18 ECTS credits
480 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1013648BNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten ingeschreven of geslaagd zijn voor 'Topsportspecifieke carrièreplanning I' EN geslaagd zijn voor minstens 45 ECTS-credits op bachelorniveau. Bovendien moet men in het systeem geregistreerd zijn als student met het topsportstatuut A internationaal.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Wylleman
Evert Zinzen (titularis)
Kristine De Martelaer
Koen De Brandt
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
480 contacturen Self study
Inhoud

Het seminariewerk is een schriftelijk werk dat bestaat uit drie delen.

 

In het eerste deel maakt de student een analyse van de eigen sportieve  (technisch, tactisch, conditioneel, medisch (blessures en preventie), academische, psychologische en (psycho)sociale ontwikkeling vanaf half oktober tot 30 april van het lopende academiejaar. Dit wordt gerapporteerd via een dagboek en semesteriële evaluaties. Hier moet een wezenlijk verschil te merken zijn met de besprekingen uit het eerste jaar.

 
Een tweede deel van het seminariewerk bevat een beschrijving van hoe men een gevorderde sporter in de eigen sporttak zou begeleiden met nadruk op technische, tactische en fysieke leerlijn. Men bouwt hierbij voort op de sporter die men heeft besproken in het eerste jaar en zorgt voor een uitbreiding in didactische (bv. organisatievormen, leerstijlen) en sportpsychologische aanpak (mentale training).


In een derde en laatste deel wordt de eigen combinatie topsport en studie kritisch geëvalueerd. De student dient tevens contact te leggen met een topsportstudent uit een hoger jaar (niet dezelfde als in TSSCP1) en diens adviezen/begeleiding te evalueren. Bovendien wordt er een topsporter (al dan niet uit dezelfde sport, al dan niet uit onze faculteit) uit het eerste jaar begeleid met raad en daad en worden de eigen adviezen aan deze topsporter gedetailleerd omschreven.

 

Wetenschappelijke onderbouwing en correcte bronvermelding doorheen het hele seminariewerk is een vereiste. De referentiestijl APA 6th dient gehanteerd te worden.

De student dient in alle delen van het seminariewerk terug te koppelen naar (i) de geziene leerstof van andere opleidingsonderdelen, (ii) zelf opgezochte wetenschappelijke literatuur, en (iii) de online tools/oefeningen die via Canvas beschikbaar zijn. Hier moet een wezenlijk verschil te merken zijn met de besprekingen uit het eerste jaar.

Alle Canvas-tools dienen geïntegreerd te worden in het seminariewerk. De student is vrij om te kiezen in welke delen van het seminariewerk deze geïntegreerd worden.

 

De student kan steeds contact nemen met de coördinator van de dienst Topsport en Studie voor tussentijdse feedback.

Bijkomende info

Raadpleeg specifieke literatuur ivm je sport!

Je schrijft best pas in voor dit onderdeel als je al een deel van de studiedelen in het betreffende jaar hebt gevolgd zodat je hiernaar kan verwijzen in je seminariewerk.

Leerresultaten

Algemene competenties

Kennis:

A. Op het vlak van de combinatie van studie en topsportbeoefening:
a. de principes onderliggend aan het effectief en efficiënt omgaan met studie- en examenstress.
B. Op het vlak van topsportbeoefening:
a. de vaardigheden en mogelijkheden vereist op fysiek, technisch, tactisch en mentaal vlak ten aanzien van de voorbereiding op en deelname aan trainingen;
b. de begeleidingsmethodes (op technisch, conditioneel, medisch en mentaal vlak) die gehanteerd worden door de eigen trainer(s);
c. de basis van de methodische opbouw met betrekking tot de techniek, tactiek, motoriek en fysieke conditie voor de begeleiding van een gevorderde sporter in de eigen sport.
C. Op het vlak van carrière-ontwikkeling en –planning:
a. de instrumenten gebruikt voor de analyse van de ontwikkeling van de talentvolle atleet tot topsporter op het sportieve, psychologische, psychosociale en studie-/professionele niveau.
D. Op het vlak van studie- en/of topsportgerelateerde doelstellingen:
a. de principes van probleemoplossend gedrag;
b. de principes van het effectief en efficiënt omgaan met conflicten en crisissen;
c. de organisatie van de eigen sportfederatie.

