3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 2021227BNW voor werkstudenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
GERONTOLOGIE: Voor studenten in het schakel- of voorbereidingsprogramma gerontologie geldt: Je hebt 'Statistiek toegepast op de gezondheidszorg' gevolgd, alvorens 'Kwantitatieve dataverwerking- en analyse' op te nemen. GEZONDHEIDSZORG: ‘Kwantitatieve dataverwerking en -analyse’ opnemen houdt in dat je gelijktijdig ‘Statistiek toegepast op de gezondheidszorg’ en ‘Methoden en technieken van de sociale gezondheidswetenshappen’ volgt of reeds geslaagd bent voor ‘Statistiek toegepast op de gezondheidszorg’ en ‘Methoden en technieken van de sociale gezondheidswetenshappen’ WISKUNDE. Voor studenten in de bachelor wiskunde en data science geldt: Je hebt 'Inleiding tot de statistiek' en 'Kanstheorie' gevolgd, alvorens 'Kwantitatieve dataverwerking- en analyse' op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Verantwoordelijke vakgroep
Gezondheidswetenschappen
Onderwijsteam
Joachim Cohen (titularis)
Susanne Blotwijk
Tim Pauwels
Onderdelen en contacturen
12 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

De cursus behandelt statistische methoden aanwezig bij de verwerking van empirische gegevens. Alle hoofdstukken worden geïllustreerd met echte datasets komende uit wetenschappelijke studies in de medische discipline waarbij de dataverwerking zal gebeuren m.b.v. het statistische pakket SPSS. Hierbij bakenen we volgende onderwerpen af:

1. One-way Variantieanalyse volgens Fisher, Welch en Scheffé.

               Variantieanalyse is een verzamelnaam van technieken waarvoor verschillende versies bestaan. De versie die men dient te gebruiken hangt af van de onderzoeksvraag en eigenschappen van de data. In dit hoofdstuk behandelen we de 3 meest voorkomende variantie-analyses en passen deze toe op effectieve datasets.

2. Multi-way variantieanalyse

               Een onderzoeksvraag vraagt typisch om verschillen tussen groepen te detecteren. In praktische omstandigheden zijn de verschillende groepen niet de enige variabele die de data mogelijk beïnvloed, ook persoonlijke informatie die de facto bijkomende groepen definiëren die ons mogelijk minder interesseren zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomensniveau, ... kunnen de conclusies beïnvloeden. Deze invloeden heten we stoorfactoren of confounders en de variantieanalyse uit het vorige hoofdstuk moeten we in aanwezigheid van stoorfactoren voor deze bijkomende invloeden corrigeren.

3. Niet-parametrische toetsen

               Tot nu toe werden alleen toetsen bestudeerd die onderstellen dat data normaal verdeeld is. In praktijk is dit vaak niet te motiveren of onjuist waardoor de toesten niet langer toegepast mogen worden. In dit hoofdstuk gaan we alternatieven bestuderen voor de t-toetsen en one-way ANOVA vanuit een zogenaamd niet-parametrisch standpunt.

4. Factoranalyse

               Bij het afnemen van vragenlijsten is elke vraag een variabele met een antwoord per persoon. Bijgevolg levert dit een aanzienlijke hoeveelheid variabelen op. Echter worden vragen zo opgesteld dat eenzelfde onderliggende onderzoeksvraag m.b.v. verschillende vragen vanuit verscheiden hoeken bevraagd wordt, deze antwoorden moeten dan gezamelijk geanalyseerd worden om eenduidige conclusies te kunnen trekken betreffende de onderzoeksvraag. Een factoranalyse zal de afhankelijkheid tussen de vragen (i.h.b. de antwoorden erop) bestuderen en deze herleiden tot enkele vragen die onmiddellijk in verband staat tot de onderzoeksvraag. In dit geval zullen de vragen uit de vragenlijst die verband houden met dezelfde onderzoeksvraag samengenomen worden in 1 vraag die de verschillende nuances en perspectieven van de individuele vragen in rekening zal brengen. 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : PowerPoint slides gebruikt tijdens de hoorcolleges. Deze worden ter beschikking gesteld, Canvas
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : het kwantitatieve gedeelte ook achtergrondteksten beschikbaar, Canvas
Handboek (Aanbevolen) : Essential Medical Statistics, B. Kirkwood and J. Sterne, 2de, wiley - Blackwell, 9780865428713, 2003
Handboek (Aanbevolen) : Discovering Statistics Using IBM SPSS, Field, 5de, Sage Publications, 9781526419521, 2018
Bijkomende info

De cursus volgt grotendeels het handboek:

B. Kirkwood, 'Essentials of Medical Statistics'  Blackwell Scientific    Publications. (ISBN 9780865428713 )

A. Field, "Discovering statistics using SPSS", 3rd Edition, Sage, 2009.

Cursusnota's zijn digitaal beschikbaar op Canvas.

Leerresultaten

Algemene competenties

De student leert op basis van de competenties verworven in een eerdere inleidende cursus statistiek om die vaardigheden uit te breiden naar steekproeven zoals deze voorkomen in wetenschappelijk onderzoek. De cursus leert de student een kritisch en onderzoekende houding aan te nemen t.a.v. data en dataverwerkingsmethoden opdat de student de juiste methode kan kiezen om een specifieke steekproef te verwerken en te analyseren.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen kwantitati met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Voor het onderdeel kwantitatief onderzoek (hoorcollege en werkcollege):

Aanvullende info mbt evaluatie

Het examen is schriftelijk waarbij de student gebruik mag maken van de theoriecursus - de syllabus en slides waaraan handgeschreven nota's toegevoegd werden. 

Het examen omvat 10 vragen die betrekking hebben op een bijgevoegde dataset. De dataset werd reeds vooraf verwerkt waarbij de resultaten van SPSS in een bijgevoegde appendix ter beschikking van de student wordt gesteld. De 10 vragen die handelen over de dataset, kunnen opgelost worden met behulp van de appendix. Elke vraag staat precies op 1 punt waarbij deelpunten mogelijk zijn.

De vragen leveren een overzicht van een typische structuur voor een data-analyse met de fases: exploratieve met inbegrip van de factoranalyse, konfirmatorische en residuele analyse ter controle van de voorwaarden. Vragen die betrekking hebben op de exploratieve fase bekomen een gewicht van 0.75, konfirmatorische fase bekomen een gewicht 1.05 en de vragen die de voorwaarden controleren bekomen een gewicht 1.2. Het aantal vragen per fase is ongeveer gelijkmatig verdeeld.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in het management, zorg en beleid in de gerontologie: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in het management, zorg en beleid in de gerontologie: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg: Standaard traject