5 ECTS credits
130 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016290ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektrotechniek-Energietechniek
Onderwijsteam
Peter Van Den Bossche (titularis)
Onderdelen en contacturen
24 contacturen Hoorcollege
36 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Elektriciteit is een secundaire energiedrager. Dit wil zeggen dat opwekking en transformatie dient te vertrekken van een primaire energiebron (kernenergie, aardolie, aardgas, kolen, waterkracht) die via een transformatieproces uiteindelijk een mechanische vorm aanneemt. Deze energie wordt in elektrische vorm omgezet door middel van een draaiende generator, alternator genaamd. Hier treft men de krachtigste machines uit de technische wereld aan met vermogens gaande tot 1500 MWatt. Deze energie wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers om hetzij warmte (in de technologie van de zgn. elektrowarmte) of licht op te wekken, hetzij een industrieel proces of een aandrijving te verwezenlijken. Deze laatste toepassing slorpt tweederde van de totale elektriciteitsproductie op en is gesteund op elektrische motoren. Deze laatste (gelijkstroom- of wisselstroommachines) treft men overal aan en zij nemen een centrale plaats in de industriële en huishoudelijke wereld (elektrische tractie bij de TGV, trein, tram, metro ; werktuigmachines, robotten, liften, wasmachines, koffiemolens, frigo's,…). Deze cursus behandelt in een eerste fase de werking van de driefasige synchrone machine gebruikt zowel als industriële motor als als alternator. Dit onderdeel van de cursus is complementair aan de studie van de asynchrone motor behandeld in de cursus "Vermogenselektronica". Aansluitend hierop wordt aandacht besteed aan het transport van de elektrische energie en aan de basisprincipes voor de beveiliging en de stabiliteit van elektrische hoogspanningsnetten.

Verder wordt in beperkte mate de werking en het gebruik toegelicht van aandrijvingen met gelijkstroom-, permanentmagneet-, reluctantie- en universele motoren.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Power Electronics, Converters, Applications, Design, Mohan, Undeland, Robbins, 3de, John Wiley & Sons, 9780471226932, 2002
Bijkomende info

geen

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten moeten kennis en inzicht verworven hebben in de opbouw, de werking en de kenmerken van een driefasige synchrone machine, dit zowel voor haar aanwending als motor als als alternator. Zij moeten kennis en inzicht verworven hebben in de procedures die gebruikt worden om de machine te kenmerken (statische kortsluitproef, nullastproef, wattloos debiet, potierdiagramma, dynamische kortsluitproef, impedantiemeting, sliptest).

Zij moeten kennis en inzicht hebben over de functie van de alternator in de opwekking van elektrische energie in een elektriciteitsnet alsook over de structuur van deze laatste. Zij moeten kennis hebben van de procedures die gebruikt worden voor de beveiliging van een hoogspanningsnet.

Zij moeten kennis en inzicht hebben in de opbouw, de werking en de kenmerken van gelijkstroommotoren en synchrone motoren met permanente magneten

De studenten moeten hun kennis en inzicht kunnen toepassen om aan de hand van meetprocedures de karakteristieken van een bestaande synchrone machine te kunnen bepalen.

De studenten moeten in staat zijn de resultaten uit het voorgaande onder de vorm van een schriftelijk verslag te communiceren. Zij moeten in staat zijn deelresultaten en de organisatie van de meetprocedures mondeling voor te stellen en te verantwoorden.

De studenten moeten verder in staat zijn om door zelfstudie kennis over de opbouw, de werking, de kenmerken en de toepassing van andere elektrische machine te kunnen verwerven.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Eerste en tweede zittijd.

Behandeling van een probleem in het vakgebied met ruime voorbereidingstijd en mogelijkheid tot raadpleging van alle mogelijke informatiebronnen. Mondelinge voorstelling van het resultaat ten behoeve van de evaluatie. 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek: luchtvaart
Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek: duurzaam transport en voertuigtechnologie
Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek: robotica en mechanische constructie
Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek: energie
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)