomende info

Studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld op canvas.

 

Leerresultaten

Algemene competenties

  • Vertrouwd zijn met filosofische debatten inzake humanisme, migratie en gastvrijheid. 
  • Kritisch kunnen reflecteren over actuele vraagstukken met betrekking tot menselijke waardigheid in diverse domeinen en contexten. 
  • Inzicht hebben in de normatieve aspecten van professioneel zorgverlenend handelen en in staat zijn tot het kritisch beoordelen van zorgpraktijken. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen+paper+perm ev met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer. Dit betreft een tentamen.

    Toelichting: Mondeling examen (40%), examenpaper (40%) en Permanente evaluatie (20%)

Aanvullende info mbt evaluatie

Permanente evaluatie: voorbereiding lectuur en deelname discussiecolleges (20%)
Mondeling eindexamen 80%.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie
Master in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Master in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: moraalwetenschappen en humanistiek
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: wijsbegeerte
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: geschiedenis (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: kunstwetenschappen en erfgoedstudies (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: wijsbegeerte (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: moraalwetenschappen en humanistiek (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: agogische wetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)