6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1023601BNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Deutsche Sprache I’ gevolgd, alvorens dit vak op te nemen.​ Als je een verkort programma volgt, kan je dit vak zo opnemen.
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Academisch Centrum voor Taalonderwijs
Verantwoordelijke vakgroep
Academisch Centrum voor Taalonderwijs
Onderwijsteam
Philipp Bekaert
Voorzitter ACTO (titularis)
Onderdelen en contacturen
52 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
128 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Systematische behandeling van de Duitse woordenschat en grammatica met oefeningen. In dit vak worden ook schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid ingeoefend aan de hand van authentiek materiaal en spontaan taalgebruik, waarbij ook relevante kennis over Duitstalige landen wordt verworven. De studenten krijgen de nodige instrumenten voor levenslang leren.

Systematische Behandlung der deutschen Lexik und Grammatik mit Übungen. In diesem Fach werden anhand authentischen Materials und spontaner Sprachverwendung auch Schriftlichkeit und Mündlichkeit geübt, wobei auch landeskundliche Kenntnisse erworben werden. Die Studenten werden mit den nötigen Instrumenten zum lebenslangen Lernen ausgestattet.

Systematic discussion of German vocabulary and grammar with exercises. The focus of this course also lies on practising written and oral proficiency using authentic material and spontaneous speech, also allowing the acquisition of relevant knowledge about German-speaking countries. Students are provided with the tools for life-long learning.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Deutsche Grammatik, Philipp Bekaert & Ralph Bisschops, VUB, 2220170009575, 2022
Handboek (Vereist) : Deutsche Grammatik, Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdspracherwerb., Abraham P. ten Cate; Hans G. Lodder; André Kootte, 2e druk, Coutinho, 9789062834358, 2004
Handboek (Vereist) : Übungsbuch Deutsche Grammatik, Abraham P. ten Cate; Erwin K. De Vries, Coutinho, 9789062834839, 2005
Praktisch cursusmateriaal (Aanbevolen) : Aanvullend studiemateriaal wordt tijdens het werkcollege en via Canvas aangereikt. Zusätzliche Materialien werden im Kurs und über Canvas angeboten. Additional learning material is provided in class and via Canvas.
Bijkomende info

Het werkcollege wordt uitsluitend in het Duits gegeven en vormt een belangrijke bron van input in de doeltaal. Actieve deelname aan de lessen en regelmatig werk zijn onontbeerlijk. Van de student wordt dagelijks actief luisteren én lezen verwacht: de student moet elke dag een Duitstalige kwaliteitskrant lezen (WELT en Süddeutsche Zeitung worden in de VUB-bibliotheek gratis ter beschikking gesteld) en naar een Duitstalig programma luisteren. Laattijdig ingediende taken worden niet aanvaard.

Een student die (nog) niet geslaagd is voor “Deutsche Sprache I” of “Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung” dient contact op te nemen met de docent alvorens zich in te schrijven voor dit vak: het slagen voor “Deutsche Sprache II” impliceert niet dat de student de unieke leerresultaten voor “Deutsche Sprache I” of “Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung” heeft verworven.

Das Seminar wird ausschließlich auf Deutsch unterrichtet und bildet eine wichtige Inputquelle in der Zielsprache. Aktive Teilnahme am Unterricht und regelmäßige Arbeit sind unentbehrlich. Von den Studenten wird tägliches aktives Hören und Lesen erwartet: Studenten müssen jeden Tag eine deutschsprachige Qualitätszeitung lesen (WELT und Süddeutsche Zeitung werden in der VUB-Bibliothek kostenlos zur Verfügung gestellt) und ein deutschsprachiges Programm hören. Verspätet eingereichte Aufgaben werden nicht entgegengenommen.

Wer die Fächer “Deutsche Sprache I” oder “Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung” (noch) nicht bestanden hat, soll vor der Anmeldung zu diesem Fach Kontakt mit dem Dozenten aufnehmen: Das Bestehen des Fachs “Deutsche Sprache II” setzt nicht die Erfüllung der einmaligen Lernziele für die Fächer “Deutsche Sprache I” oder “Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung” voraus.