Kunnen:

A. Op het vlak van de combinatie van studie en topsportbeoefening:
a. tot een planning van de eigen combinatie van studie en topsportbeoefening tijdens het academiejaar en tot de evaluatie van deze planning komen;
b. een eerstejaars topsportstudent informeren over en begeleiden in de planning van de combinatie van studie en topsportbeoefening tijdens het academiejaar;
B. Op het vlak van topsportbeoefening:
a. de eigen vaardigheden en de ter beschikking gestelde mogelijkheden ten aanzien van de eigen topsportbeoefening kritisch bekijken en evalueren;
b. de begeleidingsmethodes (op technisch, conditioneel, medisch en mentaal vlak) die gehanteerd worden door de eigen trainer(s) kritisch bekijken en evalueren;
c. beschrijven hoe je een gevorderde sporter in de eigen sport zou begeleiden met nadruk op leerlijn van de technieken, specifieke conditieopbouw, tactiek, mentale leerlijn en sociale aspecten. Als beginleeftijd wordt vooropgesteld twee jaar voor het mogelijk instappen in een basisschool topsportbeloften (start vanaf 10 jaar) of een topsportschool (start vanaf 12 of vanaf 14 jaar).
C. Op het vlak van carrière-ontwikkeling en –planning:
a. tot een analyse van de ontwikkeling van de carrière van een (ex-)topsporter in de eigen sport en van een (ex-)topsporter in een andere sport (wordt opgelegd) komen.
D. Op het vlak van studie- en/of topsportgerelateerde doelstellingen:
a. tot een analyse van een probleemsituatie met betrekking tot de combinatie van studie en topsportbeoefening komen;
b. tot een analyse van een conflictsituatie tussen topsporter en coach komen;
c. tot een analyse komen van de organisatie topsportschool van de eigen sportfederatie of van een andere topsportschool (wordt opgelegd) indien er geen topsportschool georganiseerd wordt door de eigen sportfederatie.

Attitudes
- gezonde, kritische levensstijl
- leergierigheid
- zelf initiatief nemen
- afspraken nakomen
- vatbaar voor kritiek
- sociaal functioneren (oa spreken voor publiek)
 

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende leerresultaten van de Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen:

1. Kent de relevante concepten uit de basiswetenschappen (biomedische en humane) om de toepassing binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen te begrijpen (wetenschapper)

3.Heeft inzicht in de bouw, ontwikkeling(sfasen) en functioneren van de mens in verschillende leeftijdsgroepen om de risico’s van een ongezonde levensstijl te begrijpen en het belang van beweging te promoten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)

4. Kan een gezond persoon a.h.v. verantwoorde wetenschappelijke begeleidings- en/of trainingsschema’s begeleiden (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker, educator & coach)

6.Heeft kennis van verschillende gesprekstechnieken en bezit de nodige (schriftelijke en mondelinge) communicatievaardigheden om dit in praktijk (bij vakgenoten) toe te passen (manager, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)

7. Kan het eigen competentieprofiel toetsen aan het functioneren in het werkveld en de opleidingsmogelijkheden, en kan kritisch reflecteren over zichzelf en anderen (beroepsinnovator)

11. Heeft kennis van pedagogische principes met inbegrip van diversiteit (educator & coach)

12.Kan bewegingstechnieken en tactieken correct (laten) demonstreren, aanleren, evalueren en bijsturen in een veilige en didactisch verantwoorde situatie (educator & coach)

14.Is in staat om zichzelf efficiënt en effectief te organiseren (manager)

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
ZELF Presentatie bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie ZELF Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Presentatie+sem werk. met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Samengesteld punt op schriftelijk werk en presentatie met antwoorden op vragen.

Aanvullende info mbt evaluatie

Een seminariewerk rond de hierboven beschreven inhoud wordt mondeling gepresenteerd (15 minuten presentatie en 10 minuten antwoorden op vragen) op een vooraf onderling te bepalen datum binnen de tweede periode van de eerste zittijd of in de tweede zittijd. Het werk en de presentatie worden in hun geheel beoordeeld. Aandacht wordt hierbij besteed aan de chronologische opvolging en volledigheid van het werk, de kritische evaluatie van de eigen ontwikkeling maar ook over zijn/haar begeleiding op de in “inhoud” vernoemde aspecten, de wetenschappelijke onderbouwing en correcte bronvermedling, het inzicht in de trainingsopbouw, de vlotheid en coherentie van de presentatie…
Het seminariewerk wordt op papier (2 ex.) en via email (topsport.studie@vub.be) aangeleverd uiterlijk op de datum van het openen van de respectievelijke zittijd (zie academische kalender VUB).

Puntenverdeling: 50% op het schriftelijk werk, 30% op de presentatie en 20% op de verdediging.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: Verkort traject na vooropleiding (Revalidatiewetenschappen en) Kinesitherapie
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: topsport