3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 2022126ANW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Verantwoordelijke vakgroep
Gezondheidswetenschappen
Onderwijsteam
Michel Deneyer (titularis)
Audrey VAN SCHAREN
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
Inhoud

Dit OO gaat in op de “ethische dimensies” bij het managen en beleidsproces van gezondheidszorg. Het OO leidt in op de ethische basisprincipes van rechtvaardige zorgen (sociale rechtvaardigheid) en maakt een overzicht van ethische denkkaders over waardengedreven keuzes in de zorg op verschillende niveaus: (1) de zorgrelatie, (2) de zorgorganisaties, en (3) het niveau van het beleidsmatig aansturen van zorgsystemen en (4) de samenleving. Het OO beoogt studenten in te leiden in inzichten om vanuit een zorgethische invalshoek en door middel van een wetenschappelijke houding een beargumenteerde visie te ontwikkelen die actief bijdraagt aan de verbetering van het management en beleid in de zorg

Het OO leidt in op verschillende ethische theorieën. In het OO wordt ingegaan op specifieke ethische overwegingen bij de beleidsmatige organisatie van het zorgsysteem (rechtvaardiheid, autonomie, solidariteit,…) als ook op ethische aspecten die uiteen kunnen lopen per subsector (ouderenzorg, psychiatrie, chronische zorg, zorg voor kinderen en adolescenten,…) of bij meer punctuele topics (fertiliteit, levenseinde, zwangerschaponderbreking, leefstijddifferentiatie en eigen verantwoordelijkheid, ethiek van digitalisering in de zorg, de ethische reflectie rond alternatieve geneeskunde, etc…). De keuze van de topics varieert per academiejaar

Bijkomende info

.....

Leerresultaten

Algemene competenties

De student:

-Kent de hoofdlijnen en hoofdbegrippen van het brede concept zorgethiek (dat breder is dan medische ethiek of bio-ethiek) en verschillende ethische benaderingen

-Heeft kennis van en inzicht in ethische veronderstellingen bij beleid en organisatie in zorg

-Heeft kennis van en inzicht in intercultureel-ethische benaderingen van vraagstukken in de gezondheidszorg en begrijpt en heeft inzicht op welke manier levensbeschouwelijke, ethische en spirituele tradities relevant zijn voor de organisatie van de zorg

-Kan wetenschappelijke (internationale) literatuur rond ethische thema’s lezen, begrijpen, analyseren, en argumentatieve posities vergelijken;

-kan een zorgethische opvatting presenteren en daarover op academisch niveau discussieren en kan  op maatschappelijk en beleidsniveau een beargumenteerde opvatting over zorg en welzijn naar voren te brengen en die relvenat maken voor management en beleid van zorg;

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen Mondeling met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen: Het OO wordt mondeling beoordeeld op basis van de verworven theoretische kennis en op basis van het verworven zorgethisch inzicht om gezondheidszorgproblemen aan te kaarten

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Schakelprogramma Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg: Standaard traject