5 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021626BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Omwille van specifieke risico’s en veiligheidsredenen, moeten studenten bachelor biologie geslaagd zijn voor ‘Labovaardigheden in biologie’, alvorens dit opleidingsonderdeel te kunnen opnemen. Om dit opleidingsonderdeel te kunnen opnemen, moeten studenten bachelor bio-ingenieurswetenschappen gelijktijdig het opleidingsonderdeel ‘Algemene en Moleculaire Genetica, inclusief seminaries bio-ethiek’ opnemen of moeten ze reeds geslaagd zijn voor ‘Algemene en Moleculaire Genetica, inclusief seminaries bio-ethiek’. 'Microbiologie’ opnemen houdt in dat studenten bachelor bio-ingenieurswetenschappen en studenten schakel Biologie gelijktijdig ‘Biochemie’ volgen of reeds geslaagd zijn voor ‘Biochemie’.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Eveline Peeters (titularis)
Indra Bervoets
Janne Swinnen
Karl Jonckheere
Onderdelen en contacturen
39 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Deze cursus zal studenten introduceren in de fascinerende wereld van micro-organismen vanuit verschillende standpunten (moleculair, cellulair, biochemisch en ecologisch). De nadruk zal gelegd worden op i) de microbiële en virale diversiteit en hoe deze in verband staat met evolutie en ii) op de connectie tussen fysiologie en de ecologische context. Eerst zullen we microbiële celmorfologie bespreken, waarna de moleculaire structuur van de microbiële celenvelop en van inclusie- en oppervlaktestructuren ontrafeld wordt evenals de structuur van virussen. Vervolgens bespreken we microbiële groei vanuit een individueel en populatie-standpunt en leren we hoe groei beïnvloed wordt door omgevingsfactoren zoals temperatuur, pH en zuurstof. De oorsprong van het leven komt aan bod, net als de evolutie van micro-organismen, gevolgd door een inleiding in fylogenetica. Dit zal in verband gebracht worden met systematiek-methoden om micro-organismen te identificeren en klassificeren. Een groot deel van de cursus zal gewijd zijn aan concepten van microbieel metabolisme en het bespreken van energie-generatie (chemo-organotrofie, chemolithotrofie, (an-)aerobe respiratie, fermentatie, (an-)oxygene fotosynthese), stikstof- en koolstoffixatiestrategiën evenals gespecialiseerde microbiële metabolismen (methanotrofie, methanogenese, acetogenese, annamox). Voorbeelden die de metabolische en fysiologische diversiteit van micro-organismen illustreren zullen besproken worden in de context van hun habitats. Tot slot, zullen we de ecologische rol bekijken van micro-organismen door het bespreken van koolstof-, stikstof- en zwavel-nutriëntcycli. Doorheen de cursus zullen studenten vertrouwd gemaakt worden met microbiologische onderzoeksmethoden die verband houden met de verschillende onderwerpen van de cursus (bv. microscopie, fylogenetische analyse) en zullen ze bewust gemaakt worden van het belang van micro-organismen vanuit medisch, landbouwkundig en biotechnologisch standpunt. In het praktische luik van de cursus worden theoretische principes geïllustreerd en leren we praktische vaardigheden voor de isolatie, identificatie en manipulatie van micro-organismen.

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Brock Biology of Microorganisms, Madigan, Martinko, Bender, Buckly & Stahl, 16de, Pearson, 9781292404790, 2021
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides Powerpoint presentaties, Eveline Peeters
Handboek (Aanbevolen) : Prescott's Microbiology, Willey, Sherwood & Woolverton, 12de, McGraw Hill, 9781265123031, 2023
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Practicumhandleiding
Bijkomende info

Studenten dienen verplicht aanwezig te zijn bij de practica.

Leerresultaten

Algemene competenties

Studenten kunnen microbiologische begrippen definiëren.

Studenten kunnen moleculaire en cellulaire (sub-)structuren van micro-organismen beschrijven en schematisch weergeven.

Studenten kunnen microbiële metabolische processen omschrijven, energie- en redoxomzettingen aanduiden en verschillen en gelijkenissen benoemen tussen verschillende metabolische reactiewegen.

Studenten kunnen uitleggen op welke manier de fysiologie en het metabolisme van micro-organismen in verband staat met hun omgeving en habitat en ze kunnen nutriëntcycli schematisch tekenen.

Studenten kunnen de meest geschikte onderzoeksmethode voorstellen voor een microbiologische onderzoeksvraag en kunnen dit voorstel verantwoorden.

Studenten kunnen technieken uitvoeren die eigen zijn aan microbiële onderzoeksexperimenten rekening houdend met regels van bioveiligheid (o.a. steriel werken en nauwkeurig pipetteren).

Studenten kunnen resultaten van microbiële experimenten interpreteren en uitleggen in het kader van microbiële fysiologie.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 60% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 20% van het eindcijfer

WPO Verslag bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen met een wegingsfactor 60 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie WPO Verslag dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk practicum-verslag met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Niet van toepassing.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel cel- en genbiotechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel chemie en bioprocestechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Startplan
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: geografie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: chemie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: fysica (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: wiskunde (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (120 ECTS, Etterbeek)
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel onderwijs
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel onderwijs
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderwijs
Schakelprogramma Master of Science in de biologie: Ecologie
Schakelprogramma Master of Science in de biologie: Molecular&Cellular LifeScience