3 ECTS credits
80 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1017474BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Algemene biologie’ en 'Algemene dierkunde gevolgd, alvorens ‘Immunologie’ op te nemen. 'Immunologie’ opnemen houdt ook in dat je gelijktijdig ‘Biochemie’ volgt of reeds geslaagd bent voor ‘Biochemie’.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Jo Van Ginderachter (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
Inhoud

In deze cursus zullen we (1) de verschillen benadrukken tussen natuurlijke, humorale en cellulaire immuniteit, (2) de structuur (globale en fijnstructuur) en functie van antilichamen bespreken, (3) de origine van T en B cellen en de regulerende functie van T(helper) cellen tijdens antilichaam productie bespreken, (4) de effectorfuncties van CD4+ en CD8+ T cellen toelichten (delayed type hypersensitivity, cytotoxiciteit), (5) de structuur en functie van transplantatie-antigenen (MHC-I, MHC-II) bespreken, (6) aspecten toelichten van CD4+ en CD8+ T-cell activatie door antigen-presenterende cellen, (7) de genetische basis bespreken van de immunologische diversiteit, (8) een kort overzicht geven van de immunologische 'anatomie' (lymfe, bloed, primaire en secundaire lymfoïede organen).

Belangrijk in de benadering van het hoorcollege is dat het aanleren en begrijpen van fundamentele immunologische en cellulaire concepten telkens uitgaat van een experimentele benadering, gevolgd door een theoretische uitdieping.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Powerpoint slides
Handboek (Aanbevolen) : Understanding Immunology, Peter Wood, Third edition, Pearson Educated Limited, 9780273730682, 2012
Bijkomende info

De Powerpoint presentaties worden ter beschikking gesteld worden van de studenten op het leerplatform. Gedurende het hoorcollege zal bijkomende informatie verstrekt worden via experimenten en tekeningen op het bord, waarbij interactie met de studenten gezocht wordt.

Leerresultaten

Algemene competenties

- De studenten kennen en begrijpen de fundamentele verschillende tussen aangeboren en adaptieve immuniteit, tussen humorale en cellulaire immuniteit, tussen de verschillende types humorale immuniteit (DTH, cytotoxiciteit).

- De studenten hebben een grondige kennis van de belangrijkste cellen en moleculen die deel uitmaken van het immuunsysteem. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de structuur en functie van antilichamen, van MHC molecules van de T-cell receptor.

- De studenten begrijpen hoe de verschillende cellen en moleculen van het immuunsysteem interageren om tot een bepaalde vorm van immuunrespons te komen.

- De studenten kennen en begrijpen de genetische mechanismen van antilichaam en T-cel receptor vorming

- De studenten kennen de fundamentele verschillen tussen het bloedvatenstelsel, lymfevatenstelsel, milt en lymfeknopen.

- De studenten verwerven op die manier voldoende inzicht in de basisbegrippen van de immunologie in zoverre dat zij een vulgariserend artikel in elk immunologisch domein (zowel fundamenteel als toegepast) kunnen lezen en interpreteren.

- De studenten kunnen redeneren en oplossingen formuleren voor immunologische vraagstukken op basisniveau.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Summatief mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. De schriftelijke voorbereiding zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen, de mondelinge ondervraging ook een 20-tal minuten. Elke student zal, via loting, 3 vragen krijgen. Hierbij komt telkens 1 vraag uit elk van volgende 3 categorieën:

- categorie 1: kennisvraag over 1 topic uit 1 hoofdstuk.
Voorbeeld van dergelijke examenvraag:
-) Elk antigen is niet noodzakelijk een immunogen! Bewijs deze stelling experimenteel.
 

- categorie 2: een conceptuele vraag waarbij gegevens uit meerdere hoofdstukken nodig zijn.

Voorbeeld van dergelijke examenvraag:
-) Welke verschillen zijn er tussen MHC-I en MHC-II molecules?

- categorie 3: een immunologisch vraagstuk, waarbij gevraagd wordt de theorie concreet te kunnen toepassen op een reëel probleem.

Voorbeeld van dergelijke examenvraag:
-) Je wil neutraliserende IgG antilichamen opwekken in een muis zonder thymus? Kan dit? Leg uit.

Het eindcijfer komt tot stand enkel op basis van de mondelinge discussie, waarbij ook bijvragen zullen gesteld worden. De schriftelijke voorbereiding dient enkel om de student de kans te geven zijn/haar gedachten te orden, schema's te tekenen enz. Een student die zich vergist bij de schriftelijke voorbereiding kan dit perfect rechtzetten tijdens de mondelinge ondervraging.

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel cel- en genbiotechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel chemie en bioprocestechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Startplan
Schakelprogramma Master of Science in de biologie: Molecular&Cellular LifeScience