4 ECTS credits
100 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1018079BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om een inschrijving te kunnen nemen voor ‘Biomedische Genetica’ moet men geslaagd zijn voor het eerste jaar Bachelor Biomedische Wetenschappen EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor ‘Onwikkelingsbiologie en embryologie’, ‘De Cel: Biomoleculen & metabolisme’ en ‘De Cel: Moleculaire biologie en signaaltransductie’ OF Voor de studenten ingeschreven in het verkort bachelorprogramma Biomedische wetenschappen geldt : Om een inschrijving te kunnen nemen voor ‘Biomedische Genetica’ moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor ‘Onwikkelingsbiologie en embryologie’, ‘De Cel: Biomoleculen & metabolisme’ en ‘De Cel: Moleculaire biologie en signaaltransductie’
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Verantwoordelijke vakgroep
Basis (bio-) medische wetenschappen
Onderwijsteam
Karen Sermon (titularis)
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
26 contacturen Lecture
12 contacturen Practical exercises
20 contacturen Self study
Inhoud

Dit studiedeel behandelt voornamelijk de genetica bij de mens, hoe fouten in het genoom kunnen leiden tot genetische ziekten, hoe deze fouten kunnen gedetecteerd worden en eventueel zelfs hoe ze behandeld kunnen worden.  Een eerste reeks behandelde onderwerpen vormen de basis voor beter begrip van toegepaste biomedische genetica: genstructuur- en functie, chromosomen en genen bij genetische ziekten, genoomstructuur en genetische variatie, het zoeken naar genen met een bepaalde functie of met fouten bij bepaalde ziekten, de regulatie van de genexpressie inclusief epigenetica en imprintingdefecten, en onderzoekstechnieken die hiervoor worden gebruikt.  De meer toegepaste biomedische genetica wordt behandeld in lessen over prenatale en preimplantatie diagnostiek, farmacogenetica, oncogenetica en gentherapie.  Verder worden ook multifactoriële aandoeningen, dwz aandoeningen die zowel door omgevingsfactoren als door fouten in ons genoom worden veroorzaakt, en populatiegenetica behandeld. Doorheen de gehele cursus worden ethische vragen ad hoc aangesneden.  Twee WPOs bestaan uit het oplossen van genetische vraagstukken.  Een derde WPO bestaat uit het lezen, begrijpen en weergeven van een wetenschappelijk artikel uit het gebied. Een vierde WPO wordt georganiseerd om de studenten toe te laten vragen te stellen over de inhoud van de cursus, en om een aantal type-examenvragen op te lossen.

Bijkomende info

De Bachelor BMW kent:

1.     de disciplines uit het biomedische domein met aandacht voor hun ontwikkeling

2.     de structuur en functie van cellen, weefsels, organen en het menselijk lichaam als geheel en de moleculaire processen die aan de basis liggen, in gezonde omstandigheden

3.     de structuur en functie van cellen, weefsels, organen en het menselijk lichaam als geheel en de moleculaire processen die aan de basis liggen, in ziekteomstandigheden

4.     de basistechnieken en -methodologie van het biomedisch onderzoek met aandacht voor hun ontwikkeling

5.     het biomedisch onderzoek plaatsen in een ruime maatschappelijke context met oog voor ethische, sociale en economische aspecten

Leerresultaten

Algemene competenties

Na het beëindigen van dit opleidingsonderdeel moet de student de volgende aspecten van biomedische genetica onder de knie hebben:

 

·    De student kent de structuur van het menselijk genoom, begrijpt hoe dit genoom zich vermenigvuldigt zowel tijdens mitose als meiose, en hoe dit genoom tot expressie wordt gebracht en zodoende vertaald wordt in werkzame bestanddelen van de cel.

·    De student kent de oorzaken en gevolgen van fouten in het genoom, en begrijpt hoe deze kunnen leiden tot variatie enerzijds en genetische ziekten anderzijds. 

·    De student kent het verschil tussen chromosomale, monogene, epigenetische en multifactoriële aandoeningen

·    De student kent de methoden die gebruikt worden om het genoom te onderzoeken, zowel op niveau van de chromosomen als het niveau van het DNA en de genen, als op niveau van het RNA inclusief het RNA dat codeert voor proteïnen als niet-coderend RNA.

·    De student kan de verworven kennis omtrent genetische ziekten en onderzoeksmethodieken integreren om complexe vraagstukken op te lossen.  Deze vraagstukken kunnen een klinische presentatie bevatten waarbij de student een voorstel moet maken tot diagnostiek, of een meer fundamenteel gerichte vraag rond genetisch onderzoek.

·    De student kan nieuwe ontwikkelingen in genetica begrijpen door het lezen van geselecteerde wetenschappelijke artikels.

De Bachelor BMW kent:

1.     de disciplines uit het biomedische domein met aandacht voor hun ontwikkeling

2.     de structuur en functie van cellen, weefsels, organen en het menselijk lichaam als geheel en de moleculaire processen die aan de basis liggen, in gezonde omstandigheden

3.     de structuur en functie van cellen, weefsels, organen en het menselijk lichaam als geheel en de moleculaire processen die aan de basis liggen, in ziekteomstandigheden

4.     de basistechnieken en -methodologie van het biomedisch onderzoek met aandacht voor hun ontwikkeling

5.     het biomedisch onderzoek plaatsen in een ruime maatschappelijke context met oog voor ethische, sociale en economische aspecten

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen Andere met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling 100 %

Notities: Er zullen drie vragen gesteld worden: één theorievraag, één vraag rond het correct gebruik van methodologie, en één genetisch vraagstuk

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Verkort traject