The class is taught exclusively in German and constitutes an important source of input in the target language. Active participation in class and regular work are indispensable. Active listening and reading is expected from students on a daily basis: every day, students are to read a German-language quality newspaper (WELT and Süddeutsche Zeitung are available free of charge in the VUB library) and listen to a German-language programme. Work submitted late won’t be accepted.

Students who have not (yet) passed the course “Deutsche Sprache I” or “Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung” are to contact the instructor bevor registering fort his course: passing “Deutsche Sprache II” does not imply fulfilling the unique learning requirements for “Deutsche Sprache I” or “Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung”.

Leerresultaten

Algemene competenties

Semester 1: C1.

Semester 2: C2.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 20% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 30% van het eindcijfer

Andere bepaalt 50% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • mondelinge taalvaardigheid met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • grammatica met een wegingsfactor 30 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • permanente evaluatie met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: schrijftaken, woordenschat & projecttaken

Aanvullende info mbt evaluatie

De evaluatie gebeurt via examen en permanente evaluatie. In de eerste examenperiode van de eerste zittijd kan een tentamen georganiseerd worden. Per semester is deelname aan de permanente evaluatie en aan minstens 50% van de colleges vereist om tot het examen/ tentamen te worden toegelaten. De componenten van het studieonderdeel worden in het eerste college toegelicht. Voor elke component dient minstens de helft van de punten te worden behaald. Een student die niet slaagt voor een of meerdere componenten behaalt voor het hele studieonderdeel het cijfer van de component met het laagste resultaat. De evaluatie gebeurt in eerste en tweede zittijd volgens dezelfde criteria en voorwaarden. Het gebruik van generatieve AI om output te genereren voor een evaluatieopdracht is verboden.

Die Benotung erfolgt über Prüfung und regelmäßige Leistungsbeurteilung. In der ersten Prüfungszeit der „eerste zittijd“ kann eine Vorprüfung organisiert werden. Pro Semester ist die Teilnahme an der regelmäßigen Leistungsbeurteilung und an mindestens 50% der Lehrveranstaltungen erforderlich, um zur (Vor)prüfung zugelassen zu werden. Die Bestandteile des Fachs werden in der ersten Lehrveranstaltung erläutert. Für jeden Bestandteil ist die Hälfte der Höchstnote erforderlich. Wer einen Bestandteil nicht besteht, erhält für das ganze Fach die niedrigste Teilnote. Die Benotung erfolgt bei „eerste zittijd“ und „tweede zittijd“ nach gleichen Kriterien und Bedingungen. Der Einsatz generativer KI ist bei jeglicher benoteten Aufgabe verboten.

Evaluation is achieved through examination and regular assessment. A pre-examination can be organised in the first period of the “eerste zittijd”. Per semester, participation in the regular assessment and in at least 50% of the classes is a prerequisite to be allowed to take the (pre-)examination. The components of the course will be explained during the first class. At least half of the highest grade is required for each component. Students who fail one or more components receive the lowest component grade for the whole course. The same assessment criteria and conditions apply to both “eerste zittijd” and “tweede zittijd”. It is forbidden to use generative AI to produce output for any examination or assignment.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-German (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-German (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Schakelprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Arts in de journalistiek: Traject na vooropleiding professionele bachelor in de journalistiek
Schakelprogramma Master of Arts in de journalistiek: Traject na vooropleiding professionele bachelor communicatiemanagement of professionele bachelor secundair onderwijs of professionele bachelor logopedie en audiologie of professionele bachelor sociaal werk
Schakelprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding niet-talige bacheloropleiding
Schakelprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding prof. bachelor communicatiemanagement of prof. bachelor office management of prof. bachelor secundair onderwijs met twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de talen: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde: één taal
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de journalistiek: Traject van 57 studiepunten na een vooropleiding academische bachelor met een andere kwalificatie dan die van academische bachelors die rechtstreeks toegang hebben
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na vooropleiding academische bachelor
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken: Traject na niet-talige masteropleiding