3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015377ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Gert Sonck (titularis)
Vincent Luyten
Onderdelen en contacturen
6 contacturen Hoorcollege
24 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
12 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud
 1. Algebra
 2. Vlakke meetkunde
 3. Goniometrie
 4. Reële functies
 5. Inleiding calculus
  1. Limieten
  2. Afgeleiden
  3. Integralen
Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Wiskundige basisvaardigheden, Een survivalkit voor een succesvolle start in het hoger onderwijs, handboek + ICT-omgeving, Gert Sonck, Wolfgang Jacquet en Tom Dorissen, 3de herziene en uitgebreide druk, VUBPRESS, 9789057182686, 2013
Bijkomende info

HOC: bespreking van de wiskundige begrippen en hun eigenschappen, voorbeelden, oefeningen en toepassingen.
WPO: klassikale oefeningen, zelfstandig oplossen van oefeningen onder begeleiding, opvolging van de voortgang van de student.
ZELF: afwerken van onvoltooide oefeningen uit het WPO, zelfstandig op te lossen oefeningen aangeboden via StudyGPS als permanente evaluatie, voorbereiden van TE en examen.
Aanwezigheid tijdens de WPO’s is verplicht. Studenten die meer dan 25% van de WPO’s ongewettigd afwezig waren, kunnen de toegang tot het schriftelijk examen ontzegd worden. Een student kan een afwezigheid verantwoorden door het binnenbrengen bij de titularis van een getuigschrift of het inlichten van de titularis over uitzonderlijke omstandigheden.

Leerresultaten

Algemene competenties

Dit opleidingsonderdeel richt zich naar studenten die een opleiding in de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen aanvatten en bij wie hiaten in de nodige voorkennis wiskunde gedetecteerd werden. Het doel is dan ook om de student door middel van een intensieve begeleiding en zelfstandig werk van de student te brengen tot het aanvangsniveau van de andere opleidingsonderdelen wiskunde in het eerste jaar Bachelor. Inhoudelijk blijft deze cursus hoofdzakelijk binnen het kader omschreven door de decretale vakgebonden eindtermen en specifieke eindtermen voor wiskunde. Daarnaast wordt de student ook voorbereid op het academisch niveau en wetenschappelijk formalisme van de bacheloropleidingen en wordt de student begeleid in het verwerven van een aangepaste studiemethode voor een wetenschappelijke opleiding. Er wordt aandacht besteed aan het taalkundig en wetenschappelijk correct formuleren van redeneringen en antwoorden en aan wiskundige modellen in andere wetenschappen. 
De nadruk in deze cursus ligt op het beheersen en begrijpen van de wiskundige basisbegrippen, hun gebruik en belang en op het zelfstandig oplossen van oefeningen. Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd met werkvormen die sterk activerend zijn en die aanzetten tot zelfstandig leren.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 80% van het eindcijfer

Andere bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen met een wegingsfactor 80 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Permanente evaluatie met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

De cursus bestaat uit 2 delen, deel 1 bestaat uit punten 1 t.e.m. 4 van de inhoud, deel 2 bestaat uit punt 5.

In de loop van het semester wordt met permanentie evaluatie (online toetsen afgenomen via de StudyGPS in Canvas of een equivalente toets on campus) 20% van het eindcijfer bepaalt.
In januari is er een schriftelijk examen over de volledige leerstof bestaande uit 2 delen overeenkomstig met de 2 delen van de cursus. Deel 1 van het examen bepaalt 60% van het eindcijfer van het opleidingsonderdeel, deel 2 bepaalt 20% van het eindcijfer van het opleidingsonderdeel.

Halfweg het eerste semester wordt een schriftelijke tussentijdse evaluatie georganiseerd. Deze tussentijdse evaluatie behandelt alle op dat moment geziene leerstof, d.w.z. deel 1 van de cursus. Deelname aan de tussentijdse evaluatie is verplicht. Voor studenten die op de tussentijdse evaluatie een cijfer halen van minstens 12/20 wordt dit cijfer overgedragen naar deel 1 van het schriftelijk examen in januari en zij mogen niet deelnemen aan deel 1 van het examen. De student mag afstand doen van zijn cijfer op de tussentijdse evaluatie door de docent hiervan op de hoogte te stellen per email en dit voor het einde van de laatste lesweek van het eerste semester. In dit geval komt dit cijfer behaald op de tussentijdse evaluatie te vervallen en mag de student wel deelnemen aan deel 1 van het examen.

In de tweede zittijd wordt het resultaat van de permanente evaluatie overgenomen van het eerste semester, dit onderdeel kan niet hernomen worden in de tweede zittijd. Beide scores op Deel 1 en Deel 2 van het examen in de eerste examenperiode vervallen en van beide delen dient in de tweede zittijd het examen hernomen te worden.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de artificiële intelligentie: Standaard traject
Master in de geografie: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in de biologie: Ecologie