6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021015ANR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Lauranne Harnie
Eline Lismont (titularis)
Laura Rosseel
Paula Gruppelaar
Onderdelen en contacturen
22 contacturen Hoorcollege
14 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
80 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In het vak Nederlands: Communicatieve Vaardigheden I werken de studenten aan een aantal basiscompetenties in schriftelijke en mondelinge taalbeheersing. De studenten verdiepen zich in structuur, coherentie en stijldimensies van teksten, uitspraaktraining, spelling en het gebruik van naslagwerken. Deze vaardigheden worden voorzien van een wetenschappelijk kader over taalnormen en taalvariatie.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld, Canvas
Handboek (Vereist) : Klink Klaar, Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands, Bernadette Timmermans, Davidsfonds, 9789002269325, 2021
Bijkomende info

/

Leerresultaten

Leerresultaten

De student kan de rol van taalnormen en taalvariatie duiden en in verband brengen met de theoretische en praktische thema’s die behandeld worden in dit vak.

De student kan de eigenschappen en functies van de bestudeerde naslagwerken duiden en zelfstandig met de naslagwerken aan de slag gaan.

De student kan de spellingsregels van het Nederlands foutloos toepassen en kan in eigen woorden de principes van de Nederlandse spelling duiden, evenals de historische ontwikkeling van de Nederlandse spelling beschrijven.

De student kan de structuur, coherentie en stijl van een ongeziene tekst analyseren, beoordelen en verbeteren.

De student kan de geziene aspecten van articulatorische fonetiek beschrijven, toepassen in theoretische oefeningen en demonstreren in de eigen uitspraak van het Standaardnederlands.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 80% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • schriftelijk EXM met een wegingsfactor 17 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Schriftelijk examen in januari en juni, gecombineerd met opdrachten doorheen het academiejaar.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • ander EXM met een wegingsfactor 3 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Uitspraakexamen in de loop van het tweede semester

Aanvullende info mbt evaluatie

Om geslaagd te kunnen zijn voor dit vak, dient de student deel te nemen aan alle (evaluatie)activiteiten en alle opdrachten af te leggen in het kader van het verdiepende studietraject binnen het vak. Schriftelijke examinering gebeurt in twee delen: een eerste deel in de januarizittijd, een tweede deel in de junizittijd

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Schakelprogramma Master of Arts in de journalistiek: Traject na vooropleiding professionele bachelor communicatiemanagement of professionele bachelor secundair onderwijs of professionele bachelor logopedie en audiologie of professionele bachelor sociaal werk
Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft
Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de journalistiek: Traject van 57 studiepunten na een vooropleiding academische bachelor met een andere kwalificatie dan die van academische bachelors die rechtstreeks toegang hebben
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft.