6 ECTS credits
157 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1016850ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business Technology and Operations
Onderwijsteam
Alexandre Thys (titularis)
Mathias Hanson
Onderdelen en contacturen
24 contacturen Hoorcollege
25 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
108 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud
In de hoorcolleges worden verschillende aspecten van de informatica en bedrijfsinformatiesystemen bestudeerd en besproken. De werking en het algemeen management van informatiesystemen, inclusief de uitdagingen en moeilijkheden die hiermee gepaard gaan, worden besproken vanuit verschillende perspectieven.
 
Het volgende is een indicatieve omschrijving van wat in de hoorcolleges wordt gezien:
 • inleiding: doel van de cursus en basisbegrippen
 • algoritmen: algoritmevoorstellingen, algoritmisch denken: sequentie, selectie en iteratie; efficiëntie
 • programmeertalen: historische evolutie, paradigma's, programmeerconcepten
 • inleiding tot Python
 • functionaliteiten: toepassingen van algoritmen in het huidige bedrijfsleven
 • project management
 • gegevensopslag en (relationele) databanken
 • informatica in een business context
  - hardware, software, computerarchitectuur en werking
  - netwerken en internet: architectuur en werking, cloud computing
 • artificiële intelligentie: intelligente agenten, onderzoek domeinen, impact
 • grondslagen bedrijfsinformatiesystemen: wat is het, onderdelen en management uitdagingen
 • strategische IT: strategische doelen en concurrentiestrategieën met IT
 • ethiek, privacy en maatschappelijke uitdagingen van IT
 • gastles van een vooraanstaand IT bedrijf
In de werkcolleges wordt stap voor stap de basis van algoritmisch denken en programmeren aangeleerd, aan de hand van de programmeertaal Python.
Een indicatieve lijst van de hoofdonderdelen in de werkcolleges is:
 • Introductie programmeerconcepten
 • Programmeerconcepten:
  • Sequenties: het uitvoeren van opéénvolgende instructies in Python.
  • Variabelen: opslaan van informatie in datatypes (integers, floats, strings, booleans)
  • Controle-structuren: het nagaan van enkelvoudige en meervoudige condities via het if-statement.
  • Iteratie en recursie: het gebruik van herhalingen om berekeningen uit te voeren 
  • Data Structuren: opslaan en verwerken van informatie in lijsten en dictionaries
 • Algoritmisch denken: uitwerken van praktische oefeningen via aangeleerde programmeerconcepten, uitdenken van functies om probleemstellingen op te lossen
 • Data verwerking: Inlezen van bestanden en het verwerken van de data
 • Beginselen van data-analyse: gebruik maken van functies om data te analyseren door middel van beschrijvende statistieken
 • Praktische toepassingen (ahv softwarepakketten) mbt functionaliteiten, projectbeheer & databanken 
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Presentaties, artikels, oefeningen, Het online leerplatform
Handboek (Aanbevolen) : Computer Science, An Overview, J. Glenn Brookshear and Dennis Brylow, 13de, Pearson, 9781292263427, 2018
Bijkomende info

Aanvullend cursusmateriaal (artikels, webpagina's, etc.) wordt beschikbaar gesteld via het online leerplatform.

Aanwezigheid tijdens gastcolleges is verplicht, de presentatie door de gastspreker maakt integraal deel uit van het studiemateriaal.

Toelichting werkvormberekening

 • Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
 • Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
 • Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

HOC: 24 uur (12 x 2 uur)

WPO: 25 uur

 • in klascontext oplossen van oefeningen: 12 x 2 uur
 • individuele feedback: 1 uur (vragen via mail of tijdens permanenties)

ZELF: 108 uur

 • cursus bijhouden tijdens het semester en doornemen van achtergrondinfo, a rato van 2 uur per HOC: 24 uur (12 x 2 uur)
 • zelfstudie: het lezen van 4 korte artikels (readers) die betrekking hebben tot huidige IT-onderwerpen: 4 uur
 • thuis verwerken en voorbereiden van oefeningen voor WPO, a rato van 3 uur per WPO: 36 uur (12 x 3 uur)
 • voorbereiden proefexamen: 4 uur
 • voorbereiden examen: 40 uur (5 dagen van 8 uur)
Leerresultaten

Algemene vaardigheden

 • Bedrijfsinformatiesystemen herkennen en hun onderdelen benoemen
 • De samenwerking tussen hardware, software, netwerken, processen & mensen binnen een IT-project
 • De historische context en trends in IT, alsook courante afkortingen en terminologie toelichten
 • Ethische, maatschappelijke en veiligheidsaspecten van IT samenvatten
 • Eenvoudige algoritmes voor data analyse kunnen creeren

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: schriftelijk, gesloten boek examen

Aanvullende info mbt evaluatie

Het schriftelijk examen evalueert zowel het materiaal behandeld tijdens de hoorcolleges en werkcolleges als het zelfstudiemateriaal. Het examen kan bestaan uit zowel multiple choice vragen, open vragen, oefeningen en invulvragen. Een giscorrectie (hogere cesuur) kan toegepast worden op de resultaten van multiple choice vragen.

In de loop van het semester kunnen tussentijdse toetsen plaatsvinden en/of een opdracht uitgevoerd te worden over het WPO gedeelte. Deze toetsen/opdracht hebben als doel zeker te stellen dat de studenten de basisconcepten van het programmeren met python in voldoende mate beheersen. Een goed resultaat op deze test kan een bonus (max. 2 punten) opleveren voor het praktisch gedeelte van het eindexamen. Een goed resultaat op de opdracht kan eveneens een bonus (max. 2 punten) opleveren voor het WPO-gedeelte.

In de examentijd wordt een schriftelijk examen afgenomen, waarvan het hoorcollege deel voor 10 punten meetelt, en het WPO deel voor 10 punten. Deze punten bepalen samen de eindscore op 20, indien je op beide delen minstens 3.5/10 haalde. Zoniet telt je laagste score voor beide delen. Bijvoorbeeld, behaal je een 4/10 voor het hoorcollege en een 7/10 voor WPO (eventueel inclusief het proefexamen) dan is je eindscore 11/20. Indien je een 3/10 en een 7/10 haalt is je eindscore 6/20.

De tussentijdse toets kan niet ingehaald worden in tweede zit. Deelresultaten kunnen binnen een academiejaar overgedragen worden naar een volgende zittijd, maar niet over academiejaren heen.

(!) Voor beide zittijden dienen studenten zich te registreren/deregistreren om hun deelname aan het examen te bevestigen. Een maand voor het examen wordt een online registratielijst ter beschikking gesteld. Deze wordt 4 dagen vóór het examen afgesloten. Voor organisatorische redenen dienen studenten zich aan deze lijst te houden!

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor handelsingenieur: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor politieke wetenschappen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor rechten
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor sociologie
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor management en beleid van de gezondheidszorg
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor onderwijs
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica: Standaard traject
Master of Physics and Astronomy: Minor Economy and Business (enkel aangeboden in het Engels)