6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1011841BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Inleiding statistiek’ en 'Kanstheorie' gevolgd, alvorens ‘Wiskundige statistiek’ op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Tetyana Kadankova (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud
Twee belangrijke taken van statistiek zijn het schatten van parameters en het toetsen van hypothesen. 
In het eerste gedeelte  zullen  we de  schatters en hun eigenschappen bestuderen. Verder zullen we  het  statistische beslissingsprobleem analyseren en we zullen op zoek gaan naar zo genaamde optimale toetsen. Daarna zullen het  regressie model  en de  variantie-analyse aan bod komen.  De analyse van de data sets zal in R geimplementeerd worden. Ten laatste bestuderen we de likelihood schatters en hun asymptotisch gedrag. 
 

 

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Mathematical Statistics, Basic Ideas and Selected Topics, Volumes I-II Package, Bickel and Doksum, CRC Press, 9781498740319, 2015
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Syllabus in PDF formaat
Bijkomende info

Toepassing van regressie en Anova modellen wordt uitgevoerd  met gebruik van het  sofware pakket  R. 

Leerresultaten

Algemene competenties

De student
 
- kent een aantal belangrijke onderdelen  van de statistiek en de belangrijke statistische methoden,  zoals   statistisch beslissingsprobleem,  puntschattingen, intervalschattingen,  hypothesen toetsen, regressie en variantie-analyse en de  likelihood schatters.
- kan op basis van betrouwbaarheidsintervallen en statistische testen een correct besluit trekken en formuleren
- neemt een kritisch-constructieve houding aan bij het toepassen van statistische methoden en interpreteren van statistische gegevens
-kan  abstracte resultaten  vertalen naar een praktische oplossing
-is vertrouwd met het softwarepakket R 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 20% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 80% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen mondeling met een wegingsfactor 100 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen schriftelijk met een wegingsfactor 100 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het examen bestaat uit twee delen:  schriftelijk en mondeling. 

Het schriftelijke gedeelte  bevat    twee  vragen over de theorie  (40 % van het examencijfer) 

en  drie oefeingen  (40% van het examencijfer) 

Het mondelinge gedeelte bestaat uit  8  korte  vragen over de theorie  (20% van het examencijfer) 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject