16 ECTS credits
425 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1013650CNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten geslaagd zijn voor 'Topsportspecifieke carrièreplanning I' EN ingeschreven of geslaagd zijn voor 'Topsportspecifieke carrièreplanning II' EN geslaagd zijn voor minstens 45 ECTS-credits van het 2e bachelorjaar. Bovendien moet men binnen het systeem geregistreerd zijn als student met het topsportstatuut A internationaal.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Wylleman
Evert Zinzen
Kristine De Martelaer (titularis)
Koen De Brandt
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
425 contacturen Self study
Inhoud

Het seminariewerk is een schriftelijk werk dat bestaat uit vier delen.

In het eerste deel maakt de student een analyse van de eigen sportieve (technisch, tactisch, conditioneel, medisch (blessures en preventie)), academische, psychologische en (psycho)sociale ontwikkeling vanaf half oktober tot 30 april van het lopende academiejaar. Dit wordt gerapporteerd via een dagboek en semesteriële evaluaties. Hier moet een wezenlijk verschil te merken zijn met de besprekingen uit TSSCP1 en TSSCP2.

Een tweede deel van het seminariewerk bevat een beschrijving van hoe men een topsporter uit de topsportschool (of die deel uitmaakt van de topsportwerking van de federatie) in de eigen sporttak zou begeleiden met nadruk op de technische, tactische, fysieke, didactische en mentale leerlijn. Men bouwt hierbij voort op de sporter die men heeft besproken in het eerste en tweede jaar en zorgt voor een uitbreiding met accent op het welbevinden (mentaal en fysiek) van de topsporter.

In een derde deel wordt de eigen combinatie topsport en studie kritisch geëvalueerd. Er wordt tevens een nieuwe topsportstudent (al dan niet uit dezelfde sport, al dan niet uit onze faculteit) uit het eerste jaar begeleid met raad en daad en de eigen adviezen aan deze topsporter gedetailleerd omschreven.

In een vierde deel wordt het beleid van de eigen sportfederatie voert op vlak van talentdetectie en carrièrebegeleiding kritisch besproken.

Wetenschappelijke onderbouwing en correcte bronvermelding doorheen het hele seminariewerk is een vereiste. De referentiestijl APA 6th dient gehanteerd te worden. De student dient in alle delen van het seminariewerk terugte koppelennaar(i) de geziene leerstof vanandere opleidingsonderdelen, (ii) zelf opgezochte wetenschappelijke literatuur, en (iii) de online tools/oefeningen die via Canvas beschikbaar zijn. Hier moet een wezenlijk verschil te merken zijn met de besprekingen uit TSSCP1 en TSSCP2. Alle Canvas-tools dienen geïntegreerd te worden in het seminariewerk. De student is vrij om te kiezen in welke delen van het seminariewerk deze geïntegreerd worden.

De student kan steeds contact nemen met de coördinator van de dienst Topsport en Studie voor tussentijdse feedback.

Bijkomende info

Raadpleeg specifieke literatuur ivm je sport en wetenschappelijke vakken.

Leerresultaten

Algemene competenties

Kennis

A. Op het vlak van de combinatie van studie en topsportbeoefening:
a. de principes van het presenteren.
B. Op het vlak van topsportbeoefening:
a. de vaardigheden en mogelijkheden vereist op fysiek, technisch, tactisch en mentaal vlak ten aanzien van de voorbereiding op en deelname aan een wedstrijd;
b. de begeleidingsmethodes (op technisch, conditioneel, medisch en mentaal vlak) die gehanteerd worden door de eigen trainer(s);
c. de basis van de methodische opbouw met betrekking tot de techniek, tactiek, motoriek en fysieke conditie voor de begeleiding van een leerling/topsport in de eigen sport.
C. Op het vlak van carrière-ontwikkeling en –planning:
a. de principes van de ontwikkeling van een toptrainer/topcoach op het sportieve, psychologische, psychosociale en studie-/professionele niveau;
b. de principes onderliggend aan de ontwikkeling bij en gebruik van competenties door toptrainers/topcoaches.
D. Op het vlak van studie- en/of topsportgerelateerde doelstellingen:
c. de principes onderliggend aan emotiemanagement;
d. de principes onderliggend aan talentdetectie en –begeleiding;
a. de principes onderliggend aan het topsportbeleid in Vlaanderen.

Kunnen

A. Op het vlak van de combinatie van studie en topsportbeoefening:
a. schrijven van een paper met betrekking tot onderzoek in de eigen sport (gericht op de afstudeervariant die men kiest);
b. tot een planning van de eigen combinatie van studie en topsportbeoefening tijdens het academiejaar en tot de evaluatie van deze planning komen;
c. een tweedejaars topsportstudent begeleiden in en leren evalueren van de planning van de combinatie van studie en topsportbeoefening tijdens het academiejaar;
B. Op het vlak van topsportbeoefening:
a. de eigen vaardigheden en de ter beschikking gestelde mogelijkheden ten aanzien van de eigen topsportbeoefening kritisch bekijken en evalueren;
b. de begeleidingsmethodes (op technisch, conditioneel, medisch en mentaal vlak) die gehanteerd worden door de eigen trainer(s) kritisch bekijken en evalueren;
c. beschrijven hoe je een leerling/topsport in de eigen sport (of een jonge talentvolle sporter van gelijkwaardig sportief niveau indien er geen topsportschool georganiseerd wordt door de eigen sportfederatie) zou begeleiden met nadruk op leerlijn van de technieken, specifieke conditieopbouw, tactiek, mentale leerlijn, sociale en studie aspecten.
C. Op het vlak van carrière-ontwikkeling en –planning:
a. tot een analyse komen van de ontwikkeling van de carrière van een (ex-)topcoach in de eigen sport en van een (ex-)topcoach in een andere sport (wordt opgelegd);
b. tot een analyse komen van het competentieprofiel van een toptrainer/topcoach in de eigen sport.
D. Op het vlak van studie- en/of topsportgerelateerde doelstellingen:
a. tot een analyse komen van een situatie waarin (a) een sterke negatieve emotie en (b) een sterke positieve emotie van invloed was op de eigen topsportbeoefening en/of de eigen combinatie van studie en topsport;
b. tot een analyse en evaluatie komen van de talentdetectie en –begeleiding binnen de eigen sportfederatie;
c. tot een analyse en evaluatie komen van de begeleiding (met specifieke aandacht voor de carrièrebegeleiding) van topsporters in Vlaanderen en in het buitenland (casus wordt opgelegd).

Attitudes

- gezonde, kritische levensstijl
- leergierigheid
- zelf initiatief nemen
- afspraken nakomen
- vatbaar voor kritiek
- sociaal functioneren (oa spreken voor publiek)
 

De Bachelor LOBW

 1. Kent de relevante concepten uit de basiswetenschappen (biomedische en humane) om de toepassing binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen te begrijpen (wetenschapper)
 2. Heeft inzicht in de bouw, ontwikkeling(sfasen) en functioneren van de mens in verschillende leeftijdsgroepen om de risico’s van een ongezonde levensstijl te begrijpen en het belang van beweging te promoten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
 3. Kan een gezond persoon a.h.v. verantwoorde wetenschappelijke begeleidings- en/of trainingsschema’s begeleiden (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker, educator & coach)
 4. Is vertrouwd met de verschillende onderzoeksmethoden en kan deze toepassen onder begeleiding (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
 5. Heeft kennis van verschillende gesprekstechnieken en bezit de nodige (schriftelijke en mondelinge) communicatievaardigheden om dit in praktijk (bij vakgenoten) toe te passen (manager, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)
 6. Kan het eigen competentieprofiel toetsen aan het functioneren in het werkveld en de opleidingsmogelijkheden, en kan kritisch reflecteren over zichzelf en anderen (beroepsinnovator)
 7. Heeft kennis van pedagogische principes met inbegrip van diversiteit (educator & coach)
 8. Kan bewegingstechnieken en tactieken correct (laten) demonstreren, aanleren, evalueren en bijsturen in een veilige en didactisch verantwoorde situatie (educator & coach)
 9. Is in staat om zichzelf efficiënt en effectief te organiseren (manager)

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
ZELF Presentatie bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie ZELF Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Presentatie van taak met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Samengesteld punt op schriftelijk werk en presentatie met antwoorden op vragen

Aanvullende info mbt evaluatie

Een seminariewerk rond de hierboven beschreven inhoud wordt mondeling gepresenteerd (15 minuten presentatie en 10 minuten antwoorden op vragen) op een vooraf onderling te bepalen datum binnen de tweede periode van de eerste zittijd of in de tweede zittijd. Het werk en de presentatie worden in hun geheel beoordeeld. Aandacht wordt hierbij besteed aan de chronologische opvolging en volledigheid van het werk, de kritische evaluatie van de eigen ontwikkeling maar ook over de begeleiding (bv. van coaches) op de in “inhoud” vernoemde aspecten, de wetenschappelijke onderbouwing en correcte bronvermedling, het inzicht in de trainingsopbouw, de vlotheid en coherentie van de presentatie…
Het seminariewerk wordt op papier (2 ex.) en via email (topsport.studie@vub.be) aangeleverd uiterlijk op de datum van het openen van de respectievelijke zittijd (zie academische kalender VUB).

Puntenverdeling: 50% op het schriftelijk werk, 30% op de presentatie en 20% op de verdediging.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: Verkort traject na vooropleiding professionele Bachelor onderwijs: secundair onderwijs met optie LO
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: Verkort traject na vooropleiding (Revalidatiewetenschappen en) Kinesitherapie
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen: topsport