3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1024085ANR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Neen
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Fysica
Onderwijsteam
Steven Lowette (titularis)
Simon De Kockere
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
13 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Seminarie actuele wetenschappen zal uit 3 delen bestaan: remediëring (1), wiskundige vaardigheden (2) en actuele wetenschappen (3). Voor studenten die remediëring moeten volgen zal remediëring en wiskundige vaardigheden verplicht zijn. Voor de overige studenten is dit wiskundige vaardigheden en actuele wetenschappen. Het overige deel is facultatief.

Deel 1: “Remediëringsmodule”

Deel 2: "Wiskundige vaardigheden voor Fysici"

Deel 3: "Actuele Fysica en Maatschappij" verspreid over het 1ste en 2de semester. Dit is een vak als geen ander in het programma van 1BA Fysica en Sterrenkunde. De opzet van dit vak is kennis te maken met de actualiteit en de activiteit in ons vakgebied. Er wordt bijvoorbeeld kennis gemaakt met fysici op het werkterrein, zowel binnen als buiten de universiteit.

Zo zullen de studenten tijdens het academiejaar verplicht deelnemen aan, en rapporteren over, de volgende activiteiten (onder voorbehoud van beschikbaarheid):

  • Bijwonen van de Solvay Public Lecture in het Flagey complex op een zondag in oktober;
  • Lezingen van onderzoekers bijwonen aan VUB;
  • Bezoek aan het Studiecentrum voor Kernergie te Mol (SCK) en het Remote Sensing departement van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  • Bezoek aan het Belgisch Instituut voor Ruimtelijke Aeronomiem het KMI en de Koninklijke Sterrenwacht te Ukkel;
  • Bezoek aan een academisch ziekenhuis om fysici aan het werk te zien (beeldvorming en analyse, therapie).

Bovendien worden de studenten gevraagd om maandelijks een wetenschappelijk populariserend tijdschrift (bv Scientific American) door te nemen en telkens een aritkel uit te kiezen (Titel, auteur, referentie) en dit met motivatie kenbaar te maken aan de titularis (via dropbox). In mei kiest de titularis een artikel uit de door de student opgestelde individuele lijst. Dit artikel dient door de student gepresenteerd en verdedigd te worden tijdens de lessen.

Bijkomende info

nvt

Leerresultaten

Algemene competenties

Deel 1: de studenten beheersen de inhoud van de remedieringsmodule.

Deel 2: de studenten hebben inzicht in en kunnen oefeningen oplossen aangeboden in de WPO sessies van de wiskundige basisvaardigheden.

Deel 3: de studenten kunnen een onderwerp presenteren en een verslag schrijven met de juiste aandacht voor wetenschappelijke rapportering en bronnenonderzoek en -vermelding.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen andere met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

 

Voor het eerste deel van dit opleidingsonderdeel moet het volledige online traject succesvol doorlopen zijn voor de start van de examenperiode. Indien hier niet aan voldaan is, wordt toegang tot het examen geweigerd in eerste zit.

Voor het tweede deel van dit opleidingsonderdeel (wiskundige vaardigheden) wordt een examen afgenomen na de afloop van de oefeningenreeks.

Voor het derde deel van dit opleidingsonderdeel wordt geen traditioneel examen afgenomen. De studenten bouwen wel een portfolio op van gerealiseerde opdrachten zoals verslagen van bezoeken en presentaties van de papers in aanwezigheid van de medestudenten die ook geevalueerd worden voor hun bijdrage tot de discussies.

Evaluatiecriteria derde deel:

  •   Aanwezigheid op de seminaries, deelname aan het bezoek.
  •   Verslagen van seminaries en bezoeken.
  •   Samenvatting en presentatie van een populair fysica-artikel.

 

Er is geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject