3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021027BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Koen Kerremans (titularis)
Onderdelen en contacturen
20 contacturen Hoorcollege
6 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
10 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Terminologie wordt algemeen beschouwd als de gespecialiseerde woordenschat binnen een vakgebied of gespecialiseerd domein (zoals geneeskunde, biologie, economie of recht). Deze cursus is opgebouwd uit drie leermodules.

De eerste module biedt een kennismaking met diverse kernbegrippen in het domein van de Terminologie zoals 'termen' en 'begripseenheden'. Gangbare opvattingen over terminologie worden besproken aan de hand van diverse theoretische benaderingen. Naast de traditionele, prescriptieve kijk op terminologie zoomen we ook in op sociale, culturele, (socio-)cognitieve of tekstuele, theoretische opvattingen.

In de tweede module worden diverse onderwerpen rond terminologie (en vaktaal) verder uitgelicht, meer bepaald neologismen, terminologische variatie en domeinverlies. Hierbij gaat aandacht enerzijds uit naar a) wetenschappelijke inzichten rond deze onderwerpen en b) wat de implicaties hiervan zijn voor taalprofessionals (bv. terminologen, tolken en vertalers).

In de derde module wordt dieper ingegaan op de praktijk van (e-)terminografie waarbij de taalprofessional gebruikmaakt van elektronische hulpmiddelen om termen in teksten te identificeren, te beschrijven en te beheren met het oog op het creëren van monolinguale of meertalige terminologische ‘eindproducten’ en waarbij gepaste heuristische bronnen moeten worden geconsulteerd. Er wordt gekeken naar de verschillende stappen in de terminografische workflow en mogelijke digitale hulpmiddelen die deze stappen ondersteunen (zoals termextractiesystemen en systemen voor terminologiebeheer). De module wordt afgerond met een kleinschalig terminologieproject waarin de verworven kennis wordt toegepast in de praktijk.

Bijkomende info

Niet van toepassing.

Leerresultaten

Doelstellingen

De student:

 • kan reflecteren over het belang van terminologie(beheer) in verschillende toepassingsgebieden;
 • kan kernbegrippen in het domein van de Terminologie (bv. ‘term’, ‘terminologische variatie’, ‘neologismen’, enz.) duiden door verschillende verbanden te leggen, enerzijds met wetenschappelijke inzichten rond deze begrippen en anderzijds met de praktijk van taalprofessionals (bv. terminologen, tolken en vertalers);
 • heeft kennis verworven omtrent theoretische inzichten in het domein van de Terminologie en begrijpt wat deze inzichten betekenen voor terminografische werkmethodes;
 • heeft kennis verworven omtrent de verschillende stappen in een terminografische workflow en kan een (kleinschalig) terminologisch project uitvoeren.

Eindcompetenties

 • het verschil tussen lexicografie en terminologie kennen
 • de kenmerken van vaktaal kennen
 • relevante termen binnen een vaktekst kunnen identificeren, zowel manueel als met gebruik van software
 • gepaste bronnen kunnen identificeren voor het definiëren en vertalen van termen en die bronnen kritisch kunnen gebruiken
 • termenfiches kunnen samenstellen met respect voor gangbare conventies

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen mondeling met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examenmoment augustus/september: paper

Aanvullende info mbt evaluatie

De student voert een kleinschalig terminologieproject uit als voorbereiding op het mondeling examen. Tijdens dit examen zal de student het project in verband moeten brengen met verschillende thema's die in de cursus aan bod zijn gekomen.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft
Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft.