9 ECTS credits
235 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015391ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Tomas Everaert (titularis)
Jonathan Mannaert
Yarne Tranoy
Jozef Johannus Wittebol
Onderdelen en contacturen
52 contacturen Hoorcollege
52 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Dit opleidingsonderdeel omvat volgende drie modules:

Module A: verplichte remediëring na de starttoets

Module B: seminaries

Module C: leerstof algebra, analyse en meetkunde

 

Module A

Deze module is het remediëringstraject na de starttoets. In dit remediëringstraject dient de student de leerstof wiskunde te herhalen die de noodzakelijke voorkennis bevat voor de opleiding. Studenten die niet slaagden voor de starttoets/ijkingstoets en nog geen (extracurriculair) remediëringstraject volgden, moeten dit remediëringstraject volgen. Studenten die slaagden voor de starttoets/ijkingstoets of niet slaagden op de starttoets/ijkingstoets en reeds een (extracurriculair)  remediëringstraject tijdens de zomer volgden moeten in de plaats van module A de module B (seminaries) volgen.

De module A bevat de volgende hoofdstukken:

 • Algebra
 • Lineaire algebra
 • Vlakke meetkunde
 • Goniometrie
 • Het berekenen van limieten, afgeleiden, integralen
 • Logica en verzamelingen

Module B

Deze module bestaat uit seminaries (lezingen) over wiskunde en wetenschappen die de student moet bijwonen.

Module C

Deze module bevat de volgende hoofdstukken uit de domeinen van de algebra, analyse en meetkunde:

 • Ruimtemeetkunde
 • Bewijstechnieken
 • Lineaire transformaties
 • Diagonaliseren van matrices
 • Rijen en toepassingen
 • Afgeleiden en toepassingen
 • Bepaalde integralen en toepassingen
 • Differentiaalvergelijkingen
 • Krommen en kwadrieken

Alle studenten volgen Module C.

De studenten die het remediëringstraject volgen, volgen naast Module C, ook  Module A.

De studenten die het remediëringstraject niet volgen, volgen naast Module C, ook Module B.

 

 
Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Wiskundige basisvaardigheden, Een survivalkit voor een succesvolle start in het hoger onderwijs, handboek + ICT-omgeving, Gert Sonck, Wolfgang Jacquet en Tom Dorissen, 3de herziene en uitgebreide druk, VUBPRESS, 9789057182686, 2013
Handboek (Aanbevolen) : Thomas' Calculus with MyMathLab, G.B. Thomas, M.D. Weir and J. Hass, 13de, Pearson, 9781292253336, 2016
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Wiskunde: algebra, analyse en meetkunde, Cursustekst met theorie en oefeningen ter beschikking gesteld, Gert Sonck, Canvas
Bijkomende info

Aanwezigheid bij de WPO’s is verplicht. Studenten die meer dan 25% van de WPO’s onverantwoord afwezig waren, worden niet toegelaten tot het examen. Een student kan een afwezigheid verantwoorden door het binnenbrengen bij de titularis van een getuigschrift of het inlichten van de titularis over uitzonderlijke omstandigheden.

Leerresultaten

Algemene competenties

De leerresultaten van Module A:

De student beheerst de startcompetenties wiskunde en beheerst de oplossingstechnieken voor de bijhorende oefeningen in de volgende onderdelen: 

- Lineaire algebra
- Vlakke meetkunde
- Goniometrie
- Het berekenen van limieten, afgeleiden, integralen

De leerresultaten van Module B:

De student heeft via deelname aan seminaries inzicht in het belang van wiskunde als basiswetenschap

De leerresultaten van Module C:

De student legt nauwkeurigheid aan de dag bij het gebruik van wetenschappelijke notaties en bij het formuleren van wiskundige eigenschappen. 

De student beheerst verschillende technieken die toelaten om eigenschappen van wiskundige begrippen te bewijzen.

De student kan de meetkundige werking van lineaire transformaties in twee en drie dimensies onderzoeken.

De student beheerst de basistechnieken van het rekenen met matrices en kan eigenwaarden en eigenvectoren toepassen om het gedrag op lange termijn van eenvoudige dynamische systemen te voorspellen.

De student kent de eigenschappen van continue numerieke functies van één variabele en kan het convergentiegedrag van rijen van reële getallen onderzoeken. De student kent enkele van de meest voorkomende benaderingsmethoden van nulpunten met rijen en kan deze toepassen.
De student beheerst de verschillende regels voor het berekenen van limieten, afgeleiden en integralen voor functies van één variabele.

De student beheerst de wiskundige begrippen en technieken van afgeleiden van functies van één variabele en kan deze gebruiken voor de beschrijving van het gedrag van functies en kan deze toepassen op extremumvraagstukken.

De student beheerst het begrip ‘bepaalde integraal’ van een functie van één variabele en kan dit begrip toepassen in berekeningen van oppervlakte, volume en lengte.

De student kan oneigenlijke integralen van verschillende types berekenen en met behulp van oneigenlijke integralen de oppervlakte van onbegrensde gebieden berekenen.  

De student kan differentiaalvergelijkingen van eerste orde en lineaire differentiaalvergelijkingen van hogere orde met constante coëfficiënten oplossen.

De student beheerst de beschrijving van veel voorkomende krommen en oppervlakken en van spiegelingen en rotaties in twee en drie dimensies.
De student kent verschillende coördinatenstelsels in het vlak en in de ruimte en kan de overgangsregels tussen deze stelsels toepassen.

De student kan krommen in het vlak en in de ruimte beschrijven met parametrisaties en kan meetkundige eigenschappen van krommen onderzoeken aan de hand van parametrisaties.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 80% van het eindcijfer

Andere bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen schriftelijk met een wegingsfactor 1 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Permanente evaluatie met een wegingsfactor 1 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

De leerstof in module C wordt geëvalueerd via een schriftelijk examen dat meetelt voor 80% in het eindcijfer. Het schriftelijk examen bestaat uit een gedeelte oefeningen (gewicht 60% van de examenscore) en een gedeelte theorie (gewicht 40% van de examenscore). Op dit schriftelijk examen dient de student oefeningen op te lossen die van de types en moeilijkheidsgraad zijn van de oefeningen die zich in de digitale cursustekst bevinden. Eveneens worden op het schriftelijk examen vragen gesteld waarmee gepeild wordt naar de kennis van de theorie (definities, eigenschappen en stellingen, afleidingen en bewijzen). Het schriftelijk examen telt mee met een gewicht van 80% in het eindcijfer.

Voor studenten die Module A dienen te volgen, telt Module A mee met een gewicht van 20% in het eindcijfer. Module A wordt geëvalueerd via een systeem van permanente evaluatie waarbij de aanwezigheid in de WPO's en het maken van taken en toetsen meetellen. De afsluitende toets van Module A wordt georganiseerd in Week 7. De precieze vereisten voor het voldoen aan Module A worden gespecifieerd op het leerplatform. Indien de student voldoet aan de vereisten van Module A, behaalt de student op dit onderdeel een score van 20/20. Indien de student niet voldoet aan de vereisten van Module A, behaalt de student op dit onderdeel een score van 0/20.

Voor studenten die Module B dienen te volgen, telt Module B mee met een gewicht van 20% in het eindcijfer. Module B wordt geëvalueerd via een systeem van permanente evaluatie waarbij de aanwezigheid in de seminaries meetellen. De precieze vereisten voor het voldoen aan Module B worden gespecifieerd op het leerplatform. Indien de student voldoet aan de vereisten van Module B, behaalt de student op dit onderdeel een score van 20/20. Indien de student niet voldoet aan de vereisten van Module B, behaalt de student op dit onderdeel een score van 0/20. 

In week 7 wordt een schriftelijke tussentijdse evaluatie georganiseerd. Deze tussentijdse evaluatie behandelt de geziene leerstof uit Module C (zowel theorie als oefeningen) tot voor het moment van deze tussentijdse evaluatie. Deelname aan de tussentijdse evaluatie is verplicht. Indien de student ongewettigd afwezig is op deze tussentijdse evaluatie, kan de deelname aan het examen geweigerd worden. In voorkomend geval, wordt de student hierover ingelicht voor het einde van het eerste semester. De score op de tussentijdse evaluatie telt niet mee in het eindcijfer, tenzij de score op de tussentijdse evaluatie hoger is dan de score op het schriftelijk examen: in dat geval telt de score op de tussentijdse evaluatie mee voor 20% in het schriftelijk examen. 


Eindscore in tweede zit:

Voor Module A is geen tweede zit mogelijk. De score op Module A wordt overgenomen van de eerste naar de tweede zit.

Voor Module B is geen tweede zit mogelijk. De score op Module B wordt overgenomen van de eerste naar de tweede zit.

Het schriftelijk examen wordt opnieuw georganiseerd tijdens de tweede zit. In de tweede zittijd wordt er geen tussentijdse evaluatie georganiseerd.

 
 
Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur: Standaard traject
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur: Verkort traject
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel cel- en genbiotechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel chemie en bioprocestechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Startplan