3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1024084ANR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Didier Deses
Kenny De Commer (titularis)
Mark Sioen
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
13 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Onderdelen:

 1. Remediëringstraject
 2. Voordrachten
 3. Matlab project

Alle studenten volgen het matlab project, en wonen de voordrachten bij. Het deel Remediëringstraject is enkel verplicht voor studenten die niet slaagden voor de ijkingstoets en nog geen (extracurriculair) remediëringstraject volgden. De mondelinge presentaties zijn enkel verplicht voor de studenten die het remediëringstraject niet volgden.

 1. Remediëring: Herhaling en verder inoefenen van de wiskunde uit het secundair onderwijs. Volgende onderwerpen komen aan bod: Algebra; lineaire algebra; vlakke meetkunde; goniometrie; ruimtemeetkunde; reële functies; analyse.
 2. Voordrachten: Tijdens een viertal voordrachten, gegeven door uitgenodigde sprekers uit binnen- en buitenland, maken de studenten kennis met nieuwe ontwikkelingen binnen de wiskunde; zowel toegepaste als fundamenteel onderzoek in de wiskunde komt hierbij aan bod. Er wordt over één van de seminaries, of over een onderwerp naar keuze, een mondelinge presentatie gegeven die dieper ingaat op de materie. Binnen de samenwerking van Europese universiteiten 'Eutopia' wordt ook een interactief discussiemoment voorzien, in het kader van `omgaan met data'.
 3. Tijdens de practica wordt het wiskundig rekenpakket MATLAB aangeleerd. Binnen dit vak wordt ook een korte inleiding gegeven tot de theorie van de differentiaalvergelijkingen.
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Remediëringstraject
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Syllabus MATLAB
Bijkomende info

De studenten die verplicht  het remederiëringstraject moeten volgen zijn verplicht aanwezig te zijn op de WPO sessies van het deel Remediëringstraject (zie het luik aanvullende informatie m.b.t. evaluatie voor meer informatie).

Leerresultaten

Algemene competenties

 • Cognitief: Primaire kennis verkrijgen van de aspecten van hedendaags grensverleggend onderzoek in de wiskunde en data science. Inzicht in de primaire kennis die nodig is voor dit soort onderzoek.
 • Affectief: Enthousiasme krijgen voor het onderzoek in de wiskunde en data science, waardoor de motivatie tot verder studeren groter wordt.
 • Vaardigheden: Lezen, schrijven en spreken over wiskunde en data science en presenteren van een concept.
 • I.c. het remediëringstraject is het doel dat de studenten de wiskunde uit het secundair onderwijs opfrissen en verder inoefenen.
   

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen andere met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

 

 1. Verplichte aanwezigheid tijdens de voordrachten; geven van een presentatie.
 2. Project over MATLAB.

Het eindcijfer wordt bepaald door de score op het matlab-project, én door de aanwezigheid bij de voordrachten/presentatie en/of remediëringstraject (zie onder). De precieze informatie aangaande de puntenverdeling wordt in het begin van het academiejaar via Canvas beschikbaar gesteld.

 

Voorwaarden tot deelname examens gemeenschappelijke delen

 • Studenten die het remediëringstraject niet hoeven te volgen:

Studenten die het remediëringstraject niet hoeven te volgen worden automatisch toegelaten tot de examens van de gemeenschappelijke delen (zowel in eerste als tweede zittijd).

 • Studenten die het remediëringstraject verplicht moeten volgen:

Studenten die het remediëringstraject verplicht moeten volgen worden toegelaten tot de examens van de gemeenschappelijke delen (zowel in eerste als tweede zittijd) indien zij:

 

 • (VW1) De online component van het Remediëringstraject volledig hebben afgelegd en dit tegen 23:59 van de vrijdag van week 6.
 • (VW2) Ten minste 75% van de verplichte WPO sessies hebben bijgewoond (of wettig afwezig waren).

Studenten die niet voldoen aan (VW1) of (VW2) krijgen automatisch een score AFW op de  examens van de gemeenschappelijke delen in eerste zittijd.

Studenten die niet voldoen aan (VW1) of (VW2) worden enkel toegelaten tot de examens van de gemeenschappelijke delen in tweede zittijd indien zij de online component van het Remediëringstraject volledig hebben afgelegd voor de aanvang van de examenperiode in tweede zittijd.


Toegestane onvoldoende

Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject