3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1024070ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde en Data Science
Onderwijsteam
Wouter Van Den Haute
Andreas Debrouwere (titularis)
Sam Adriaensen
Leen Demuys
Yarne Tranoy
Onderdelen en contacturen
40 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
15 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Dit studiedeel bestaat uit drie delen:

1) Remediëringstraject
2) Wiskundige Technieken
3) Matlab

Alle studenten volgen de delen Wiskundige Technieken en Matlab. Het deel Remediëringstraject is enkel verplicht voor studenten die niet slaagden voor de ijkingstoets en nog geen (extracurriculair) remediëringstraject volgden.

1) Remediëringstraject
Herhaling en verder inoefenen van de wiskunde uit het secundair onderwijs. Volgende onderwerpen komen aan bod:

Algebra; lineaire algebra; vlakke meetkunde; goniometrie; ruimtemeetkunde; reële functies; analyse.

2) Wiskundige Technieken

Het aanleren van enkele nieuwe wiskundige concepten en daarbij behorende rekenkundige technieken die gebruikt worden in andere studiedelen in het eerste jaar bachelor Ingenieurswetenschappen. Volgende onderwerpen komen aan bod:

Logica en bewijstechnieken; vectorrekening in twee en drie dimensies; scalair product en loodrechte stand; vectorieel product; complexe getallen; functies van meerdere veranderlijken en vectorwaardige functies; partiële afgeleiden; differentiaaloperatoren (gradiënt, divergentie, rotatie); oplossen van eenvoudige types van differentiaalvergelijkingen: de methode van scheiding van veranderlijken en differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten van orde 2.

3) Matlab
Inleiding tot het wiskundig softwarepakket Matlab.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Workshop Wiskunde, Syllabus Wiskundige Technieken, A. Debrouwere, S. Caenepeel, VUB
Cursustekst (Vereist) : Workshop Wiskunde, Syllabus Matlab, A. Debrouwere, S. Caenepeel, VUB
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Remediëringstraject
Bijkomende info

De studenten die verplicht  het remederiëringstraject moeten volgen zijn verplicht aanwezig te zijn op de WPO sessies van het deel Remediëringstraject (zie het luik aanvullende informatie m.b.t. evaluatie voor meer informatie).

Leerresultaten

Algemene leerresultaten

1) Remediëringstraject
Het doel is dat de studenten de wiskunde uit het secundair onderwijs opfrissen en verder inoefenen.

2) Wiskundige Technieken

De bedoeling is de studenten kennis te laten maken met enkele nieuwe wiskundige concepten en daarbij behorende rekenkundige technieken die gebruikt worden in andere studiedelen in het eerste jaar bachelor Ingenieurswetenschappen maar niet of nauwelijks aan bod kwamen in het secundair onderwijs. De nadruk ligt op het kunnen toepassen van deze technieken in oefeningen en eenvoudige vraagstukken.


3) Matlab
Het doel is om de de studenten kennis te laten maken met het wiskundig softwarepakket Matlab.

Volgende specifieke leerresultaten worden beoogd:

1. De student beheerst de aangeleerde technieken en kan deze toepassen om op zelfstandige basis oefeningen en vraagstukken op te lossen. 

2. De student is vertrouwd met de werking van het wiskundig softwarepakket Matlab en kan hiermee eenvoudige vraagstukken oplossen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 60% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 40% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen Wiskundige Technieken met een wegingsfactor 100 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: to be confirmed

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen Matlab op computer met een wegingsfactor 100 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Totstandkoming eindcijfer
Het eindcijfer voor alle studenten wordt volledig bepaald door de examens van de gemeenschappelijke delen Wiskundige Technieken en Matlab (zie hieronder voor meer informatie omtrent de evaluatie van deze delen).

Voorwaarden tot deelname examens gemeenschappelijke delen

Studenten die het remediëringstraject niet hoeven te volgen
Studenten die het remediëringstraject niet hoeven te volgen worden automatisch toegelaten tot de examens van de gemeenschappelijke delen (zowel in eerste als tweede zittijd).

Studenten die het remediëringstraject verplicht moeten volgen
Studenten die het remediëringstraject verplicht moeten volgen worden toegelaten tot de examens van de gemeenschappelijke delen (zowel in eerste als tweede zittijd) indien zij

(VW1) De online component van het Remediëringstraject volledig hebben afgelegd en dit tegen 23:59 van de vrijdag van week 6.
(VW2) Ten minste 75% van de verplichte WPO sessies hebben bijgewoond (of wettig afwezig waren).

Studenten die niet voldoen aan (VW1) of (VW2) krijgen automatisch een score AFW op de  examens van de gemeenschappelijke delen in eerste zittijd.

Studenten die niet voldoen aan (VW1) of (VW2) worden enkel toegelaten tot de examens van de gemeenschappelijke delen in tweede zittijd indien zij de online component van het Remediëringstraject volledig hebben afgelegd voor de aanvang van de examenperiode in tweede zittijd.

Evaluatie van de gemeenschappelijke delen (Wiskundige Technieken en Matlab)

Eerste zittijd
Schriftelijk examen Wiskundige Technieken in week 7. Dit telt mee voor 60% van de totale eindscore.

Examen Matlab op computer tijdens semester. Dit telt mee voor 40% van de totale eindscore.

Studenten die 50% of meer behalen op een deel worden vrijgesteld van dit deel in de tweede zittijd. De score op dit deel wordt dan overgedragen naar de tweede zittijd.


Tweede zittijd
Schriftelijk examen Wiskundige Technieken. Dit telt mee voor 60% van de totale eindscore.

Examen Matlab op computer. Dit telt mee voor 40% van de totale eindscore.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie Profiel profiel computerwetenschappen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Startplan
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken