9 ECTS credits
250 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021116CNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten minstens 60 ECTS-credits op bachelorniveau behaald hebben en zijn geslaagd op "Kwantitatief Criminologisch Onderzoek". Of de student is ingeschreven in een verkort traject en geregistreerd voor "Kwantitatief Criminologisch Onderzoek" en "Statistiek II".
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Criminologie
Onderwijsteam
Marcus Leys (titularis)
Pia Struyf
Yana Demeyere
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
33 contacturen Lecture
26 contacturen Practical exercises
Inhoud

Dit opleidingsonderdeel gaat in op de kwalitatieve onderzoekscyclus, meer bepaald het formuleren van een probleemstelling en onderzoeksvragen onderbouwen met literatuur, het uitwerken van een kwalitatief onderzoeksopzet, het in de praktijk verzamelen en analyseren van data en het rapporteren van de kwalitatieve resultaten in een onderzoeksrapport. De hoorcolleges geven de student de nodige kennis en inzicht in de materie. In de werkcolleges worden vaardigheden geoefend om kwalitatief onderzoek uit te voeren in het domein van de criminologie.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Kwalitatieve Methoden en Technieken in de Criminologie, Decorte & Zaitch, ACCO
Bijkomende info
 • Er is geen verplichte aanwezigheid voor de werkcolleges al wordt dit ten zeerste aangeraden gezien het karakter van de groepsopdracht.
 • De taak wordt tijdens het eerste werkcollege gedetailleerd toegelicht, evenals de planning en de verwachtingen. Deze worden allemaal opgenomen in de Studiewijzer die beschikbaar wordt gesteld via Canvas voor aanvang van de lessenreeks.
Leerresultaten

Algemene Competenties

 • De student kan een kwalitatief onderzoek uitvoeren en kent de onderliggende methodologische concepten en kwalitatieve onderzoekstechnieken.
 • De student kan correct een criminologische probleemstelling en de hieruit voortvloeiende onderzoeksvragen formuleren, gebruik makend van wetenschappelijke literatuur en bronnen zoals aangeleerd in de opleiding.
 • De student kan een gepast opzet uitwerken voor kwalitatief onderzoek en beargumenteerde keuzes maken voor dataverzameling en -analyse. De student kent de voor- en nadelen van verschillende werkwijzen en kan keuzes beargumenteren.
 • De student kent de ethische overwegingen die gelden bij kwalitatief criminologisch onderzoek, kan op een ethisch correcte manier data verzamelen, verwerken en rapporteren.
 • De student kent individueel de principes van kwalitatieve data-analyse, kan deze toepassen en kan bijdragen aan groepswerk in fucntie van het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek.
 • De student toont aan dat deze zelfstandig in een iteratief proces kan coderen, structureren en analyseren.
 • De student kan kritisch reflecteren en rapporteren over de kwaliteit van het onderzoeksproces, de gemaakte methodologische keuzes, ethische aspecten en de gevonden resultaten.
 • De student kan de eigen analyse kaderen binnen een bredere wetenschappelijke context.
 • De student kan mondeling en schriftelijk rapporteren over kwalitatieve onderzoeksbevindingen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 40% van het eindcijfer

ZELF Paper bepaalt 60% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen Schriftelijk met een wegingsfactor 40 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie ZELF Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

 • WPO Paper met een wegingsfactor 60 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het HOC wordt beoordeeld via een schriftelijk examen met open vragen. Het WPO wordt beoordeeld op basis van de voortgang van het werk tijdens het jaar, bijdrage aan het groepsproces en een individueel in te dienen paper. Gedetailleerde uitleg over de verwachtingen van het WPO en verwijzingen naar tweede zittijd bij het niet indienen van deelopdrachten wordt gegeven in de Studiewijzer die beschikbaar wordt gesteld via Canvas aan de start van de lessenreeks.

De resultaten van het HOC wegen voor 40% van het totaalcijfer, die van het WPO voor 60%. Indien de student op het deel HOC minder dan 8 op 20 haalt of op het deel WPO niet geslaagd is (minder dan 10/20), kan deze niet slagen voor het opleidingsonderdeel als geheel en zal de laagst ongewogen score van één van beide examenonderdelen als eindresultaat voor het hele OO gelden.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 1
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 3
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 4
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 5