6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021034BER voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Rik Vosters (titularis)
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
52 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud
  • Dit studiedeel biedt studenten een inleiding in de taal, cultuur en geschiedenis van de Nederlanden, met bijzondere nadruk op het Zuidelijke Nederlands. De colleges vallen in twee delen uiteen:

Deel 1: Het Nederlands vroeger en nu

Deel 2: Actuele thema’s uit de Vlaanderen- en Nederlandkunde

Tijdens het eerste deel wordt een overzicht van de grote lijnen uit de Nederlandse taal- en cultuurgeschiedenis geboden, met bijzondere aandacht voor de externe taalgeschiedenis en de bredere cultuurhistorische context. We vertrekken vanuit de vroegste voorlopers van het Nederlands, en belanden via het Oudnederlands en het Middelnederlands bij het Noordelijke en Zuidelijke Nieuwnederlands. Eveneens leggen we nadruk op de 19de- en 20ste-eeuwse ontwikkelingen op het vlak van taal, en komt ook het hedendaagse Nederlands aan bod. Theoretische en historische uiteenzettingen worden (voor zover de tijd het toelaat) afgewisseld met korte lees-, hertaal- en discussieopdrachten in de klas, waarvoor actieve participatie verwacht wordt.

 

In het tweede deel van elk college wordt aandacht geschonken aan de traditionele Landeskunde van het Nederlandse taalgebied: o.a. de staatsinrichting, geografie en bevolking, politiek, kunst en cultuur, media, economie en het onderwijs van zowel Vlaanderen als Nederland. Studenten geven zelf een referaat waarin ze een thema en een bijhorende casus uit de actuele Vlaanderen- en Nederlandkunde bespreken, gevolgd door een debat over een aansluitend thema, waarbij de vaak meervoudige en complexe verbanden tussen taal en cultuur worden afgetast en waar nodig geproblematiseerd.

 

Aanwezigheid en actieve deelname aan de lessen is noodzakelijk.
 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Hand-outs, eigen lesnotities, slides en eventueel extra opgegeven literatuur
Handboek (Aanbevolen) : Het Nederlands Vroeger en Nu, Janssens, G., & A. Marynissen, Most recent edition, Leuven / Den Haag: Acco, 9789033470707, 2008
Bijkomende info

Hand-outs, eigen lesnotities, slides en eventueel extra opgegeven literatuur

Leerresultaten

Doelstellingen

1. De studenten kunnen de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen uit de Nederlandse taal- en cultuurgeschiedenis beschrijven, vergelijken en in hun historische en actuele context situeren, zowel wat taalinterne als taalexterne aspecten van de taalgeschiedenis betreft. [Dublin-descriptor NVAO: kennis en inzicht]
2. De studenten kunnen de grote lijnen en belangrijke thema’s uit de Nederlandse taal- en cultuurgeschiedenis toetsen aan en illustreren aan de hand van in de colleges of in de literatuur behandelde gevalstudies en voorbeeldteksten en -figuren. [Dublin-descriptor NVAO: toepassen kennis en inzicht]
3. De studenten zijn in staat om hun kennis van actuele thema’s in de Vlaanderen en Nederlandkunde uit te diepen en te verbreden aan de hand van zelfstandige lectuur van relevante (vak)literatuur. [Dublin-descriptor NVAO: leervaardigheden]
4. De studenten zijn in staat om een bescheiden literatuuronderzoek over een opgegeven onderwerp binnen de studie van Vlaanderen- en Nederlandkunde op te zetten en uit te voeren. [Dublin-descriptor NVAO: leervaardigheden + toepassen kennis en inzicht]
5. De studenten kunnen aan de hand van een referaat en een voorbereid debat op heldere en gepaste wijze rapporteren over hun zelfstandige lectuur. Ze kunnen zich vlot uitdrukken in het Standaardnederlands en maken correct gebruik van de relevante vakterminologie. [Dublin-descriptor NVAO: communicatie]

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer

WPO Presentatie bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Fysiek of digitaal mondeling examen

Binnen de categorie WPO Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Presentatie met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Fysieke of digitale presentatie. Actieve participatie tijdens de colleges en lectuur van de opgegeven literatuur kunnen ook voor het deelcijfer van het referaat in rekening worden gebracht (± 20% van het deelcijfer).

Aanvullende info mbt evaluatie

Studenten die niet deelnemen aan één onderdeel van de evaluatie zullen voor dat onderdeel een 0/20 als deelcijfer ontvangen.

Deelcijfers kunnen op schriftelijke vraag (voorafgaand aan de examenperiode) van de student worden overgeschreven naar een latere zittijd binnen hetzelfde academiejaar. 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Schakelprogramma Master of Arts in de journalistiek: Traject na vooropleiding professionele bachelor in de journalistiek
Schakelprogramma Master of Arts in de journalistiek: Traject na vooropleiding professionele bachelor communicatiemanagement of professionele bachelor secundair onderwijs of professionele bachelor logopedie en audiologie of professionele bachelor sociaal werk
Schakelprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met één vreemde taal in het studiepakket identiek aan de taal waarvoor men zich inschrijft
Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de journalistiek: Traject van 57 studiepunten na een vooropleiding academische bachelor met een andere kwalificatie dan die van academische bachelors die rechtstreeks toegang hebben
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.