17 ECTS credits
450 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1013647ANR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet men binnen het systeem geregistreerd zijn als student met het topsportstatuut Categorie A internationaal.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Wylleman
Evert Zinzen
Kristine De Martelaer (titularis)
Koen De Brandt
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
450 contacturen Self study
Inhoud

Het seminariewerk is een schriftelijk werk dat bestaat uit drie delen.

In het eerste deel maakt de student een analyse van de eigen sportieve (technisch, tactisch, conditioneel, medisch (blessures en preventie), academische, psychologische en (psycho)sociale ontwikkeling vanaf half oktober tot 30 april van het lopende academiejaar. Dit wordt gerapporteerd via een dagboek en semesteriële evaluaties.  

Een tweede deel van het seminariewerk bevat een beschrijving van hoe men een beginnende sporter in de eigen sporttak zou begeleiden met nadruk op de technische, tactische en fysieke leerlijn. Als beginleeftijd wordt vooropgesteld die leeftijd waarop gemiddeld gestart wordt met de eigen sport en de einddoelen die men wenst verwezenlijkt te zien na twee jaar training worden besproken.

In een derde en laatste deel wordt de eigen combinatie topsport en studie kritisch geëvalueerd. De student dient tevens contact te leggen met een topsportstudent uit een hoger jaar en diens adviezen/begeleiding te evalueren. 

Wetenschappelijke onderbouwing en correcte bronvermelding doorheen het hele seminariewerk is een vereiste. De referentiestijl APA 6th dient gehanteerd te worden. 

De student dient in alle delen van het seminariewerk terug te koppelen naar (i) de geziene leerstof vanandere opleidingsonderdelen, (ii) zelf opgezochte wetenschappelijke literatuur, en (iii) de online tools/oefeningen die via Canvas beschikbaar zijn. Alle Canvas-tools dienen geïntegreerd te worden in het seminariewerk. De student is vrij om te kiezen in welke delen van het seminariewerk deze geïntegreerd worden.

De student kan steeds contact nemen met de coördinator van de dienst Topsport en Studie voor tussentijdse feedback.

Bijkomende info

Raadpleeg specifieke literatuur over de eigen sport

Leerresultaten

Algemene competenties

Kennen:

A. Op het vlak van de combinatie van studie en topsportbeoefening:
a. de vaardigheden en mogelijkheden vereist als topsportstudent ten aanzien van de eigen combinatie van universitaire studie en topsportbeoefening;
b. de principes onderliggend aan een effectieve en efficiënte tijdbeheersing;
c. de principes onderliggend aan een effectieve en efficiënte studiemethodiek.
B. Op het vlak van topsportbeoefening:
a. de vaardigheden en mogelijkheden vereist op fysiek, technisch, tactisch en mentaal vlak ten aanzien van de eigen topsportbeoefening;
b. de begeleidingsmethodes (op technisch, conditioneel, medisch en mentaal vlak) die gehanteerd worden door de eigen trainer(s);
c. de basis van de methodische opbouw met betrekking tot de techniek, tactiek, motoriek en fysieke conditie.
C. Op het vlak van carrière-ontwikkeling en –planning:
a. de principes van de ontwikkeling van de talentvolle atleet tot topsporter op het sportieve, psychologische, psychosociale en studie-/professionele niveau;
D. Op het vlak van studie- en/of topsportgerelateerde doelstellingen:
a. de principes van communicatie;
b. de principes onderliggend aan de analyse en aan het schrijven van een paper.

Kunnen:

A. Op het vlak van de combinatie van studie en topsportbeoefening
a. tot een planning en tot een evaluatie van de planning van de eigen combinatie van studie en topsportbeoefening tijdens het academiejaar komen;
b. de eigen vaardigheden en de ter beschikking gestelde mogelijkheden ten aanzien van de eigen combinatie van universitaire studie en topsportbeoefening kritisch kunnen bekijken en evalueren;
c. tot het gebruik van tijdbeheersingstechnieken komen en dit gebruik evalueren;
d. tot het gebruik van studiemethodiek en dit gebruik evalueren.
B. Op het vlak van topsportbeoefening:
a. de eigen vaardigheden en de ter beschikking gestelde mogelijkheden ten aanzien van de eigen topsportbeoefening kritisch kunnen bekijken en evalueren;
b. de begeleidingsmethodes (op technisch, conditioneel, medisch en mentaal vlak) die gehanteerd worden door de eigen trainer(s);
c. beschrijven hoe je een beginnende sporter in de eigen sport zou begeleiden met nadruk op leerlijn van de technieken, specifieke conditieopbouw, tactiek, …. Als beginleeftijd wordt vooropgesteld die leeftijd waarop gemiddeld gestart wordt met de eigen sport en de einddoelen die men wenst verwezenlijkt te zien na twee jaar training worden besproken.
C. Op het vlak van carrière-ontwikkeling en –planning:
a. tot een analyse van de ontwikkeling van de eigen topsportcarrière komen vanaf de initiatiefase in de huidige sporttak tot en met het eerste jaar aan de universiteit.
D. Op het vlak van studie- en/of topsportgerelateerde doelstellingen:
a. effectief en efficiënt communiceren met medestudenten, andere topsportstudenten, verantwoordelijken studiebegeleiding (facultair studiebegeleider, docenten, assistenten), verantwoordelijken begeleiding combinatie studie en topsport (coördinator Topsport en Studie, carrièrebegeleider);
b. presentatie geven over de eigen topsportbeoefening en de eigen combinatie van studie en topsport aan (een combinatie van) medestudenten, andere topsportstudenten, assistenten, docenten, trainers, leerlingen/topsport, topsportcoördinatoren, topsport(school)-coördinatoren en/of ouders.

Attitudes:

- gezonde, kritische levensstijl
- leergierigheid
- zelf initiatief nemen
- afspraken nakomen
- vatbaar voor kritiek
- sociaal functioneren (oa spreken voor publiek)
 

De Bachelor LOBW

 1. Kent de relevante concepten uit de basiswetenschappen (biomedische en humane) om de toepassing binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen te begrijpen (wetenschapper)
 2. Heeft inzicht in de bouw, ontwikkeling(sfasen) en functioneren van de mens in verschillende leeftijdsgroepen om de risico’s van een ongezonde levensstijl te begrijpen en het belang van beweging te promoten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
 3. Kan een gezond persoon a.h.v. verantwoorde wetenschappelijke begeleidings- en/of trainingsschema’s begeleiden (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker, educator & coach)
 4. Heeft kennis van verschillende gesprekstechnieken en bezit de nodige (schriftelijke en mondelinge) communicatievaardigheden om dit in praktijk (bij vakgenoten) toe te passen (manager, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)
 5. Kan het eigen competentieprofiel toetsen aan het functioneren in het werkveld en de opleidingsmogelijkheden, en kan kritisch reflecteren over zichzelf en anderen (beroepsinnovator)
 6. Kan bewegingstechnieken en tactieken correct (laten) demonstreren, aanleren, evalueren en bijsturen in een veilige en didactisch verantwoorde situatie (educator & coach)
 7. Is in staat om zichzelf efficiënt en effectief te organiseren (manager)

 

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
ZELF Presentatie bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie ZELF Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Presentatie van taak met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Samengesteld punt op schriftelijk werk en presentatie met antwoorden op vragen

Aanvullende info mbt evaluatie

Het seminariewerk rond de hierboven beschreven inhoud wordt mondeling gepresenteerd (15 minuten presentatie en 10 minuten antwoorden op vragen) op een vooraf onderling te bepalen datum binnen de tweede periode van de eerste zittijd of in de tweede zittijd. Het werk en de presentatie worden in hun geheel beoordeeld. Aandacht wordt hierbij besteed aan de chronologische opvolging en volledigheid van het werk, de kritische evaluatie van de eigen ontwikkeling maar ook over zijn/haar begeleiding op de in “inhoud” vernoemde aspecten, de wetenschappelijke onderbouwing en correcte bronvermedling, het inzicht in de trainingsopbouw, de vlotheid en coherentie van de presentatie…

Het seminariewerk wordt op papier (2 ex.) en via email (topsport.studie@vub.be) aangeleverd uiterlijk op de datum van het openen van de respectievelijke zittijd (zie academische kalender VUB).

Puntenverdeling:

 • 50% op het schriftelijk werk
 • 30% op de presentatie
 • 20% op de verdediging

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: topsport