5 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1018076ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om een inschrijving te kunnen nemen voor "Immunologie" moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor "De cel: van cel naar weefsel", "Fysiologie van de cel en de organen", "Gebruik van diermodellen in de biomedische wetenschappen" en "De cel: structuur, functie en analyse" OF moet men ingeschreven zijn in de verkorte bachelor biomedische wetenschappen en moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor "Fysiologie van de cel en de organen" en "Gebruik van diermodellen in de biomedische wetenschappen" OF moet men ingeschreven zijn voor de verkorte bachelor biomedische wetenschappen voor studenten BMLT en moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor Fysiologie van de cel en de organen THEORIE.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Verantwoordelijke vakgroep
Basis (bio-) medische wetenschappen
Onderwijsteam
Karine Breckpot (titularis)
Joeri Aerts
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
30 contacturen Lecture
20 contacturen Self study
Inhoud
 • Hoofdstuk 1: Inleiding tot het immuunsysteem
 • Chapter 1: Introduction to the immune system
  • De nomenclatuur, algemene eigenschappen en de componenten van het immuunsysteem
  • Nomenclature, general properties and components of the immune system
    
 • Hoofdstuk 2: ‘Innate’ immuniteit
 • Chapter 2: 'Innate' immunity
  • De onmiddellijke verdediging tegen infectie
  • The immediate defense against infection
    
 • Hoofdstuk 3: Antigen opname en presentatie aan lymfocyten
 • Chapter 3: Antigen uptake and presentation to lymphocytes
  • Wat zien lymfocyten?
  • What do lymphocytes see?
    
 • Hoofdstuk 4: Antigen herkenning in het adaptief immuunsysteem
 • Chapter 4: Antigen recogniton in the adaptive immune system
  • Structuur van de antigen receptoren en de ontwikkeling van het immunologisch repertoire
  • Structure of the antigen receptors and the development of the immunologic repertoire
    
 • Hoofdstuk 5: Cel-gemedieerde immuunreacties
 • Chapter 5: Cell mediated immune reactions
  • Activatie van T lymfocyten door cel-geassocieerde microben
  • Activation of T lymphocytes by cell associated microbes
    
 • Hoofdstuk 6: Effector mechanismen van cellulaire immuniteit
 • Chapter 6: Effector mechanisms of cellular immunity
  • Vernietiging van intracellulaire microben
  • Destruction of intracellular microbes
    
 • Hoofdstuk 7: Humorale immuunreacties
 • Chapter 7: Humoral immune reactions
  • Activatie van B lymfocyten en de productie van antistoffen
  • Activation of B lymphocytes and the production of antibodies
    
 • Hoofdstuk 8: Effector mechanismen van de humorale immuniteit
 • Chapter 8: Effector mechanisms of the humoral immunity
  • Verwijdering van extracellulaire microben en toxines
  • Extraction of extracellular microbes and toxines
    
 • Hoofdstuk 9: Immunologische tolerantie en autoimmuniteit
 • Chapter 9: Immunological tolerance and autoimmunity
  • Onderscheiden van Self en Nonself en het falen ervan
  • Distinction of Self and Nonself and the dysfunction thereof
    
 • Hoofdstuk 10: Immuunrespons tegen tumoren en transplantaten
 • Chapter 10: Immune response against tumors and transplants
  • Immuniteit tegen niet-infectieuze getransformeerde en vreemde cellen
  • Immunity against non-infectious transformed and aberrant cells
    
 • Hoofdstuk 11: Hypergevoeligheidsziekten
 • Chapter 11: Hypersensitivity diseases
  • Ziekten veroorzaakt door immuunresponsen
  • Illnesses caused by immune responses
    
 • Hoofdstuk 12: Congenitale en verworven immuundeficiënties
 • Chapter 12: Congenital and acquired immunodeficiencies
  • Ziekten veroorzaakt door een verminderde activiteit van het immuunsysteem
  • Illnesses caused by a reduced activity of the immune system
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Cursus Immunologie, Verklarende tekst (Power-Point handouts) wordt ter beschikking gesteld, Kris Thielemans, Canvas, hetGBLJ (Medische Bibliotheek) of de jaarafgevaardigden
Handboek (Vereist) : Basic Immunology, Functions and Disorders of the Immune System, Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, 6de, Elsevier Saunders, 9780323549431, 2019
Bijkomende info
Bijkomende informatie kan steeds bekomen worden bij de titularis: karine.breckpot@vub.be en co-titularis: joeri.aerts@vub.be.
For additional information, contact the lecturer: karine.breckpot@vub.be or co-lecturer: joeri.aerts@vub.be.
Leerresultaten

Algemene leerresultaten

 • de student(e) verwerft progressief kennis over de fysiologie van het immuunsysteem
 • de student(e) heeft kennis van de recente ontwikkelingen in het immunologisch onderzoek
 • de student(e) verwerft kennis omtrent verscheidene pathologieën waarin het immuunsysteem betrokken is (auto-immuniteit, kanker en HIV)
 • de bachelor kent de ontwikkeling van het immuunsysteem

 • de bachelor kent de structuur van cellen, weefsels en organen betrokken in het immuunsysteem en de processen die aan de basis liggen van de immuunrespons

 • de bachelor kent basistechnieken en methodologie van immunologisch onderzoek

 • de bachelor kan immunologische processen koppelen aan ziektebeelden

 • de bachelor heeft een goede kennis van de immunologie

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Mondeling Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het examen behandelt de leerstof gedoceerd tijdens de hoorcolleges. Het peilt zowel naar kennis als naar inzicht in de leerstof.

Het examen bestaat uit twee delen: een eerste deel beslaat meerkeuzevragen, terwijl het tweede deel bestaat uit open vragen.

De meerkeuzevragen worden ENKEL schriftelijk beoordeeld en staan op de helft van de punten.  

De open vragen worden MONDELING geëxamineerd na schriftelijke voorbereiding en worden eveneens gequoteerd op de helft van het totaal. 

Na het verkrijgen van de lijst met vragen kan de student(e) de meerkeuzevragen beantwoorden en de open vragen schriftelijk voorbereiden; de docent gebruikt deze voorbereiding tijdens de mondelinge ondervraging over de open vragen.

Om te kunnen slagen voor het volledige opleidingsonderdeel, moet het totale cijfer 10/20 of meer zijn en moet voor beide onderdelen (meerkeuzenvragen en mondeling examen) ten minste 8/20 worden behaald.  Indien de student 8 of minder heeft behaald op één van de deelonderdelen, wordt dit het cijfer van het examen.

Het verloop van het examen tijdens de tweede zittijd is identiek als tijdens de eerste zittijd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Verkort traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: traject voor studenten met professioneel bachelordiploma Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Erasmus Hogeschool Brussel