12 ECTS credits
300 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021120CNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten minstens 60 ECTS-credits op bachelorniveau behaald hebben en zijn geslaagd voor "Theoretische criminologie en victimologie". Hiernaast is de student ingeschreven in "Kwalitatief Criminologisch Onderzoek" en "Bachelorproef". Of de student is ingeschreven in een verkort traject en geregistreerd voor "Kwalitatief Criminologisch Onderzoek" en "Bachelorproef" als deze opleidingsonderdelen in het traject voorkomen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Criminologie
Onderwijsteam
Kristel Beyens (titularis)
Sofie Van den Bussche
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
10 contacturen Lecture
300 contacturen Practical exercises
70 contacturen Self study
Inhoud

De student loopt 300 u stage op een criminologisch relevante plaats tijdens het tweede semester van derde bachelor. De stage wordt goedgekeurd door de stagecommissie. De student observeert kritisch en neemt zo veel mogelijk deel aan de dagelijkse activiteiten op de stageplaats. Het doel van de stage is om theoretische kennis naar de praktijk te vertalen en om de student te oriënteren op de arbeidsmarkt. Tijdens een stage kan relevante werkervaring opgedaan worden en waardevolle contacten gelegd.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Stagewijzer, Kristel Beyens en Anneke Evenepoel, Canvas
Bijkomende info

Een stagewijzer met alle concrete informatie wordt ter beschikking gesteld via CANVAS.

De student wordt ter plaatse begeleid door een stagemeester en vanuit de VUB door een stageleider.

De zoektocht naar een stage start in tweede bachelor tijdens het informatiemoment voor de studenten. De student neemt bij voorkeur in tweede bachelor  en uiterlijk op 15 oktober van derde bachelor zelf contact op met de stagecoördinator om de stageprocedure op te starten. Meer informatie wordt verschaft in de stagewijzer op Canvas.

In het eerste semester van derde bachelor worden colleges gegeven om de student voor te bereiden op de stagepraktijk en het schrijven van de stagereflectienota.

Stagevervangende opdracht:

Studenten die werkzaam zijn in het criminologische werkveld of die over relevante criminologische werkervaring beschikken kunnen een stagevervangende opdracht maken. Het criminologische professionele werkveld waarin zij werkzaam zijn wordt dan als stageplaats beschouwd. Zij dienen een gemotiveerde aanvraag in bij de voorzitter van de stagecommissie Prof. Kristel Beyens (Kristel.Beyens@vub.be) en bij de stagecoördinator om een stagevervangende opdracht te verrichten. Deze aanvraag wordt ingediend door middel van een formulier dat op Canvas wordt ter beschikking gesteld en dit uiterlijk  15 oktober van het academiejaar waarin de opdracht wordt vervuld.

De werksstudent die deeltijds studeert, dient de aanvraag in uiterlijk in jaar 2 van derde bachelor.

Op basis van deze aanvraag verleent de voorzitter van de stagecommissie een officiële toestemming om de stagevervangende opdracht te vervullen.

In de stagevervangende opdracht wordt via een individueel te bepalen opdracht de praktijk getoetst aan de theorie. De student wordt begeleid in de verdere uitwerking van de stagevervangende opdracht door een begeleider van de VUB..

Meer details over de inhoud van de aanvraag en de stagevervangende opdracht zijn terug te vinden in de Stagewijzer die kan geraadpleegd worden op CANVAS.

Verkorte stage:

Werkstudenten ZONDER relevante criminologische werkervaring of studenten die in het kader van een eerdere opleiding reeds stage liepen binnen een criminologisch relevante setting, kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen tot VERKORTE stage bij de voorzitter van de stagecommissie Prof. Dr. Kristel Beyens (Kristel.Beyens@vub.be) en de stagecoördinator. Deze aanvraag wordt ingediend door middel van een formulier dat op Canvas wordt ter beschikking gesteld en dit uiterlijk 15 oktober van het academiejaar waarin de opdracht wordt vervuld

Alle studenten krijgen een persoonlijke stageleider toegewezen.

Alle documenten worden ingediend uiterlijk 31 MEI of op de eerstvolgende werkdag in geval van deelname aan eerste zittijd en uiterlijk op 16 AUGUSTUS of de eerstvolgende werkdag in geval van deelname aan tweede zittijd.

De coördinator en de stagebegeleider zijn het eerste aanspreekpunten voor studenten ivm de stages.

In de loop van het tweede en derde bachelorjaar worden hoorcolleges en informatie- en intervisiesessies georganiseerd in het kader van de voorbereiding en de opvolging van de stage. Deelname aan deze sessies is verplicht.

Daarnaast wordt er individuele begeleiding voorzien door de stagemeester (ter plaatse) en de stageleider (VUB).

Het is mogelijk om stage te lopen in het buitenland of in een Franstalige criminologische setting in België. In het geval van een buitenlandse stage wordt er een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de student verwacht. De voorbereiding start in het tweede bachelorjaar.

Het volgen van dit opleidingsonderdeel onder de vorm van een creditcontract is uitgesloten.

Leerresultaten

Algemene competenties

 • Afgestudeerden hebben kennis van en inzicht in de rol en de werking van de diverse actoren in de strafrechtsbedeling.
 • Afgestudeerden gaan respectvol om met de emotionele aspecten van de bestudeerde fenomenen.
 • Afgestudeerden beheersen vakspecifieke terminologie.
 • Afgestudeerden kunnen begrijpelijk en op een kritische wijze mondeling communiceren over een theoretisch of praktijkgericht criminologisch relevant onderwerp, zowel naar vakgenoten als naar leken
 • Afgestudeerden kunnen zelfstandig en in team functioneren in een criminologisch relevant werkdomein.
 • Afgestudeerden kunnen theoretische inzichten uit de opleiding toetsen aan de criminologische praktijk van het werkveld.
 • Afgestudeerden kunnen creatief en oplossingsgericht denken.
 • Afgestudeerden zijn in het Nederlands schriftelijk en mondeling taalvaardig.
 • Afgestudeerden hebben een geïnteresseerde, leergierige en zelfstandige ingesteldheid t.a.v. kennisvergaring en –opbouw.
 • Afgestudeerden gaan respectvol om met de emotionele aspecten van de bestudeerde fenomenen.
 • Afgestudeerden bezitten een grote belangstelling en gevoeligheid voor maatschappelijke en criminologische onderwerpen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Praktijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen praktijk met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Tijdens de stage dient de student de volgende documenten op te stellen:

 • Stageplan;
 • Intervisienota;
 • Stagereflectienota met een overzicht van de gepresteerde uren, een theoretische reflectie, een analyse van de verwachtingen, een zelfreflectie en een reflectie over de meerwaarde van de criminoloog. De stagereflectienota wordt ENKEL aan de stageleider van de VUB overhandigd (en niet aan de stagemeester).

Alle informatie over vorm en inhoud van deze documenten is terug te vinden in de stagewijzer, die beschikbaar wordt gesteld via het leerplatform CANVAS.

Het niet-tijdig indienen van deze documenten wordt gesanctioneerd met een verlies van 1 punt op de totaalscore.

Evaluatie stagepraktijk:

De stageleider gaat ter plaatse en de stagepraktijk wordt  geëvalueerd met de stagemeester op basis van standaardrichtvragen. Dit evaluatie-gesprek gebeurt in aanwezigheid van de student - stagiair. De evaluatie ter plaatse dient plaats te grijpen voor de bijeenkomst van de stagecommissie tijdens de zittijd. De beoordeling van de stagemeester is richtinggevend. De stagecommisie bepaalt de  uiteindelijke punten.

Verdeling punten:

 • 60% op stagepraktijk
 • 40% op stagereflectienota

Er is geen tweede zittijd mogelijk voor de stage. Voor studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel stage beslist de stagecommissie of er al dan niet een nieuwe stage wordt aangevraagd of dat er een bijzondere stage-gerelateerde opdracht wordt opgelegd. De stagecommissie bepaalt in dat geval de inhoud en de omvang van die opdracht.

Bij ontbreken van de stagreflectienota en het stageplan zal de stagecommissie dit beoordelen als “geen deelname” aan het opleidingsonderdeel.

Evaluatie stagevervangende opdracht:

 Hier doen zich twee mogelijkheden voor:

 1.      Studenten die tewerkgesteld zijn in een criminologisch relevante setting zijn vrijgesteld voor 9 SP. Zij schrijven een STAGEVERVANGENDE OPDRACHT over een in overleg met de stageleider gekozen thema dat betrekking heeft op hun werkpraktijk (3 SP). 
 2.      Studenten die NIET tewerkgesteld zijn in een criminologisch relevante setting doen een OBSERVATIESTAGE van 70 uur op een criminologisch relevante plaats. Ze dienen een STAGEPLAN en EEN STAGEREFLECTIENOTA in.

Verdeling punten:

 • 60% op stagereflectienota
 • 40% op stageplan

De student die de regel van het beroepsgeheim schendt, stelt zich bloot aan tuchtrechtelijke sancties vanwege de universiteit. Ook aan het niet nakomen van andere verplichtingen voor de student kunnen tuchtrechtelijke sancties verbonden worden.

De student die niet heeft voldaan aan de stageverplichtingen, kan het diploma van Bachelor in de Criminologische Wetenschappen niet behalen.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 2
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 4
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 5