5 ECTS credits
138 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018358ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men een inschrijving kan nemen voor 'Mentale training en begeleiding doorheen de competitiesportcarrière' moet men geslaagd zijn voor 'Sportpsychologie'.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Wylleman (titularis)
Koen De Brandt
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
20 contacturen Lecture
39 contacturen Practical exercises
Inhoud

Tijdens hun sportcarrière doorlopen topsporters diverse fasen niet alleen op sportief niveau (van talentvolle over elite tot voormalige topsporter) maar ook op psychologisch, psychosociaal, academisch en beroepsmatig vlak. Daar iedere ontwikkelingsfase specifieke mentale eisen stelt aan de atleet is het belangrijk dat deze op een concrete en specifieke wijze kan omgaan met deze mentale vereisten om progressie te kunnen maken zowel binnen iedere fase als van de ene fase naar de andere. Op basis van een topsportcarrière-ontwikkelingsmodel wordt in eerste instantie de implicaties op mentaal vlak voor een competitiesporter van iedere ontwikkelingsfase en ieder ontwikkelingsniveau besproken. Vervolgens worden de diverse ontwikkelingslijnen in de mentale training en begeleiding voor iedere fase in de sportcarrière belicht. Tenslotte worden specifieke voorbeelden van mentale trainings- en begeleidingsprogramma's voor talentvolle jongeren, voor topsporters en voor ex-topsporters en de werkwijze van mentale begeleiding en mentaal begeleiders besproken.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides en wetenschappelijke artikels, Canvas
Bijkomende info

Het cursusmateriaal bestaat uit slides en wetenschappelijke artikels.

Tijdens de hoorcolleges zal de student verschillende practische oefeningen op individuele wijze als in groep dienen te maken, te presenteren en te bediscussiëren met de docent. De werkwijze van de hoorcolleges en practische oefeningen wordt tijdens het eerste hoorcollege toegelicht en/of via de slides ter beschikking gesteld via Canvas

Leerresultaten

Algemene competenties

Het verwerven van kennis inzake de ontwikkeling van de sportcarrière van talentvolle atleten; de inhoud en invloed van diverse carrièrefasen; de ontwikkeling en gebruik van mentale vaardigheden; de inhoud van mentale begeleiding; de werkwijze van de mentaal begeleider.
Het verwerven van vaardigheden inzake communicatie (binnen en voor een groep), interactie en samenwerking, analyse en evaluatie van eigen individuele vaardigheden en van het groepsproces, en het opmaken van een rapport (onder werkboekvorm).
Het verwerven van een attitude inzake samenwerking, leiding nemen, constructieve en positieve benadering in de communicatie.

OpleidingsLeerResultaten

11. kan ethisch verantwoord leiding nemen en een groep (bege)leiden en aansturen in een (onvoorspelbare) professionele, multidisciplinaire context (educator & coach, manager)

16. kan op een professionele wijze communiceren met zowel groepen als individuen uit diverse sectoren (manager, promotor & adviesverstrekker)

17. kan holistisch omgaan met de effecten van (prestatie)druk op zichzelf, individuen en in teamverband (manager, educator & coach)

19. kan  participeren aan het  strategisch en of operationeel management van een organisatie (manager)

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 75% van het eindcijfer

HOC Presentatie bepaalt 25% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Groepsresentatie met een wegingsfactor 75 en aldus 75% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie HOC Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Presentatie tijdens HOC met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Een student zal niet toegelaten worden tot het examen indien deze niet voldaan heeft aan de verplichtingen (tijdens het eerste hoorcollege toegelicht en/of via de slides ter beschikking gesteld via PointCarré): (a) 80% deelname aan de oefeningen tijdens de hoorcolleges en (b) het (individueel of in groep) presenteren van een opdracht tijdens de hoorcolleges.
Het eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel wordt samengesteld uit: (a) beoordeling van de (individuele en/of groeps-) presentatie (telt voor 75% van het eindcijfer) en (b) het individuele werkboek (telt voor 25% van het eindcijfer).

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (120 ECTS, Etterbeek)
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel sporttraining en coaching
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel sportbeleid en sportmanagement
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel sporttraining en coaching
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderzoeksmatige verdieping
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderwijs