6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1018515ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Industriële ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
An Braeken (titularis)
Onderdelen en contacturen
28 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
20 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Remediëringstraject (verplicht voor studenten die niet slaagden voor de starttoets/ijkingstoets EN nog geen (extracurriculair) remediëringstraject volgden) 

In dit vak wordt een remediëringstraject aangeboden. Studenten die niet slaagden voor de starttoets/ijkingstoets EN nog geen (extracurriculair) remediëringstraject volgden, moeten dit remediëringstraject volgen. Het remediëringstraject omvat de onderwerpen: algebra, vlakke meetkunde goniometrie en reële functies. 

Voor alle studenten omvat de cursus de volgende inhoud: 

Hoorcollege:
In deze cursus worden studenten vertrouwd gemaakt met een groot  aantal wiskundige methoden die nodig zijn voor een beter begrip van de  technische en wetenschappelijke vakken die voorkomen in het curriculum van Industrieel Ingenieur. Het opleidingsonderdeel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vectorrekening
 • Matrices
 • Complexe getallen
 • Reële functies
 • Differentiaalrekening
 • Integraalrekening

De lessen worden georganiseerd volgens het flipped classroom principe:

 1. Alle hoorcolleges zijn beschikbaar als video opname op Canvas
 2. De studenten bekijken op voorhand de video opnames, volgens instructies in de leerwijzer.
 3. Tijdens gezamenlijke sessies, wordt de leerstof besproken en daar waar nodig verder toegelicht of uitgediept.
Werkcollege:
In het werkcollege lossen de studenten onder begeleiding vraagstukken op die een directe toepassing zijn van de in het hoorcollege aangeleerde begrippen en methoden.
Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Wiskunde voor het hoger technisch onderwijs, Deel 1, L. Papula, 2de druk, Academic Service, 9789039526477, 2011
Handboek (Aanbevolen) : Wiskunde voor het hoger technisch onderwijs, Deel 2, L. Papula, 2de druk, Academic Service, 9789039526484, 2011
Handboek (Aanbevolen) : Single Variable Calculus, W.L. Briggs, L. Cochran, B. Gillett, 3de, Pearson, 9780134769783, 2018
Handboek (Vereist) : Thomas' Calculus with MyMathLab, G. B. Thomas, M. D. Weir, J. Hass, 14de, Pearson, 9781292253336, 2019
Cursustekst (Vereist) : Basiswiskunde, A. Braeken, VUB, 2220170003696, 2017
Bijkomende info

Remediëringstraject

Studenten die ongewettigd afwezig zijn op meer dan 25 % op de WPO sessies van het intracurriculaire remediëringstraject OF die het online traject niet volledig doorlopen, worden niet toegelaten tot het examen. Deze regel geldt enkel voor studenten die verplicht dienen te remediëren (voor meer informatie zie inhoud).  

Studenten hebben toegang tot het online remediëringstraject tot voor de aanvang van de tweede zittijd.   

  

WPO-sessies gemeenschappelijke leerstof 

Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de WPO of oefeningensessies geeft aanleiding tot een weigering tot deelname aan het examen. Deze regel geldt voor alle studenten ingeschreven in deze cursus.  

 
Omschrijving begeleiding:
na de les, na afspraak of via e-mail. Tijdens wekelijks studiebegeleidingsmoment over de middag (data worden ad valvas bekend gemaakt bij het begin van het academiejaar).
Leerresultaten

Doelstellingen

D1: heeft inzicht in de meetkundige interpretatie van de verschillende bewerkingen in vectorrekening (BaLO 1, 11)
D2: kan de basisbewerkingen van vectorrekening uitvoeren (BaLO 1, 11)
D3: kan bewerkingen met matrices uitvoeren (BaLO 1, 11)
D4: kan stelsels van lineaire vergelijkingen oplossen (BaLO 1, 11)
D5: kan bewerkingen met complexe getallen uitvoeren (BaLO 1, 11)
D6: heeft inzicht in de eigenschappen en voorstellingswijzen van basis reële functies (veeltermfunctie, machtsfunctie, exponentiële functie, goniometrische functies, hyperbolische functies) (BaLO 1, 11)
D7: kan een uitgebreid functieonderzoek uitvoeren van reële functies (domein, periodiciteit, limiet, continuïteit, eerste en hogere afgeleiden, stijgen en dalen, extrema, asymptoten, schets) (BaLO 1, 11)
D8: kan onbepaalde, bepaalde, en oneigenlijke integralen oplossen (BaLO 1, 11)
D9: kan integralen toepassen voor oppervlakteberekening, booglengte, inhoud en manteloppervlakte van omwentelingslichaam (BaLO 1, 11)

AD1: redeneert en handelt gestructureerd en systematisch (BaLO 9)
AD2: communiceert bevattelijk en gestructureerd in het Nederlands (BaLO 10, 11)
AD3: ontwikkelt een professionele attitude (BaLO 9, 10, 13)

 

Leerresultaten

 • BaLO_1 Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen met het oog op ingenieurstoepassingen.
 • BaLO_3 Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen ingenieurstechnische problemen oplossen.
 • BaLO_9 Blijk geven van een ingenieursattitude: aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden en voor bedrijfskundige implicaties, inschatting van risico’s en haalbaarheid van de voorgestelde benadering of oplossing, gerichtheid op resultaat en het bereiken van effectieve oplossingen, innovatief denken.
 • BaLO_10 Wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie correct hanteren in de voor de opleiding relevante talen.
 • BaLO_11 Resultaten van technisch en wetenschappelijk werk zowel schriftelijk en mondeling als grafisch communiceren en presenteren aan de peergroep.
 • BaLO_13 Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen Andere met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Exam time 1st session:
  Lecture: written exam: 30% (not transferred to 2nd session)
  Practical exercises: written exam exercises: 50% (not transferred to 2nd session)
  Evaluation of exercises/tasks performed: 20% (not transferred to 2nd session)
  Exam time 2nd session:
  Lecture: written exam: 30%
  Practical exercises: written exam exercises: 70%

  Remark: There is the opportunity for students with a strong mathematical background to do the exam already in October.

  When achieving a result of less than 8 out of 20 on one of the parts, then the lowest number becomes the final result for this course.

Aanvullende info mbt evaluatie

Remediëringstraject

 • Een student wordt beschouwd als geremedieerd in eerste zittijd wanneer deze de verplichte WPO sessies van het intracurriculaire remediëringstraject heeft bijgewoond of het online traject volledig heeft doorlopen, en dit voor week 7 van het academiejaar. 

 • Deze student wordt toegelaten tot het examen van de gemeenschappelijke leerstof in eerste zittijd en krijgt een score conform de bepalingen onder “Evaluatie”. 

 • Een student wordt beschouwd als niet geremedieerd in eerste zittijd wanneer deze ongewettigd afwezig is op meer dan 25% van de verplichte WPO sessies van het intracurriculaire remediëringstraject of het online traject niet volledig heeft doorlopen voor week 7 van het academiejaar. Deze student wordt niet toegelaten tot het examen van de gemeenschappelijke leerstof in eerste zittijd en krijgt een score AFW. Dit resultaat wordt niet overgedragen naar tweede zittijd. 

 • Studenten hebben toegang tot het online remediëringstraject tot voor de aanvang van de 2de zittijd. 

 • Studenten die hebben deelgenomen aan het remediëringstraject mogen deelnemen aan het examen en worden beoordeeld op de gemeenschappelijke leerstof van dit vak.  

  

WPO-sessies gemeenschappelijke leerstof 

Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de WPO of oefeningensessies geeft aanleiding tot een weigering tot deelname aan het examen en krijgen een AFW als eindcijfer. Deze regel geldt voor alle studenten ingeschreven in deze cursus.  Deze sanctie wordt overgedragen naar tweede zittijd.

 

Toegestane onvoldoende 

Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel. 

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de industriële wetenschappen: Startplan
Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject eektromechanica na vooropleiding prof. bachelor elektromechanica, elektrotechniek, luchtvaart, autotechnologie, mechanische ontwerp- en productietechnologie en bouw
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektromechanica na vooropleiding getuigschrift lijnpiloot
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor elektronica-ICT
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor toegepaste informatica
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor multimedia & communicatietechnologie.
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor elektrotechniek.
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor elektromechanica, luchtvaart en autotechnologie.
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT: Standaard traject (90 ECTS)
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica: Traject na voorlopleiding lijnpiloot.
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica: Standaard traject (76 ECTS)