6 ECTS credits
156 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1023265ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Rik Vosters (titularis)
Lauranne Harnie
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
52 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In dit college staan studenten stil bij klanken, woorden en constituenten als de basisbouwstenen van de Nederlandse taal. Zo gaan we dieper in op de fonetiek en fonologie, en bespreken we verschillende manieren om klanken en fonemen in het Nederlands te bestuderen en in te delen, uitgaand van natuurlijk taalgebruik (met o.a. aandacht voor assimilatieverschijnselen, connected speech, en regionale uitspraakvariatie). Vervolgens richten we ons op de morfologie, waarbij we het het woord ook in een breder syntactisch verband plaatsen, met aandacht voor betekenis en pragmatiek. Theoretische concepten worden aan de hand van oefeningensessies en casusonderwijs toegepast en ingeoefend.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Syllabus: Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer, Rik Vosters, VUB, 2220170006130, 2021
Handboek (Aanbevolen) : Basisbegrippen fonetiek en fonologie, H. Smessaert & W. Decoster, 2de, Leuven/Den Haag: Acco., 9789463440516, 2017
Handboek (Aanbevolen) : Morfologie, De woordstructuur van het Nederlands, G. Booij & A. van Santen, 3de geheel herziene druk, Amsterdam: Amsterdam University Press., 9789462986077, 2017
Bijkomende info

De hoorcolleges zijn gebaseerd op de relevante hoofdstukken uit:

Smessaert, H. & Decoster, W. (2017). Basisbegrippen fonetiek en fonologie. Leuven/Den Haag: Acco.  [oudere uitgave uit 2012 kan eveneens gebruikt worden]
Booij, G. & Santen, A. van (2017). Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands. Derde, herziene uitgave. Amsterdam: Amsterdam University Press. [oudere uitgave uit 1998 kan eveneens gebruikt worden]
Studenten kunnen zich indien gewenst een kopie van deze werken aanschaffen via de Student Standaard Bookshop (http://my.vub.ac.be/boeken-en-cursussen). Beide handboeken zijn ook met diverse exemplaren in de bibliotheek van de VUB beschikbaar (800 G SMES 2017; 803.9 H 1 BOOI 98).

Samenvattende en aanvullende slides op basis van de relevante hoofdstukken uit deze werken worden in de loop van het semester en/of in de syllabus ter beschikking gesteld. Daarnaast gelden ook de (digitaal aangeboden) opgegeven extra literatuur, hand-outs en oefeningen uit de hoor- en werkcolleges als verplicht studiemateriaal, en dienen studenten zelf uitvoerig aantekeningen te maken bij de colleges. 

Leerresultaten

Leerdoelstellingen

Studenten kunnen de behandelde basisbegrippen uit de fonetiek en fonologie identificeren en definiëren, en kunnen uitleggen en illustreren hoe diverse Nederlandse klanken en fonemen tot stand komen binnen de spraakketen.

Studenten hebben inzicht in de morfologische structuur van Nederlandse woorden en kunnen de behandelde woordvormingsprocessen uitleggen en illustreren.

Studenten doen de nodige vaardigheden op om geziene en ongeziene taaluitingen vanuit fonetisch, fonologisch, morfologisch en morfosyntactisch oogpunt adequaat te beschrijven en analyseren.

Studenten kunnen in het Standaardnederlands zowel in gesproken als geschreven vorm rapporteren over hun kennis en toepassing van fonetische, fonologische en morfologische basisbegrippen, in een gepast wetenschappelijk register en met een relatief accuraat gebruik van de aangeleerde vakterminologie

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 40% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 30% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 30% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • MondelingExamen met een wegingsfactor 40 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • SchriftelijkExamen met een wegingsfactor 30 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Taak met een wegingsfactor 30 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Studenten die niet deelnemen aan of niets indienen voor één onderdeel van de evaluatie zullen voor dat onderdeel 0/20 behalen.

Deelcijfers kunnen op schriftelijke vraag (voorafgaand aan de examenperiode) van de student worden overgeschreven naar een latere zittijd binnen hetzelfde academiejaar. 

Late indieningen van opdrachten, taken of papers worden via e-mail tot 48 uur na de in het college opgegeven deadline aanvaard. Voor een indiening tot 24 uur na de deadline wordt het behaalde deelcijfer met 15% verminderd, en voor een indiening tussen 24 en 48 uur na de deadline wordt het behaalde deelcijfer met 30% verminderd. Indieningen die meer dan 48 uur na de deadline worden ontvangen, worden niet gequoteerd en worden als nul ingevoerd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de artificiële intelligentie: Standaard traject
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-English (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-German (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-German (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: French-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: French-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Italian-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde: twee talen
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde: één taal
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen: Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft