6 ECTS credits
170 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015208CNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Onderwijsteam
Jens Nicolay
Johan Loeckx
Promotor . (titularis)
Onderdelen en contacturen
170 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Onder beperkte begeleiding onderzoek uitvoeren.
Chronologisch worden in het algemeen volgende stappen ondernomen:
- keuze maken tussen de opleidingsspecifieke thema's;
- keuze maken van het specifieke onderwerp alsook de algemene begeleider/promotor voor het project;
- afspraken maken met de promotor betreffende volgende elementen: doelstellingen vastleggen, tijdslijn, omkadering en wanneer relevant de experimentele benodigdheden en infrastructuur;
- inwerken in het gekozen thema door middel van literatuur en/of het aanleren van specifieke methoden en technieken;
- opstellen van een onderzoeksprogramma alsook het uitvoeren van dit onderzoek;
- tot conclusies komen met betrekking tot de doelstellingen, inclusief de wetenschappelijke argumentatie;
- mondelinge en schriftelijke presentatie volgens de opleidingsspecifieke richtlijnen.

Bijkomende info

Opleidingsspecifieke richtlijnen en informatie is te verkrijgen via de voorzitter van de examencommissie van de specifieke opleiding.

Leerresultaten

Algemene competenties

Bij het succesvol afwerken van dit studiedeel zal de student volgende competenties verworven hebben:
- zich onder beperkte begeleiding kunnen inwerken in een nieuw onderwerp, waaronder een vraagstelling formuleren, het opstellen van hypothesen te testen, en het uitvoeren van het onderzoek;
- kennis hebben gemaakt met de verschillende stappen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
- de essentie van een probleem identificeren, en het specifieke onderzoek kaderen in een bredere context;
- resultaten kunnen structureren, analyseren en kritisch aftoetsen aan eventueel bestaande vooropgestelde hypothesen;
- resultaten op kritische en wetenschappelijk verantwoorde wijze samenvatten en rapporteren aan vakgenoten (zowel mondeling als schriftelijk);
- kennis toepassen op nieuwe probleemstellingen;
- over een leergierige attitude beschikken om zich permanent te blijven vormen;
- op verantwoorde wijze onderzoek uitvoeren alsook correct met wetenschappelijke bronnen omgaan en zich bewust zijn van de ethische dimensie in het onderzoek.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie├źn:
ZELF Paper bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie ZELF Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

  • bachelorproef met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

/

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject