6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1023253CNW voor werkstudenten in het 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen
Onderwijsteam
Marc Van Den Bossche (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
120 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In deze cursus worden bevindingen uit diverse wetenschapsgebieden als filosofie, antropologie en psychologie, geïntegreerd. De vraagstelling gaat uit naar hoe mensen pogen betekenis te geven aan hun leven vanuit een humanistisch, cultureel-naturalistisch perspectief. In een eerste deel gaan we gaan na waarom mensen verlangen naar zin en betekenis, hoe deze betekenissen worden gevonden of gecreërd en welke vorm ze aannemen. Gebruikte auteurs zijn voornamelijk Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, John Dewey en Mark Johnson. Voor het eerste deel lezen we 'De zinnen van het leven. Of de kunst van het verstaan'. In een tweede deel staat de vraag naar zingeving en religie centraal. Hoe kunnen we religie als bron van zingeving zien in een humanistisch en pluralistisch kader. We bestuderen het werk van Richard Rorty en Gianni Vattimo. Voor dit tweede deel lezen we 'Religie na de dood van god. Een conversatie'. De twee gebruikte boeken zijn van de hand van de titularis van dit studiedeel.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : De zinnen van het leven, Of de kunst van het verstaan, Van Den Bossche, VUBpress, 9789057186370, 2017
Bijkomende info

Lectuur van de boeken 'De zinnen van het leven. Of de kunst van het verstaan' en 'Religie na de dood van god. Een conversatie'  met de titularis Marc Van den Bossche in beide gevallen als auteur, is verplicht.

Leerresultaten

Algemene competenties

Studenten dienen blijk te geven de bestudeerde teksten grondig geanalyseerd en verstaan te hebben, maar ook om deze theoretische inzichten in de praktijk te kunnen toepassen door middel van een casestudy

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen Mondeling met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Voor het mondelinge examen wordt aan de studenten gevraagd zelf een casus uit te werken. In literatuur, kunst of actualiteit dient gezocht te worden naar een voorbeeld van hoe een leven zin- en betekenis krijgt. Deze opdracht staat op 10 punten. Daarnaast worden twee vragen gesteld uit een lijst die de titularis op voorhand ter beschikking stelt. Beide vragen staan op vijf punten.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Master in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: geschiedenis (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: kunstwetenschappen en erfgoedstudies (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: wijsbegeerte (120 ECTS, Etterbeek)
Schakelprogramma Master of Arts in gender en diversiteit: Standaard traject