8 ECTS credits
221 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018692ENR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om een inschrijving te nemen voor dit opleidingsonderdeel moet je ook ingeschreven zijn voor 'Mentale training en begeleiding doorheen de topsportcarrière'.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Wylleman (titularis)
Koen De Brandt
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
13 contacturen Practical exercises
195 contacturen Self study
Inhoud

Dit studiedeel is gericht op het verwerven van competenties (kennis, vaardigheden, attitude en ervaring) inzake sportwetenschappelijke begeleiding in een professesionele competitie-/topsportcontext. De inhoud en organisatie wordt bij aanvang met de titularis besproken en vastgelegd.

Bijkomende info

niet van toepassing

Leerresultaten

OpleidingsLeerResultaten

 1. heeft gespecialiseerde kennis en inzicht in het domein van de lichamelijke opvoeding,  sport- en bewegingswetenschappen om deze te implementeren (wetenschapper)
 2. heeft inzicht in actuele internationale wetenschappelijke vraagstellingen binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (wetenschapper)
 3. heeft een 'vrije' onderzoekende houding, evalueert (eigen) onderzoeksresultaten kritisch en kan deze vertalen naar de diverse actoren (wetenschapper, beroepsinnovator)
 4. kan op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig innoverende praktijkvoorstellen uitwerken en evalueren (wetenschapper)
 5. kan zowel complexe kwantitatieve en/of als kwalitatieve onderzoeksgegevens in functie van een multidisciplinaire onderzoeksvraag verzamelen, verwerken en interpreteren (wetenschapper)
 6. kan mondeling en schriftelijk onderzoeksresultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten rapporteren, presenteren en kan deze met hen bediscussiëren (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
 7. kan op een professionele manier bewegingsbevorderende initiatieven evidence-based ontwikkelen, plannen, uitvoeren en evalueren bij groepen en individuen (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
 8. kan nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren, beoordelen en communiceren vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)
 9. blijft zich permanent (professioneel) ontwikkelen (zowel op praktisch als theoretisch vlak) door het opvolgen van de actuele wetenschappelijke evidentie en de nieuwe inzichten in het vakgebied (wetenschapper, beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker)
 10. kan vanuit een vakoverschrijdende benadering inspelen op de leefwereld en de gezondheidstoestand (fysiek, mentaal en sociaal) van individuen en doelgroepen op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire inzichten (promotor & adviesverstrekker, educator & coach)
 11. neemt gefundeerde, kritische en creatieve standpunten in over actuele maatschappelijke, juridische en ethische aspecten in de multidisciplinaire werkcontext (beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker)
 12. bezit de interculturele competenties, nodig om als wereldburgers te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen in een duurzame en humane maatschappij (manager, beroepsinnovator)
 13. kan op een professionele wijze communiceren met zowel groepen als individuen uit diverse sectoren (manager, promotor & adviesverstrekker)
 14. kan holistisch omgaan met de effecten van (prestatie)druk op zichzelf, individuen en in teamverband (manager, educator & coach)
 15. kan  participeren aan het  strategisch en of operationeel management van een organisatie (manager)

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie√ęn:
Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • stage met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

niet van toepassing

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderzoeksmatige verdieping