3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021638BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I’ en 'Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II' en 'Fysica: inleiding mechanica' en 'Thermodynamica' gevolgd, alvorens ‘Mechanische en thermische bewerkingen’ op te nemen. 'Mechanische en thermische bewerkingen’ opnemen houdt in dat je gelijktijdig ‘Warmte- en stromingsleer: basisbegrippen’ volgt of reeds geslaagd bent voor ‘Warmte- en stromingsleer: basisbegrippen’.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Joeri Denayer (titularis)
Fréderick Matheuse
Onderdelen en contacturen
24 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Deze basiscursus over eenheidsbewerkingen omvat de klassieke mechanische en thermische bewerkingen. Het principe, de berekening, de praktische uitvoering worden telkens beschreven.

De fundamentele aspecten (thermodynamica, stroming, warmte- en massa-overdracht) van de meest voorkomende mechanische en thermische bewerkingen in de chemische proces- en biotechnologie worden behandeld (distillatie, filtratie, centrifuges, cyclonen, bezinken, verdampen, drogen, kristallisatie). Eenvoudige modellen worden toegepast op een hele reeks van eenheidsbewerkingen, met als doel een methodiek aan te reiken die de student in staat stelt om inzicht in de werking van chemische processen en sequenties van eenheidsbewerkingen te verwerven, te analyseren en te optimaliseren.

 

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Mechanische en thermische bewerkingen, Eigen notas, Joeri Denayer, VUB, 2220170005287, 2018
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : De slides van de hoorcolleges, Canvas
Bijkomende info

Eigen syllabus beschikbaar in de Standaard Student Shop. 

De slides van de hoorcolleges zijn beschikbaar op Canvas.

Naslagwerk: 
J.M. Coulson & J.F. Richardson
Chemical Engineering Vol 1-6
Pergamon, Oxford 1990.

Leerresultaten

Algemene competenties

 

- Modellen en balansen voor eenheidsbewerkingen in de chemische industrie opstellen, gebaseerd op fundamentele aspecten van de thermodynamica, stroming, warmte- en massa-overdracht.

- De werking van toestellen gebruikt in zulke eenheidsbewerkingen aan de hand van schema’s en tekeningen verklaren.

- De relatie tussen operationele parameters en gedrag en performantie van geselecteerde eenheidsbewerkingen (distillatie, filtratie, centrifugatie, krisallisatie, drogen, verdampen) verklaren.

- De werking van chemische processen en sequenties van eenheidsbewerkingen analyseren en te optimaliseren.

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen theorie met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: schriftelijk & mondeling examen over de leerstof zoals behandeld tijdens de hoorcolleges

Aanvullende info mbt evaluatie

- Examen over de theoretische aspecten van de cursus, waarbij kennis en inzicht worden afgetoetst.

- deelname aan WPO is verplicht. Bij ongewettigde afwezigheden tijdens de praktische WPO’s wordt het cijferverlies pro rata de afwezigheden aangerekend. Bij ongewettigde afwezigheid tijdens praktische WPO’s kan deelname aan het examen geweigerd worden.

- Deelcijfers voor het examen WPO (oefeningen) en WPO praktijk worden, indien de student minstens de helft van de punten behaalt (voor dit onderdeel), overgedragen naar de tweede zittijd en naar het eerstkomende academiejaar. Afstand doen van deelcijfers is niet mogelijk.

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel cel- en genbiotechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel chemie en bioprocestechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Startplan