12 ECTS credits
306 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4022651ENR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om in te kunnen schrijven voor dit studiedeel moet je geslaagd zijn voor 'Professionele stage in sporttraining en coaching deel I'.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Evert Zinzen (titularis)
Dirk Aerenhouts
Yannick Prevost
Onderdelen en contacturen
0 contacturen Exam
6 contacturen Lecture
50 contacturen Practical exercises
250 contacturen Self study
Inhoud

Dit onderdeel omvat voor 5 studiepunten oftewel 90 uur stage in sportclubs binnen de gekozen specialisatie. Deze stages dienen te verlopen binnen de hoogste divisies van de jeugd (min 30% van de stage-uren) en van de senioren (ook minimum 30% van de stage-uren). Sommige sporten staan afwijkingen toe van de doelgroepen: dit wordt besproken met de titularis.Een permanente stage bij één van deze twee doelgroepen van min. 2 trainingen per week gedurende minstens een 1 seizoen is verplicht en telt mee voor 30u stage.

Deze stageplaatsen worden goedgekeurd door de titularis en de lokale begeleider (mentor) bezit minimaal het trainer A diploma van de VTS. De stages worden voorafgegaan door max. 5uur observatiestages (per gevolgde trainer) waarvan een observatieverslag wordt gemaakt. De stages bestaan naast het geven van (onderdelen) van de training zeker ook het coachen op de wedstrijd. Hiervan worden steeds verslagen gemaakt waar eigen reflectie op het functioneren centraal staat.

De gekozen sportclubs zijn bij voorkeur niet dezelfde als voor de Professionele stage in sporttraining en coaching deel 1. Internationale stages worden aangemoedigd!

Bovendien bevat dit onderdeel Capita Selecta waarin, interuniversitair georganiseerd, gerenomeerde trainers uit binnen- en buitenland hun ervaringen komen delen. Ook hier wordt een verslag van gemaakt en het strekt aanbeveling om de gesuggereerde tips uit te proberen op de stage in de club en de al dan niet bruikbaarheid ervan weer te geven in het stageverslag.

Ten slotte zal voor 4 SP (40u) stage gelopen worden op de centrale federatie. Deze stage dient de werking van de federatie kenbaar te maken en zal bij voorkeur ook bestaan door het training geven op de topsportschool (indien aanwezig) of de organisatie/begeleiding van een trainingskamp aan de elite jeugd of seniors. Ook hiervan worden de kritische reflectieverslagen mee opgenomen in het stageboek.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Trainer A cursus binnen de specialisatiesport
Bijkomende info

De coördinatie van deze stage zal door Yannick Prévost gebeuren.

Neem tijdig met hem contact.

Hij zal voor jou een interne stagebegeleider aanduiden en samen zullen zij met jou de stageplaats zoeken en je daarin verder begeleiden.

Aanwezigheid op de Capita Selecta sessies is 100% verplicht.

Internationale stage wordt ten stelligste aanbevolen. Dit is het enige valabele excuus om een Capita Selecta sessie te missen.

Het werkboek zal alle relevante info bevatten van werk dat je gemaakt hebt gedurende de Master. Op die manier heb je jouw unieke portfolio samengesteld als visitekaartje voor de toekomst.

Leerresultaten

Leerresultaten

Kennen

- De verschillende didactische principes

- In detail de technische (en tactische) aspecten van de keuzesport

- In detail de methodologische opbouw van de techniek (en tactiek) van

de keuzesport

- In detail de opbouw van de sportspecifieke lesfiche (lesvoorbereiding)

en (meer) jaarplanning

- In detail de toepassing van wetenschappelijke onderzoeksresultaten

(uit fysiologie, trainingsleer, biomechanica, psychologie, …) binnen de

keuzesport

 

Kunnen

- Leiding geven in verschillende didactische settings.

- Didactisch handelen toepassen op het niveau van topsporters

- Deelnemen aan de onderwijsorganisatie binnen de federatie/club wat

betreft (meer) jaarplanning, maandplanning, lesplanning

- Leiding gevende situaties plannen, organiseren en evalueren.

- Opstellen volgens de vigerende regels van een lesfiche

- Eigen lessen kritisch evalueren en remediëren

- Fouten detecteren en remediëren op club en (jeugd) topsportniveau

 

Attitudes

- gezonde en sportieve levensstijl promoten en beoefenen ter

bevordering van het goede verloop van de lessen

- initiatief en verantwoordelijkheid nemen

- een open en leergierige mentaliteit bezitten en kritiek en bijsturing

aanvaarden

- bereid zijn te leren uit eigen fouten, ze ook zelf te ontdekken en

hieraan

gericht te werken

- bereid zijn om eigen sterke punten te delen met anderen

- een beleefde en voorbeeldige communicatiestijl hanteren

- afspraken op een punctuele wijze nakomen

- een kritisch wetenschappelijke geest hanteren en zichzelf ivm de

aangeleerde/gebruikte technische, tactische, methodische, didactische

principes voortdurend durven in vraag te stellen en bij te scholen.

- In het algemeen een voorbeeldfunctie uitstralen naar de leerlingen

 

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende leerresultaten van de Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen:

1. heeft gespecialiseerde kennis en inzicht in het domein van de lichamelijke opvoeding,  sport- en bewegingswetenschappen om deze te implementeren (wetenschapper)

4.kan op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig innoverende praktijkvoorstellen uitwerken en evalueren (wetenschapper)

6. kan mondeling en schriftelijk onderzoeksresultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten rapporteren, presenteren en kan deze met hen bediscussiëren (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)

7. kan op een professionele manier bewegingsbevorderende initiatieven evidence-based ontwikkelen, plannen, uitvoeren en evalueren bij groepen en individuen (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)

8.kan nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren, beoordelen en communiceren vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)

9. blijft zich permanent (professioneel) ontwikkelen (zowel op praktisch als theoretisch vlak) door het opvolgen van de actuele wetenschappelijke evidentie en de nieuwe inzichten in het vakgebied (wetenschapper, beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker)

10.heeft inzicht in de markt, het werkveld, de relevante beroepsorganisaties en beleidsorganen, met het oog op een maximale inzetbaarheid in een multidisciplinaire setting (beroepsinnovator, manager)

11. kan ethisch verantwoord leiding nemen en een groep (bege)leiden en aansturen in een (onvoorspelbare) professionele, multidisciplinaire context (educator & coach, manager)

12. kan vanuit een vakoverschrijdende benadering inspelen op de leefwereld en de gezondheidstoestand (fysiek, mentaal en sociaal) van individuen en doelgroepen op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire inzichten (promotor & adviesverstrekker, educator & coach)

14.kan op gefundeerde en kritische wijze beleidsvoorbereidende activiteiten ontwikkelen, beleidsproblemen oplossen en aan het beleid participeren (manager)

15.bezit de interculturele competenties, nodig om als wereldburgers te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen in een duurzame en humane maatschappij (manager, beroepsinnovator)

16.kan op een professionele wijze communiceren met zowel groepen als individuen uit diverse sectoren (manager, promotor & adviesverstrekker)

17.kan holistisch omgaan met de effecten van (prestatie)druk op zichzelf, individuen en in teamverband (manager, educator & coach)

18.kan het vakbelang argumenteren tegenover het beleid en de andere actoren binnen het werkveld (manager, beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker)

 

Bovendien dient de student te beantwoorden aan de competenties van de trainer A bepaald door de VTS in hun generiek competentierooster

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
ZELF Stage bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie ZELF Stage dient men volgende opdrachten af te werken:

  • stage met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

- Evaluatieverslag van stagementor : 20 %

- Evaluatieverslag van universitaire begeleider en/of sporttechnische, didactische en methodische theorie (afhankelijk van volgen VTS cursus) : 20 %

- Evaluatieverslag van de stagecontrole: 20%

- Evaluatie van stageboek met inbegrip van het verslag van de Capita Selecta: 20 %

- Presentatie van je stage ervaringen: 20%

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel sportbeleid en sportmanagement
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderzoeksmatige verdieping
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderwijs