5 ECTS credits
133 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018705FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor 'Sportpsychologie', 'Organisatie van de sport' en 'Sportmanagement.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Wylleman (titularis)
Veerle De Bosscher
Koen De Brandt
Jens De Rycke
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
24 contacturen Lecture
18 contacturen Practical exercises
40 contacturen Self study
Inhoud

Tijdens high performance management (HPM) worden performance management en topsport belicht vanuit drie perspectieven. Op het macro niveau komen de Commerciële, politieke, sociale en culturele factoren met impact op het management van topsport aan bod. Het mesoniveau omvat het meten van prestaties en succes in topsport, het management van high performance sportbeleid, vergelijking van topsportmodellen, kwaliteits- en prestatiemanagement van sportorganisaties en het besturen (governance) in topsport. Op het microniveau staat de ontwikkeling van een topsportcarrière (en na-carrière) centraal vanuit een holistische benadering, evenals ondersteuning en services van topsporters, trainers en het topsportteam. Tot slot wordt aandacht gegeven aan de omgevingsfactoren die topsport beïnvloeden, zoals de toegenomen commercialisering en globalisering van topsport, risicomanagement en topsportevenementen en drugsbeleid en management.

De cursus high performance management wordt aangeboden als een ‘intensive course’ en bestaat uit een introductieles, een volledige week waarbij verplichte aanwezigheid vereist is (100%) en een groepswerk. Tijdens deze week worden een aantal thema’s diepergaand belicht en worden de studenten aangezet om via zelfstudie (zie studiemateriaal) diepergaand inzicht te krijgen in de materie.

Daarnaast make de studenten een groepswerk, ‘HPM topsportproject’, waarbij ze in staat moeten zijn om zelf een thema met betrekking tot HPM in sport kritisch te benaderen, te analyseren en strategisch te plannen in functie van beleidsdoeleinden. Daarbij moeten ze de verschillende perspectieven en contexten van (ofwel) bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen in de topsport interpreteren, (ofwel) een individuele ontwikkeling van een topsporter, dit door een case study uit te werken rondom een vooraf bepaald (jaarlijks) thema dat door de docent wordt voorgesteld.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Managing high performance sport, P. Sotiriadou & V. De Bosscher, Routledge, 9780415671996, 2013
Bijkomende info

Deze cursus wordt onder de vorm van een intensive course aangeboden voorafgegaan van een introductieles.

Handboek: (vereist)

P. Sotiriadou, V. De Bosscher (2013). Managing high Performance Sport. London and New York, UK: Routledge. ISBN: 978-0-415-67195-8 (322p)

Aanbevolen literatuur:

• per hoofdstuk worden artikels voor guided reading voorgesteld in het vereiste handboek.
• De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H. & van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies. An international comparison of the Sports Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 15 nations. Aachen: Meyer & Meyer.

• De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M. (2008). Vlaanderen Sport. Ook aan de top. Een internationale vergelijking van het topsportbeleid en topsportklimaat in zes landen [Flanders ‘practices in sports’, also at the top level. An international comparison of the elite sport climate and policies in six nations]. Nieuwegein: Arko Sports Media. ISBN 978-90-5472-066-9 (247p).

Leerresultaten

Algemene competenties

Het doel van HPM is dat de studenten kennis verwerven en inzicht krijgen in de ruimere betekenis van high performance management in topsport op micro, meso en macro-niveau, de rol van het beleid en de verschillende beleidsaspecten die topsportprestaties kunnen beïnvloeden begrijpen.

Verder heeft de cursus tot doel:

1.       Inzicht krijgen in de internationale ontwikkelingen op vlak van topsport(beleid) en begrijpen hoe deze succes kunnen beïnvloeden

2.       Inzicht krijgen in de wijze waarop succes alsook performance management kan gemeten worden, en dit objectief kunnen beoordelen en evalueren

3.       Kunnen hypothetiseren en kritisch analyseren van de bestuurlijke en organisatorische dynamiek van de topsport, en de onderlinge relatie met breedtesport, alsook de wijze waarop in het sportbeleid en door sportorganisaties wordt geanticipeerd en gereageerd op maatschappelijke ontwikkelingen.

4.       In staat zijn om de verschillende organisaties betrokken in high performance management vanuit een macro-meso-perspectief in topsport te begrijpen, interpreteren en kritisch te belichten

5.       In staat zijn om maatschappelijke fenomenen met betrekking tot topsport (vb. commercialisering, dopinggebruik) kritisch te benaderen en de consequenties voor de sportontwikkeling te evalueren

6.       Een strategie kunnen definiëren om de organisatorische performance van sportorganisaties (vb. federatie, club) te controleren en te evalueren; in staat zijn om hieraan beleidsconsequenties te verbinden en ontwikkelen

ROL, TOEPASSEN

7.       De studenten moeten aantonen in staat te zijn de opgedane kennis tot uitdrukking te brengen in een empirische case study (literatuur kunnen opzoeken en kritisch analyseren; aan de hand van literatuur over het thema, een relevante onderzoeksvraag beantwoorden, gegevens verzamelen in het veld).

OpleidingsLeerResultaten

1. heeft gespecialiseerde kennis en inzicht in het domein van de sport- en bewegingswetenschappen om deze te implementeren (wetenschapper)

2. heeft inzicht in actuele internationale wetenschappelijke vraagstellingen binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (wetenschapper)

3. heeft een 'vrije' onderzoekende houding, evalueert (eigen) onderzoeksresultaten kritisch en kan deze vertalen naar de diverse actoren (wetenschapper, beroepsinnovator)

4. kan op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig innoverende praktijkvoorstellen uitwerken en evalueren (wetenschapper)

6. kan mondeling en schriftelijk onderzoeksresultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten rapporteren, presenteren en kan deze met hen bediscussiëren (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)

13. neemt gefundeerde, kritische en creatieve standpunten in over actuele maatschappelijke, juridische en ethische aspecten in de multidisciplinaire werkcontext (beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker)

14. kan op gefundeerde en kritische wijze beleidsvoorbereidende activiteiten ontwikkelen, beleidsproblemen oplossen en aan het beleid participeren (manager)

16. kan op een professionele wijze communiceren met zowel groepen als individuen uit diverse sectoren (manager, promotor & adviesverstrekker)

17. kan holistisch omgaan met de effecten van (prestatie)druk op zichzelf, individuen en in teamverband (manager, educator & coach)

19. kan  participeren aan het  strategisch en of operationeel management van een organisatie (manager)

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het is verplicht om tijdens de intensive course aanwezig te zijn. In geval van wettige afwezigheid  (e.g. Erasmus, topsportstudent, ziekte (met doktersattest)), kan in overeenkomst met de titularis worden beslist om de student via zelfstudie/een opdracht de intensive course te laten inhalen. Zij krijgen een specifieke opdracht, gebaseerd op het handboek. De student neemt dan contact op met de docenten voor de start van de intensive course. 

De evaluatie bestaat uit:

  1. Tijdens de intensive week, geven studenten een presentatie aan elkaar over een thema waarin ze zich aan de hand van het verplichte handboek hebben verdiept en evalueren elkaar hierover (peer assessment). 

Studenten die gedurende de intensive course volledig ongewettigd afwezig waren, krijgen als resultaatscode 0/20 in beide zittijden.

  1. Door middel van het HPM topsportproject, moeten studenten in staat zijn om zelf een vooropgesteld thema met betrekking tot HPM in sport kritisch te benaderen, te analyseren en strategisch te plannen. Daarbij moeten ze de verschillende perspectieven en contexten van (ofwel) bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen in de topsport, (ofwel) een individuele ontwikkeling van een topsporter interpreteren. Dit moet resulteren in (a) een individuele literatuurstudie, (b) en een gezamenlijke case-study die via groepswerk mondeling moet toegelicht worden.

De totaalscore wordt als volgt verdeeld:

·         Peer-assessment presentatie: 20%

·         Literatuurstudie - groepswerk: 40%

·         Schriftelijke casestudy: 40% (waarvan 10 pt op persartikel)

 

Tweede zittijd: Indien de student een onvoldoende haalt op de totaalscore, is het mogelijk om deelpunten over te zetten van eerste zittijd naar tweede zittijd. In tweede zittijd zal de student voor het respectievelijke deel waarvoor hij/zij een onvoldoende haalde:

  • hij/zij een nieuwe presentatie geven aan de docenten, op basis van een hoofdstuk uit het handboek dat door de docent wordt gekozen;
  • voor de WPO een uitgebreide schriftelijke casestudie maken, verder bouwend op het thema uit de eerste zittijd.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (120 ECTS, Etterbeek)
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel sporttraining en coaching
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel sportbeleid en sportmanagement
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderzoeksmatige verdieping
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderwijs