6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4022231DER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Metajuridica
Onderwijsteam
Frederik Dhondt (titularis)
Raphaƫl Cahen
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
26 contacturen Lecture
90 contacturen Self study
Inhoud

Dit vak behandelt thema’s uit de geschiedenis van het publiekrecht en het internationaal recht (verdragen, oorlog en vrede, allianties, diplomatie, constitutionele ordening). Het doel van het vak is niet de loutere kennisoverdracht, maar het aanbrengen van juridisch inzicht aan de hand van historische voorbeelden. Een eerste partim (8 uur) bestaat uit een overzicht van de volkenrechtelijke literatuur van de middeleeuwen tot vandaag. Capita selecta worden met de studenten gelezen en actief becommentarieerd. Dit vereist voorbereiding. Een tweede partim (8 uur) behandelt casussen uit het Europese machtsevenwicht in de zeventiende en achttiende eeuw, aan de hand van uitgegeven verdragen en diplomatieke correspondentie. Een laatste partim (8 uur) behandelt het Europese machtsevenwicht in de negentiende eeuw, met een sterke aandacht voor het Congres van Wenen (1814-1815).

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Reader/ Teksten, Canvas
Bijkomende info

De student kan bij aanvang van het semester een thema kiezen waarover wordt gepresenteerd en een paper geschreven. 

Leerresultaten

Standaard

Dit opleidingsonderdeel is een reflectie-onderdeel, en heeft dus vooral tot doel om analyse, kritische evaluatie en synthese van nieuwe inzichten te stimuleren, opgebouwd uit inzicht, verworven in het kader van de interactieve hoorcolleges.

Als reflectie-opleidingsonderdeel biedt het vak rechtsgeschiedenis een historisch perspectief op materie die in de Bachelor- en Masteropleiding op een positivistische manier is behandeld. Uitgaande van een studie van primaire bronnen (verdragen, diplomatieke correspondentie, privé-correspondentie) construeren de titularissen van onderuit op interactieve wijze met de studenten de rol van het recht in diplomatieke onderhandelingen, en de plaats van het recht in de geschiedenis van zowel macht als ideeën. Dit leidt, vanuit de structurele verschillen tussen internationaal recht en het privaatrecht als matrix van de Europese rechtscultuur, tot een algemenere reflectie over rechtsbronnen en normativiteit.

De studenten moeten in staat zijn om:

  1. De belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van het volkenrecht aan te duiden
  2. De verschillende standpunten te identificeren bij conflicten tussen internationaal recht en grondwettelijk recht in de besproken casussen
  3. Kritisch om te gaan met de beschikbare literatuur en primaire bronnen

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieƫn:
HOC Presentatie bepaalt 25% van het eindcijfer

HOC Paper bepaalt 75% van het eindcijfer

Binnen de categorie HOC Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Student presenteert met een wegingsfactor 25 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie HOC Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Student schrijft korte paper met een wegingsfactor 75 en aldus 75% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Dit opleidingsonderdeel wordt beoordeeld aan de hand van permanente evaluatie. 25% staat op mondelinge presentatie, 75% op een geschreven paper.

Bij het begin van het semester worden de themata voor de bijeenkomsten aangekondigd. Studenten schrijven zich in voor een onderwerp, presenteren 15 minuten en schrijven tegen het einde van het semester een wetenschappelijke paper van 2000 tot 2500 woorden (excl. voetnoten) uit.

 

Criteria voor evaluatie zijn (zowel voor presentatie als paper):

- inhoud (50%): volledigheid en pertinentie van de gekozen invalshoek, originaliteit

- vorm (50%): taalgebruik, structuur en redenering, voor de paper coherente verwijzingsstijl

 

Het is mogelijk de paper en/of presentatie in het Engels of Frans te doen.

Werkstudenten nemen contact op met de titularis om aangepaste modaliteiten vast te leggen rond presentatie en paper (zie evalutie). Alle colleges voor dagstudenten worden opgenomen en beschikbaar gesteld via Panopto.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de rechten: Dual Master in Comparative Corporate and Financial Law
Master in de rechten: burgerlijk en procesrecht
Master in de rechten: criminologie
Master in de rechten: economisch recht
Master in de rechten: fiscaal recht
Master in de rechten: internationaal en Europees recht
Master in de rechten: publiek recht
Master in de rechten: sociaal recht
Master in de rechten: strafrecht
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: rechten (90 ECTS, Etterbeek)