6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018699ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor 'Sportpsychologie', 'Organisatie van de sport' en 'Sportmanagement.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Wylleman (titularis)
Koen De Brandt
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
8 contacturen Lecture
16 contacturen Practical exercises
54 contacturen Self study
Inhoud

Het eerste deel van deze cursus richt zich op het vertalen van specifieke (theoretische) concepten die op de voorgrond staan in HRM in specifieke competenties (kennis, vaardigheden, ervaring en attitude) en die door HR managers binnen een sport context dienen gebruikt te kunnen worden.
In het tweede deel worden deze competenties in specifiek gedrag vertaald die door HR managers gehanteerd kunnen worden in een sport context.
In het derde deel wordt een model ‘gedragsverandering’ besproken die kan gebruikt worden in het aansturen van personeelsleden. De evaluatie wordt door middel van een groepspresentatie, door alle studenten samen gebracht, gemaakt.

Bijkomende info

Tijdens het hoorcollege zal de student verschillende practische oefeningen op individuele wijze als in groep dienen te maken, te presenteren en te bediscussiëren met de docent.

 

Leerresultaten

Algemene competenties

De student zal inzicht verwerven in het belang van sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden en hoe deze in near-real life situaties binnen de sportcontext (o.a. gemeente, privé) te hanteren en hoe een model van gedragsverandering te gebruiken.

OpleidingsLeerResultaten

Niet vertaald wegens geen uniforme Engelstalige vertaling beschikbaar.

1. heeft gespecialiseerde kennis en inzicht in het domein van de lichamelijke opvoeding,  sport- en bewegingswetenschappen om deze te implementeren (wetenschapper)

3. heeft een 'vrije' onderzoekende houding, evalueert (eigen) onderzoeksresultaten kritisch en kan deze vertalen naar de diverse actoren (wetenschapper, beroepsinnovator)

4. kan op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig innoverende praktijkvoorstellen uitwerken en evalueren (wetenschapper)

6. kan mondeling en schriftelijk onderzoeksresultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten rapporteren, presenteren en kan deze met hen bediscussiëren (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)

8. kan nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren, beoordelen en communiceren vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)

9. blijft zich permanent (professioneel) ontwikkelen (zowel op praktisch als theoretisch vlak) door het opvolgen van de actuele wetenschappelijke evidentie en de nieuwe inzichten in het vakgebied (wetenschapper, beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker).

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Groepspresentatie met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: De studenten dienen samen een oefening te presenteren. Het eindcijfer op deze groepspresentatie geldt voor alle studenten samen.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het eindcijfer wordt bepaald door de groepspresentatie die tijdens het hoorcollege wordt gepresenteerd en waaraan alle studenten verplicht samen dienen deel te nemen.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (120 ECTS, Etterbeek)
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel sportbeleid en sportmanagement
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel sportbeleid en sportmanagement
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel onderwijs
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel sporttraining en coaching
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel sportbeleid en sportmanagement