3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1020936AER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Wim Vandenbussche (titularis)
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
26 contacturen Lecture
25 contacturen Self study
Inhoud

Voorstellen en bespreken van taalvariëteit en -diversiteit, d.w.z. zowel regionale dialecten als variëteiten die voortkomen uit de sociale en geografische positie en achtergrond van de taalgebruikers (sociolinguïstiek). Belangrijke thema's zijn o.m. taal en communicatie, geografische en stilistische variatie, normbesef, taalcontact, twee- en meertaligheid.  Naast de theoretische inleiding worden ook een aantal representatieve gevalstudies zeer diepgaand besproken.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Inleiding tot de variatielinguïstiek, R. Willemyns, Canvas
Bijkomende info

Informatie voor 2019/20:

De aanbevolen cursustekst en het digitale studiemateriaal worden gratis ter beschikking gesteld via Canvas.  Van studenten wordt dus *niet* verwacht dat ze de aanbevolen cursustekst kopen.

Dit vak wordt gedoceerd in het Nederlands.


Het vereiste digitale studiemateriaal wordt via Canvas ter beschikking gesteld.

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten

-verwerven inzicht in een aantal cruciale basisbegrippen van de variatielinguïstiek
-worden vertrouwd met de principes van sociale, geografische en situationeel-bepaalde taalvariatie
-worden vertrouwd met de grote lijnen van onderzoeksdomeinen die verder in de opleiding aan bod komen (meertaligheid, taalcontact, taalplanning, taalvariatie, historische sociolinguïstiek)
-kunnen algemene sociolinguïstische principes toepassen op hun eigen leefwereld, en op de Brusselse/Belgische context in het bijzonder
-kunnen op logische wijze de verbanden leggen tussen de verschillende sociolinguïstische dimensies van een taalsituatie
-kunnen onder begeleiding een sociolinguïstisch deelonderzoek uitvoeren, en erover rapporteren in een kwaliteitsvolle korte paper.
-beheersen het Nederlands op het academische niveau dat van een Ba1-student verwacht kan worden

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Bespreken van de leerstof en geven van commentaar bij case studies.
    Er *kan* een taak opgegeven worden tijdens het academiejaar.

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen:  Bespreken van de leerstof en geven van commentaar bij case studies.
Er *kan* een taak opgegeven worden tijdens het academiejaar die meetelt voor een kwart van het eindcijfer.

Het deelresultaat van de paper wordt, bij een resultaat van  minstens 10/20, overgedragen naar de tweede zittijd. De student die de paper toch wenst te hernemen stuurt een e-mail naar de docent (met de nieuwe paper) uiterlijk voor de aanvang van de tweede zittijd.

Het deelresultaat van de paper wordt, bij een resultaat van  minstens 10/20, overgedragen naar het volgende academiejaar. De student die de paper toch wenst te hernemen stuurt een e-mail naar de docent (met de nieuwe paper) uiterlijk voor de aanvang van de eerste zittijd van het volgende academiejaar.

Afwezigheid op een verplicht onderdeel van de evaluatie (hetzij het examen, hetzij de paper), leidt tot een afwezigheid als resultaatcode voor het opleidingsonderddeel. 

 

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde: één taal - TTKA
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde: één taal