8 ECTS credits
200 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1018066ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Verantwoordelijke vakgroep
Basis (bio-) medische wetenschappen
Onderwijsteam
Thierry Vandendriessche (titularis)
Dimitri Boon
Dries De Wolf
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
52 contacturen Lecture
30 contacturen Practical exercises
13 contacturen Self study
Inhoud

De cursus behandelt een aantal methodieken voor het onderzoek van cellen. De cursus geeft een overzicht van de bouw en de functie van de cel en haar onderdelen. Celbiologische processen zoals membraantransport, synthese, opname, secretie... komen aan bod. Centraal in de cursus staat de relatie tussen de structuur en de functie van de cel.

Het practicum is VERPLICHT en bestaat uit:
- Gebruik van de lichtmicroscoop 
- Kunnen uitvoeren van histologische kleuringen op vriescoupes
- Inzicht in technieken voor het vervaardigen van preparaten
- Opstellen van een groepswerk, bestaande uit een verslag en presentatie
- Inzicht in de technieken gebruikt voor celisolatie en celzuivering uit celsuspensies en weefsel
- Kennismaking met biomedisch onderzoek door deelname aan de Biomedische Researchweek
- Basiskennis voor de verdere cursussen histologie en pathologie 

Studiemateriaal
Cursustekst (Aanbevolen) : De cel: structuur, functie (en analyse), VandenDriessche, VUB, 2220170007120, 2020
Cursustekst (Aanbevolen) : De cel: structuur, functie (en analyse) - Celbiologie, Synopsis: aanvulling hoorcolleges, VandenDriessche, VUB, 2220170006291, 2019
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Audiovisuele lesopnames (Panopto), VandenDriessche, Canvas
Handboek (Aanbevolen) : Molecular Biology of the Cell, Alberts - Johnson - Lewis - Morgen - Raff - Roberts - Walter, 5de, Norton & Co, 9780815344643, 2014
Bijkomende info

Cursustekst (Vereist) Syllabus: De cel: structuur, functie (en analyse), VandenDriessche, VUB, 2220170007519, 2020

Cursustekst (Vereist) Afgedrukte slides: De cel: structuur, functie (en analyse), VandenDriessche, VUB, 2220170007120, 2020

De Powerpoint presentaties van de hoorcolleges en practica staan op Canvas.


Aanvullend studiemateriaal

 - Publicaties (ter informatie en enkel de relevante hoofdstukken die tijdens de hoorcolleges of practica aan bod komen):
Alberts B et al, Molecular Biology of the Cell, Garland 5th edition, 2014 (ISBN 9780815344643)

 

Leerresultaten

Algemene competenties

Het doel van de cursus is het aanbrengen van elementaire kennis over de bouw en functie van cellen. Tot deze kennis behoort:
1. Een concept over de structuur en de functie van de organellen en hun functionele relaties, hoe zij integreren in het algemeen bouwpatroon van de cel
2. Het volgen van enkele celbiologische processen, zoals synthese, secretie, membraantransport, e.d.

Kennis en vaardigheden op het einde van de cursus: de student moet leren denken op 'cellulair niveau' en moet op het examen blijk geven zich in de microscopische wereld te kunnen verplaatsen en cellulaire processen te kunnen analyseren en begrijpen. Op praktisch vlak dienen de studenten microscopische beelden te kunnen analyseren en interpreteren en vertrouwd zijn met celzuiveringstechnieken.  Het verband tussen structuur en functie blijft daarbij centraal staan.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 75% van het eindcijfer

Examen Praktijk bepaalt 25% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 75% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • tekeningen en toetsen met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

De kennis van de student wordt schriftelijk geëvalueerd. Het schriftelijk examen is verplicht. De vragen zijn opgesteld onder de vorm van invulvragen, correcties, korte opsommingen of keuzes. Het examen van de tweede zittijd is enkel schriftelijk. Voor een deel van de WPO's is ook een mondelinge voorstelling vereist van het groepswerk, dat samen met de schriftelijke herhalingstesten, opdrachten en het verslag gebruikt wordt om de globale score voor het WPO te bepalen.

Tijdens de hoorcolleges zal er een formatieve toets afgenomen worden, die de student inzicht geeft in de vraagstelling tijdens het schriftelijk examen.  


De actieve deelname van de student aan het verplichte practicum wordt tijdens het semester beoordeeld aan de hand van opdrachten, herhalingstoetsen en het groepswerk (verslag + presentatie). De gemiddelde waarde van deze evaluaties (PRA) bepaalt het eindresultaat voor 25 %.

 Het eindresultaat voor de cursus 'De cel: Structuur, functie en analyse' wordt dus als volgt berekend: 0.75 * EXA + 0.25 * PRA. Bij een eindcijfer op het WPO dat kleiner is dan 8/20 bekomt men een maximumscore van 9/20 voor het vak 'De cel: Structuur, functie en analyse' (HOC+WPO) en is men niet geslaagd voor het geheel. Je kan niet slagen voor het WPO onderdeel  als je meer dan 2 WPOs hebt gemist, zelfs met een doktersbriefje.

Ongewettigde afwezigheid leidt tot een resultaat 0 op dat onderdeel van de WPO-taak. Het WPO-onderdeel (PRA) kan niet worden hernomen in tweede zittijd. Het deelresultaat voor dit examenonderdeel wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Het deelresultaat van het onderdeel WPO wordt automatisch overgedragen naar het volgende academiejaar bij een resultaat van minstens 8/20. Studenten die afstand willen doen van dit deelcijfer en dus het WPO-onderdeel opnieuw willen afleggen, sturen hiervoor een e-mail naar de assistent(en).

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Startplan