6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 6 met studiegidsnummer 1022682BNW voor werkstudenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding
Verantwoordelijke vakgroep
Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding
Onderwijsteam
Els Consuegra (titularis)
Wim Keyaerts
Franbose de Buijsscher
Yves Blieck
Marijke Van Vlasselaer
Pascale Fierens
Nienke Verwijs
Onderdelen en contacturen
12 contacturen Hoorcollege
8 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
160 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Leerlijn beroepspraktijk 

De studenten begeleiden, als tutor, een individuele leerling/student (tutee) of een klein groepje leerlingen/studenten. Het doel van de begeleiding verschilt afhankelijk van de vraag van de tutee(s) maar kan bijvoorbeeld te maken hebben met het verbeteren van studievaardigheden, het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, het structureren en organiseren van moeilijke leerstof etc.  De totale stageomvang bedraagt 20 uur aan begeleidingssessies (gemiddeld 2 uur aan begeleiding per week). Afhankelijk van de stageplaats kunnen er enkele uren begeleidingssessies wegvallen doordat de student deelneemt aan extra stageplaatsspecifieke trainingsmomenten.   

Studenten met een LIO-statuut voeren een inservice stage van 54 uren uit (LIO-baan). Indien het opdrachtvolume tussen de 200 en 499 lesuren op jaarbasis telt kan het dat de student onvoldoende unieke lesuren kan presteren voor dit opleidingsonderdeel. In dat geval worden bijkomende opdrachten uit het reguliere traject gegeven, a rato van de ontbrekende uren. 

Leerlijn pedagogiek en didactiek 

Verschillende pedagogische inhouden komen aan bod om studenten te ondersteunen bij het ontwerpen en voorbereiden van hun tutoractiviteiten of lessen in het kader van hun LIO-baan. Volgende thema’s komen aan bod: het maken van een eenvoudige lesvoorbereiding, het in kaart brengen van de beginsituatie van individuele leerlingen, het formuleren van leerdoelen, het geven van feedback, communicatievaardigheden, werking van het geheugen, stimuleren van zelfgereguleerd leren, motivatiebevorderende leerkrachtstijlen, taalgericht onderwijs. Verder leren de studenten wat tutoring als vorm van community service learning is: welke soorten tutoring er bestaan en wat de effecten ervan kunnen zijn voor tutee en tutor indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn. 

Leerlijn reflecterend en onderzoekend handelen 

Via ontwerpsessies in kleine groepen krijgen de studenten ondersteuning bij het ontwerpen en uitwerken van hun tutoractiviteiten. Ze stellen zich daarbij op als een 'onderzoekende leraar' en vertalen theoretische kaders uit de leerlijn pedagogiek en didactiek naar concrete praktijkervaringen met het oog op het versterken van de eigen praktijk. 

Voor studenten met een LIO-statuut: via reflectiesessies in kleine groepen analyseren studenten op een systematische manier hun ervaringen met de beroepspraktijk. Ze slagen erin om aangeboden referentiekaders te integreren in de eigen reflectie.  

De sessies worden gestructureerd volgens het kader van GRROW-coaching. Studenten dragen tijdens de sessies actief bij tot de reflectie van medestudenten door coachingsvaardigheden toe te passen (bijv. actief luisteren en exploreren, waarderen en bekrachtigen …). Opdrachten ter voor- en nazorg van de sessies worden opgenomen in het portfolio (bv. leervragen rond beroepspraktijk). Het portfolio is opgebouwd uit vier verschillende thema's: reflectievaardigheden, coachingsvaardigheden, visie en beroepscompetenties. De reflectie aan de hand van deze kaders geeft het persoonlijk ontwikkelingsplan vorm. 

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Wat echt werkt, 29 strategieën voor het onderwijs, Mitchell D., Uitgeverij Pica, 9789493209510, 2022
Handboek (Aanbevolen) : Leren Zichtbaar Maken, Hattie J., Bazalt Educatieve Uitgaven, 9789461182043, 2014
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Beschikbaar via Canvas
Bijkomende info
 • Voor studenten van campussen Anderlecht, Diest en Leuven worden 16 contacturen WPO ingericht, 164u worden gepresteerd als zelfstudie (m.i.v. stage). 
 • Stages kunnen plaatsvinden in vakantieperiodes, lesvrije weken, blokweken en examenperiodes. Deze afwijkingen worden vermeld bij het maken van de afspraken met stageplaatsen. 
 • In dit opleidingsonderdeel wordt gewerkt aan een geïntegreerde set van competenties. In de leerlijn beroepspraktijk wordt de integratie van de leerresultaten uit de andere leerlijnen beoogd.  
 • Er wordt verwacht dat studenten alle lessen binnen dit OO bijwonen om zich maximaal op de praktijk te kunnen voorbereiden. 
Leerresultaten

Algemene competenties

Opleidingsspecifieke leerresultaten 

1, 3, 7, 8, 13, 14 

Doelen 

Leerlijn beroepspraktijk 

 1. De student geeft blijk van een open en leergierige ingesteldheid en een professionele attitude (m.i.v. planning/ voorbereiding van en communicatie over de tutorstage).  
 2. De student kan een eenvoudige lesvoorbereiding maken voor een individuele lerende waarin beginsituatie, leerdoelen en leeractiviteiten geëxpliciteerd en op elkaar afgestemd zijn. 
 3. De student kan de verschillende typen kenmerken die het leren van een individuele lerende beïnvloeden identificeren en in kaart brengen. 
 4. De student brengt de beginsituatie van de individuele lerende op een intersectionele en waarderende manier in kaart. 
 5. De student kan leerdoelen formuleren voor een individuele lerende. 
 6. De student kan gepaste leeractiviteiten kiezen en ontwerpen die aansluiten bij de beginsituatie en de leerdoelen van de individuele lerende. 
 7. De student kan het communicatieproces met de individuele lerende met behulp van gerichte interventies ondersteunen: bv. actief luisteren, ik-boodschap, afspraken maken ... 
 8. De student kan het leren van de individuele lerende ondersteunen door verschillende vormen van effectieve feedback in te bouwen: feedback op doelen, scaffolding, bekrachtigen. 
 9. De student gaat op een respectvolle manier en discreet om met gevoelige informatie over de leerling/student/leerkrachten/school/begeleiders. 

*Met 'lerende' bedoelen we een individuele leerling of klein groepje leerlingen in het leerplichtonderwijs, een student in het hoger onderwijs of een cursist in het volwassenenonderwijs.  

Leerlijn pedagogiek en didactiek 

 1. De student kan het belang van tutoring en de diversiteit aan tutorpraktijken toelichten vanuit de community service learning theorie. 
 2. De student kan verschillende redenen benoemen waarom het belangrijk is om lesvoorbereidingen te maken. 
 3. De student kan de eigen keuzes en ontwerpen voor de praktijk beargumenteren en kritisch ter discussie stellen aan de hand van de theoretische referentiekaders uit de leerlijn pedagogiek en didactiek. 
 4. De student kan het onderscheid maken tussen meer en minder effectieve vormen van feedback. 
 5. De student kan aan de hand van concrete voorbeelden illustreren hoe een leerling/student kan leren om zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid sturing over het eigen leren in handen te nemen (zelfregulerend leren). 
 6. De student kan bij het ontwerpen van leeromgevingen inspelen op componenten van de motivatiestructuur.  
 7. De student kan aanpassingen aanbrengen in lesontwerpen en -materialen om het taalleerproces bij een leerling/student te ondersteunen (taalgericht vakonderwijs). 
 8. De student kan systematisch vakliteratuur en media in het domein van leraarschap raadplegen en op basis hiervan conclusies formuleren voor de eigen praktijk. 
 9. Leerlijn reflecterend en onderzoekend handelen 
 10. De student geeft blijk van een open en leergierige ingesteldheid en een professionele attitude.  
 11. De student kan het eigen functioneren in de praktijk op een (zelf)kritische manier ter discussie stellen, bijsturen en erover rapporteren. 
 12. De student kan zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling/student. 
 13. De student kan aan de hand van aangereikte referentiekaders actief zoeken naar oplossingen om de eigen praktijk te versterken. 
 14. De student kan concrete vervolgstappen formuleren om de eigen praktijk te versterken. 
 15. De student levert een constructieve bijdrage aan het leerproces van anderen door coachingsvaardigheden toe te passen (actief luisteren en exploreren, waarderen en bekrachtigen). 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Praktijk bepaalt 20% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 80% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Tutorstage met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examen Praktijk:
  Beoordeling van de stage-uitvoering of LIO-praktijk (leerlijn beroepspraktijk). De beoordeling is gebaseerd op een screening van de lesvoorbereidingen en bijhorende didactische materialen en de evaluatieformulieren.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijke matrixoefening met een wegingsfactor 80 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examen Andere:
  Beoordeling van de argumentatie en/of evaluatie van de lesontwerpen op basis van de aangereikte pedagogisch-didactische theoretische referentiekaders in een schriftelijke matrixopdracht.

Aanvullende info mbt evaluatie
 • Bij de evaluatieopdrachten is het gebruik van generatieve AI toegestaan om te ondersteunen mits er op een verantwoordelijke en integere manier gewerkt wordt met deze AI-tools. Elk gebruik van generatieve AI moet op een passende manier worden aangegeven (zie richtlijnen op canvas).
 • In dit opleidingsonderdeel zijn er geen uitsluitingsdeelcijfers.  
 • In geval van doorverwijzing naar de tweede zittijd kan een tekort op praktijk uitsluitend worden ingehaald in een volgende nuttige zittijd (bv. beperkte mogelijkheid tot het uitvoeren van stages tijdens de schoolvakanties). Eventueel kan men deelvrijstellingen behalen voor reeds succesvol afgewerkte onderdelen, maar een tekort op praktijk moet hoe dan ook worden ingehaald in een volgende nuttige zittijd.  
 • Om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel neemt de student deel aan alle onderdelen van de evaluatie. Actieve deelname aan de sessies Reflecterend en Onderzoekend Handelen (ROH) waarin reflectie- en coachingsvaardigheden worden geoefend, is verplicht. Voor ROH wordt een pass/fail evaluatie toegepast. Er kan slechts een eindcijfer worden berekend indien voor elke opdrachtcategorie van de evaluatie een score werd behaald. Niet deelnemen aan één of meerdere opdrachtcategorieën resulteert in de vermelding 'afwezig' (Afw).  
Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de geschiedenis: minor Human Sciences
Bachelor in de geschiedenis: minor Social Sciences
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Profiel profiel Kunstwetenschappen en archeologie
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor onderwijs
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen, minor onderwijs
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Master handelsingenieur: Standaard traject
Master in de toegepaste economische wetenschappen: Standaard traject
Master in de wiskunde: onderwijs
Master in de biologie: ecologie en biodiversiteit
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: agogische wetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: psychologie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gedragswetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: biologie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: geografie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: chemie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: fysica (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: wiskunde (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: computerwetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen: standaard traject (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de economie: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de economie: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Educatieve master in de talen: standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de talen: standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de economie: Standaard traject
Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de gedragswetenschappen: Agogische wetenschappen
Schakelprogramma Master of Science in het basisonderwijs: Standaard traject