3 ECTS credits
84 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1019898CNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
2e zittijd mogelijk
Neen
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
History, Archaeology, Arts, Philosophy and Ethics
Onderwijsteam
Jo Renate Bauwens
Bieke Abelshausen
Yano Truyers
Karl Verstrynge (titularis)
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
8 contacturen Lecture
26 contacturen Practical exercises
30 contacturen Self study
Inhoud

Redelijk Eigenzinnig’ is een interdisciplinair keuzevak dat de mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van de VUB in praktijk brengt. Vrij onderzoek, (wereld)burgerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en duurzaamheid staan hierin centraal. Vanuit deze pijlers wil ‘Redelijk Eigenzinnig’ aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.  Het opleidingsonderdeel verkent elk jaar één centraal thema, opgehangen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals).

Organisatie:

‘Redelijk Eigenzinnig’ is opgebouwd volgens het principe van Community Engaged Research & Learning (CERL). Studenten werken in multidisciplinair team aan een project in samenwerking met een maatschappelijke (non-profit) organisatie. Studenten werken rond een concrete maatschappelijke probleemstelling of uitdaging binnen het jaarthema die vanuit verschillende disciplines kan worden benaderd.  Door middel van een verkennend bronnenonderzoek en lezingen wordt de probleemstelling fijn gesteld en afgebakend. Elk team formuleert een centrale onderzoeksvraag en werkt een onderzoeksplan uit. Aan het einde van het tweede semester komen de studententeams tot een onderbouwd standpunt en/of voorstel met betrekking tot de vraag waarrond ze gewerkt hebben.

De hoorcolleges van ‘Redelijk Eigenzinnig’ nemen de vorm aan van publieksactiviteiten. Vier lezingenavonden belichten de behandelde thematiek vanuit een specifieke invalshoek en/of wetenschapsdomein. Deze kunnen worden aangevuld door diverse activiteiten (workshops, debat, ...) waar theoretische inzichten en ontwikkelingen worden geconfronteerd met praktijkervaringen. De publieksactiviteiten gaan door op diverse locaties in Brussel en staan open voor externe geïnteresseerden.

Tussen de publieksactiviteiten door vinden werkcolleges plaats die de vorm aannemen van groepswerk. Studententeams worden bijgestaan door de onderwijsbegeleiders voor de analyse van het project en het verwerken van aangereikte en verzamelde informatie. De studententeams presenteren (tussentijdse) resultaten en blikken terug op de samenwerking in hun team.

Daarnaast wordt van de studenten verwacht dat ze zelfstandig aan het werk gaan. Ze verzamelen en verwerken informatie, organiseren contactmomenten en formuleren antwoorden, bevindingen, conclusies bij de vooropgestelde vragen. Tijdens het eerste en tweede semester worden helpdesk- en intervisiemomenten georganiseerd om projectvorderingen op te volgen en bij te sturen.

‘Redelijk Eigenzinnig’ sluit af met een terugkoppelingsmoment waar slotbevindingen worden gepresenteerd aan een breed publiek (onderwijsteam, medewerkers non-profit organisaties, medestudenten en andere geïnteresseerden).

Het opleidingsonderdeel ‘Redelijk Eigenzinnig’ strekt zich uit over het volledige academiejaar. Gemeenschappelijke contactmomenten (publieksactiviteiten en werkcolleges) vinden altijd plaats op dinsdag van 18u – 20u. Studenten dienen hierop verplicht aanwezig te zijn.

De concrete planning is onderhevig aan de data van de publieksactiviteiten. Deze kunnen worden gewijzigd in functie van de beschikbaarheid van de genodigden. Een meer gedetailleerde en jaarlijkse aangepaste inhoudsbeschrijving (sprekers, thema, data…) wordt ter beschikking gesteld op Canvas. Tussentijdse opvolgingsmomenten (helpdesk) en contactmomenten worden ingeroosterd in functie van de beschikbaarheden van de studenten.

Indien door omstandigheden (uitzonderingsmaatregelen ten gevolge Covid-19) fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan, worden online alternatieven (synchroon of asynchroon) aangeboden.

Studiemateriaal
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Inleidende teksten en ander bronnenmateriaal met betrekking tot de thema’s die aan bod komen
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Digitaal cursusmateriaal: slides en video-opnames van de lezingen
Bijkomende info

De onderwijstaal is Nederlands, maar het uitnodigen van Engelstalige sprekers is mogelijk.

 

Leerresultaten

Leerresultaten

Academische leerdoelen:

- De studenten onderscheiden, kennen en respecteren de verschillende stellingnames in de wetenschappelijke debatten die gevoerd worden rond het behandelde thema.

- De studenten reflecteren kritisch over de argumenten aangereikt in de debatten die gevoerd worden rond het behandelde thema.

- De studenten kunnen zelf een standpunt innemen met betrekking tot de gevoerde debatten.

- De studenten zijn in staat om zelfstandig wetenschappelijke argumenten te verzamelen om hun standpunten te onderbouwen.

- De studenten zijn in staat tot samenwerking in een groep met multidisciplinair karakter.

- De studenten zijn in staat wetenschappelijk gefundeerd onderzoek uit te voeren naar een maatschappelijke uitdaging

 

Maatschappelijke leerdoelen:

- De studenten zijn in staat een wetenschappelijk onderbouwd voorstel te formuleren met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk

- De studenten kunnen de bevindingen uit hun onderzoek communiceren naar een breed publiek.

 

Persoonlijke leerdoelen:

- De studenten betrekken de verworven kennis op hun eigen (studie-)expertise en -omgeving.

- De studenten reflecteren systematisch op het eigen denken en handelen binnen de context van het multidisciplinair projectwerk en zijn bereid hierbij rekening te houden met gekregen feedback.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • proces- en productevaluatie met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Ter voorbereiding van het projectwerk dienen de studenten een projectfiche in. Deze bevat een korte beschrijving van de behandelde problematiek, een centrale vraagstelling, een samenvatting van de informatie die tijdens het verkennend bronnenonderzoek werd verwerkt, een overzicht van de leerdoelen voor het diepteonderzoek, een beschrijving van de gehanteerde (onderzoeks)methode en afspraken in verband met tussentijdse rapportage en uitwisseling.

  Richtlijnen hierbij zijn:
  o verwijzen naar kwaliteitsvol bronnenmateriaal en interactie met maatschappelijke actoren
  o blijk geven van kennis en begrip van de gehanteerde concepten
  o een relevante kwestie behandelen
  o alle teamleden nemen verantwoordelijkheid voor het project, taken zijn evenwichtig verdeeld

  Aan het eind van het academiejaar dienen de studenten een eindrapport in. Dit eindrapport wordt mondeling toegelicht tijdens een presentatiemoment (online of via fysieke bijeenkomst, al naargelang de omstandigheden).

  Richtlijnen hierbij zijn:
  o verwijzen naar kwaliteitsvol bronnenmateriaal en interactie met maatschappelijke actoren
  o verschillende perspectieven integreren
  o (systematisch) gebruik maken van wetenschappelijke theorieën, modellen en samenhangende interpretaties
  o blijk geven van kennis en begrip van de gehanteerde concepten
  o een onderbouwd standpunt uitwerken ten aanzien van de geformuleerde probleemstelling
  o innovatieve / creatieve denkpistes aanreiken ten aanzien van de behandelde thematiek
  o verwijzen naar persoonlijke verantwoordelijkheid en ervaring

  Meer gedetailleerde richtlijnen worden meegegeven in de studentenhandleiding, beschikbaar op Canvas.

Aanvullende info mbt evaluatie

Er is geen eindexamen voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’. De evaluatie verloopt volgens het pass/fail-principe.

Er wordt zowel proces- als productmatig beoordeeld. Procesevaluatie omvat de participatie aan en individuele inbreng tijdens de hoorcolleges, het groepswerk, aanwezigheid en actieve deelname aan workshops en begeleidingsmomenten. Productevaluatie omvat de kwaliteit van de ingeleverde opdrachten en uitgevoerde taken

De onderwijsbegeleiders houden een beoordelingsfiche bij  Er wordt doorheen het academiejaar een groei beoogd voor de verschillende deelcomponenten van de studentenbeoordeling. De evaluaties worden uiteindelijk samengebracht in een globaal oordeel: pass of fail. Er worden dus geen ‘punten’ gegeven. De beoordeling voor het opleidingsonderdeel ‘Redelijk Eigenzinnig’ heeft geen invloed op het gemiddelde jaarcijfer. Gezien het onderwijsopzet is er geen herkansing mogelijk voor ‘Redelijk Eigenzinnig’ in tweede zittijd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Verkort traject Profiel Sociale Agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de agogische wetenschappen: Verkort traject Profiel Culturele Agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel onderwijsagogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Verkort traject Profiel Onderwijsagogiek
Bachelor in de geschiedenis: Standaard traject
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Standaard traject
Bachelor in de geneeskunde: Standaard traject (6 jaar)
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Verkort traject
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie Profiel profiel computerwetenschappen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Startplan
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur: Standaard traject
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Master in de onderwijskunde: Standaard traject
Master in de psychologie: Afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie
Master in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Master in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Master in de farmaceutische zorg: Standaard traject NIEUW
Master in de geneesmiddelenontwikkeling: apotheker
Master in de geneesmiddelenontwikkeling: Traject zonder officinastage
Master in de biomedische wetenschappen: biomedisch onderzoek
Master in de biomedische wetenschappen: management en bedrijfsleven
Master in de biomedische wetenschappen: klinische biomedische wetenschappen
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: medische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: moleculaire biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: agrobiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: voedingsbiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: chemische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: biochemische biotechnologie
Master of Educational Sciences: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Standaard traject
Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT: informatie - en communicatietechnieken met specialisatie ingebedde systemen
Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT: informatie - en communicatietechnieken met specialisatie netwerken
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met specialisatie duurzame energie
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met specialisatie mechatronica
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met specialisatie vervoertechnologie
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: luchtvaarttechnologie
Master of Biomedical Research: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: psychologie (120 ECTS, Etterbeek)
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel onderzoeksmatige verdieping
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderzoeksmatige verdieping
Schakelprogramma Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject